jrzeń, dnia 02.07.2009r. 

OŚ. 7624- 12 /09

 

 

ZAWIADOMIENIE-  OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających.

 

     Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), art. 73 ust. 1 i art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 199) zawiadamiam, iż w dniu 01.06.2009r., z wniosku Gminy Ojrzeń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.„ „BUDOWA KOMUNALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA AGLOMERACJI Ojrzeń” na terenie działki nr ewid. 73/9 gm. Ojrzeń.

 Informuję, więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem oraz treścią raportu mogą zapoznać się z posiadanym materiałem dowodowym w siedzibie Urzędy Gminy Ojrzeń ul. Ciechanowska 27, pokój nr 15, w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia.

Ponadto zgodnie z art. 29 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w w/w terminie.

 Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt 72, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 257, poz. 2573 z późn. zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Starostą Ciechanowskim działającego w imieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Ciechanowie,

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Ciechanowie.

Zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwiania sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych organu.

Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 k.p.a. – wniosek ten został podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ojrzeń, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ojrzeń, w prasie lokalnej i miejscu planowanego przedsięwzięcia.      

 

                                                                             Wójt Gminy Ojrzeń

                                                                             Zdzisław Mierzejewski

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-07-02 12:20:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-02 12:20:40
  • Liczba odsłon: 1382
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2098331]

przewiń do góry