Ojrzeń, 03.09.2013r.

INW. 6220.4.2013


Z a w i a d o m i e n i e

Wójta Gminy Ojrzeń


Na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267) art. 33 ust. 1 pkt. 5 i art. 21ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. N. Nr 199, poz. 1227)

Wójt Gminy Ojrzeń

informuje


że w dniu 22 sierpnia 2013r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał postanowienie opiniujące realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku magazynowego z częścią socjalną i malarnią proszkową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr ewid. 168/1 w miejscowości KICIN gm. Ojrzeń, z wniosku LUWIX Zajkowski Sp. J., a w dniu 28 sierpnia 2013r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie wydał opinię sanitarną w przedmiotowej sprawie.

Jednocześnie informuję strony postępowania, że w przedmiotowej sprawie został zgromadzony materiał dowodowy. W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. informuję, że z aktami sprawy można zapoznać się w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Urzędu Gminy Ojrzeń ul. Ciechanowska 27, pokój nr 15, od poniedziałku do piątku w godz. 9oo do 1500.

Strona może dokonać tych czynności osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika.

Po upływie wskazanego terminu w zawiadomieniu, wydana zostanie decyzja.

                                             


                                                              Wójt Gminy Ojrzeń

                                                             Zdzisław Mierzejewski                             

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-09-04 11:36:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-04 11:36:03
  • Liczba odsłon: 1408
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2098296]

przewiń do góry