Zarządzenie nr 1/2018 w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Ojrzeń na rok 2018,

Zarządzenie nr 1a/2018 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ojrzeń na rok szkolny 2018/2019 oraz podania kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym.

Zarządzenie nr 1b/2018 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Ojrzeń, położonych w obrębie wsi Ojrzeń.

Zarządzenie nr 2/2018 w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:"Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń, realizowanej w ramach operacji: budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z systemem kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych",

Zarządzenie nr 2a/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości o nr ewid. 5/17, położonej w obrębie wsi Kraszewo, stanowiącej własność Gminy Ojrzeń,

Zarządzenie nr 3/2018 w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Budowa sieci tłoczonej kanalizacji sanitarnej wraz z montażem przydomowych przepompowni ścieków - etap III, realizowanej w ramach operacji: budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z systemem kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych",

Zarządzenie nr 4/2018 w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń, realizowanej w ramach operacji: budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z systemem kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych - zapytanie ponowne".

Zarządzenie nr 5/2018 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości o nr ewid 5/17, położonej w obrębie wsi Kraszewo, stanowiącej własność Gminy Ojrzeń.

Zarządzenie nr 6/2018 w sprawie odwołania przetargu na zbycie nieruchomości,

Zarządzenie nr 7a/2018  w sprawie powołania składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pana Tomasza Tokarskiego - referenta ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi.

Zarządzenie nr 8/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres trzech lat.

Zarządzenie nr 9/2018 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

Zarządzenie nr 10/2018 w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Ojrzeń, położonych w obrębie wsi Ojrzeń, Kałki, Dąbrowa.

Zarządzenie nr 11/2018 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego gminy, oraz sprawozdania z planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2017 rok.

Zarządzenie nr 12/2018 w sprawie upoważnienia Zastępcy Skarbnika Gminy Ojrzeń do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej i podpisywania pism w imieniu Wójta Gminy Ojrzeń.

Zarządzenie nr 13/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości działki nr 53/1 na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Ojrzeń, położonej w Halininie,

Zarządzenie nr 14/2018 w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń, realizowanej w ramach operacji: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z systemem kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych - postępowanie czwarte"

Zarządzenie nr 15/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Młocku,

Zarządzenie nr 16/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie,

Zarządzenie nr 17/2018 w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla członków Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ojrzeniu,

Zarządzenie nr 18/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ojrzeń na rok 2018,

Zarządzenie nr 19/2018 w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Ojrzeń, położonych w obrębie wsi Ojrzeń, Kałki, Dąbrowa.

Zarządzenie nr 20/2018 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ojrzeń, położonej w obrębie wsi Halinin,

Zarządzenie nr 21/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości działki nr 74/4, 74/5, 74/6, 74/7 na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Ojrzeń, położonej w Ojrzeniu,

Zarządzenie nr 22/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie,

Zarządzenie nr 23/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Młocku,

Zarządzenie nr 24/2018 w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Budowa ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej Otwartej Strefy Aktywności (OSA)",

Zarządzenie nr 25/2018 w sprawie zmiany chwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2018.

Zarządzenie nr 26/2018 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy właściwej do realizacji rządowego programu "Dobry Start"

Zarządzenie nr 27/2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Młocku

Zarządzenie nr 28/2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie,

Zarządzenie nr 29/2018 w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

Zarządzenie nr 30/2018 w sprawie powołania komisji ds. końcowego odbioru inwestycji: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kicin, na działce nr 99".

Zarządzenie nr 31/2018 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Młocku

Zarządzenie nr 32/2018 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu

Zarządzenie nr 33/2018 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie

Zarządzenie nr 34/2018 w sprawie świadczenia dobry start (na wniosek Kierownika GOPS w Ojrzeniu)

Zarządzenie nr 35/2018 w sprawie świadczenia dobry start (na wniosek Kierownika GOPS w Ojrzeniu)

Zarządzenie nr 36/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ojrzeń na rok 2018.

Zarządzenie nr 37/2018 w sprawie powołania biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZPU.271.13.2018, prowadzonego pod nazwą: "ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ojrzeń,w okresie od 13 września 2019 r., do 12 września 2021 r."

Zarządzenie nr 38/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3A/2004 Wójta Gminy Ojrzeń z dnia 5 marca 2004 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 39/2018 w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa - Gospodarza (HNS) w Urzędzie Gminy Ojrzeń.

Zarządzenie nr 40/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ustnego na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Ojrzeń, położonych w obrębie wsi Ojrzeń.

Zarządzenie nr 41/2018 w sprawie utworzenia Formacji Obrony Cywilnej Gminy Ojrzeń

Zarządzenie nr 42/2018 w sprawie powołania Zespołu Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Zarządzenie nr 43/2018 w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej, środków higieny osobistej i napojów.

Zarządzenie nr 44/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ojrzeń na rok 2018,

Zarządzenie nr 45/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ojrzeń na rok 2018,

Zarządzenie nr 46/2018 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego, nieograniczonego na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Ojrzeń, położonej w obrębie wsi Halinin,

Zarządzenie nr 47/2018 w sprawie ogłoszenia V przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Ojrzeń, położonych w obrębie wsi Ojrzeń, Kałki, Dąbrowa.

Zarządzenie nr 48/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Żłobka Gminnego w Kraszewie.

Zarządzenie nr 49/2018 w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:"Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń realizowanej w ramach operacji: budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z systemem kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych - zapytanie IV"

Zarządzenie nr 50/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej konkursu na stanowisko Dyrektora Żłobka Gminnego w Kraszewie.

Zarządzenie nr 51/2018 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Ojrzeń oraz wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku.

Zarządzenie nr 52/2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie,

Zarządzenie nr 53/2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Młocku,

Zarządzenie nr 54/2018 w sprawie powołania a stanowisko Dyrektora Żłobka Gminnego w Kraszewie,

Zarządzenie nr 56/2018 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Ojrzeń, położonych w obrębie wsi Ojrzeń,

Zarządzenie nr 57/2018 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Ojrzeń, położonych w obrębie wsi Ojrzeń,

Zarządzenie 58/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ojrzeń na rok 2018,

Zarządzenie nr 58a/2018 w sprawie powołania komisji ds. końcowego odbioru inwestycji pn.: utworzenie żłobka dla mieszkańców Gminy Ojrzeń - pomieszczenia żłobka trzecie postępowanie,

Zarządzenie nr 59/2018 w sprawie regulaminu ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Młock,

Zarządzenie nr 59a/2018 w sprawie powołania komisji ds. końcowego odbioru inwestycji pn.: Budowa ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej Otwartej Strefy Aktywności (OSA),

Zarządzenie nr 60/2018 w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń, realizowanej w ramach operacji: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z systemem kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych - zapytanie V",

Zarządzenie nr 61/2018 w sprawie powołania komisji ds. częściowego odbioru inwestycji pn.: Rozbudowa drogi gminnej Kraszewo - Skarżynek - Łebki Wielkie, realizowana w ramach operacji: Wspieranie lokalnego rozwoju Gminy Ojrzeń poprzez rozbudowę dróg: Kraszewo - Skarżynek - Łebki Wielkie; w miejscowości Bronisławie,

Zarządzenie nr 62/2018 dotyczące ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Ojrzeń, położonej w obrębie wsi Halinin,

Zarządzenie nr 63/2018 dotyczące ogłoszenia  VI przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Ojrzeń, położonych w obrębie wsi Dąbrowa i Ojrzeń

Zarządzenie nr 64/2018 dotyczące ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, stanowiącej  własność Gminy Ojrzeń, położonej w obrębie wsi Ojrzeń,

Zarządzenie nr 65/2018 w sprawie upoważnienia pracownika do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku,

Zarządzenie nr 66/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres od 2018-10-11 do 2019-08-31,

Zarządzenie nr 67/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ojrzeń na rok 2018,

Zarządzenie nr 68/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres od 2018-11-01 do 2019-10-31,

Zarządzenie nr 69/2018 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ojrzeniu,

Zarządzenie nr 70/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ojrzeń na rok 2018,

Zarządzenie nr 72/2018 w sprawie przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń, realizowanej w ramach operacji: budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z systemem kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych - zapytanie VI",

Zarządzenie nr 73/2018 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.

Zarządzenie nr 74/2018 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

Zarządzenie nr 75/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji do opracowania "Programu współpracy gminy Ojrzeń z organizacjami pozarządowymi na rok 2019"

Zarządzenie nr 76/2018 w sprawie wyznaczenie jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego,

Zarządzenie nr 77/2018 w sprawie: upoważnienia referenta ds. świadczenia wychowawczego do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego (na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu),

Zarządzenie nr 78/2018 w sprawach świadczenia wychowawczego,

Zarządzenie nr 79/2018 w sprawie świadczenia dobry start,

Zarządzenie nr 80/2018 w sprawie świadczenia dobry start,

Zarządzenie nr 81/2018 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy właściwej do realizacji rządowego programu "Dobry start",

Zarządzenie nr 82/2018 w sprawie: upoważnienia referenta ds. świadczenia wychowawczego do prowadzenia postępowania w prawach świadczeń rodzinnych,

Zarządzenie nr 83/2018 w sprawie upoważnienia inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji.

Zarządzenie nr 84/2018 w sprawie upoważnienia inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego do prowadzenia postępowania, a także wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu funduszu alimentacyjnego,

Zarządzenie nr 85/2018 w sprawie upoważnienia referenta ds. świadczenia wychowawczego do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu funduszu alimentacyjnego,

Zarządzenie nr 86/2018 w sprawie upoważnienia referenta ds. świadczenia wychowawczego do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania w tych sprawach,

Zarządzenie nr 87/2018 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu do prowadzenia postępowania, a także do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu zasiłków dla opiekunów,

Zarządzenie nr 88/2018 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

Zarządzenie nr 89/2018 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy,

Zarządzenie nr 90/2018 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu do prowadzenia postępowania, a także do wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych,

Zarządzenie nr 91/2018 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji,

Zarządzenie nr 92/2018 w sprawie upoważnienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu do prowadzenia postępowania, a także wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

Zarządzenie nr 93/2018 w sprawie upoważnienia inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego do prowadzenia postępowania, a także do wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych,

Zarządzenie nr 94/2018 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

Zarządzenie nr 95/2018 w sprawie sposobu przeprowadzania konsultacji społecznych projektu "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ojrzeń na 2019 rok",

Zarządzenie nr 96/2018 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątku.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wróblewska Paulina
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-07-04 09:14:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Wróblewska Paulina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-05 08:56:02
  • Liczba odsłon: 1775
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2098269]

przewiń do góry