Ojrzeń, 27.02.2014 r.

INW.6220.1.2014


Z a w i a d o m i e n i e

Wójta Gminy Ojrzeń
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. N. Nr 199, poz. 1227)Wójt Gminy Ojrzeń

informuje

że w dniu 27.02.2014r., wydana została decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” na terenie działki o nr ewid. 73/10, położonej w m. Ojrzeń gm. Ojrzeń .


Z treścią decyzji Wójta Gminy Ojrzeń można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ojrzeń, pok. nr 15, I piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach 900 do 1500.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-03-07 09:48:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-07 09:48:57
  • Liczba odsłon: 1427
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2098294]

przewiń do góry