Uchwała Nr V/33/2019 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2019.

Uchwała Nr VI/34/2019 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Ojrzeń,

Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ojrzeń w 2019 roku,

Uchwała Nr VI/36/2019 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 15 lutego 2019 roku regulaminu dostarczania wody na obszarze Gminy Ojrzeń,

Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2020. 

Uchwała nr VII/38/2019 Rady Gminy Ojrzeń w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, położonej w Żochach, stanowiącej własność Gminy Ojrzeń,

Uchwała nr VII/39/2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń,

Uchwała nr VII/40/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2019.

Uchwała nr VIII/41/2019 w sprawie połączenia sołectwa Nowa Wieś i sołectwa Radziwie i utworzenia z nich sołectwa Nowa Wieś.

Uchwała nr VIII/42/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ojrzeń oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku,

Uchwała nr VIII/43/2019 w sprawie podwyższenia kwot kryteriów dochodowych uprawniających do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,

Uchwała nr VIII/44/2019 w sprawie zmiany uchwały nr III/17/2018 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,

Uchwała nr VIII/45/2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń,

Uchwała nr VIII/46/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2019.

Uchwała Nr IX/47/2019 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Ojrzeń.

Uchwała Nr IX/48/2019 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ojrzeń za 2018 rok.

Uchwała Nr IX/49/2019 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium  z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Uchwała Nr IX/50/2019 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 czerwca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Uchwała Nr IX/51/2019 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 czerwca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.

Uchwała Nr IX/52/2019 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Ojrzeniu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu w jedną instytucję kultury o nazwie Centrum Kultury i Biblioteka w Ojrzeniu.

Uchwała Nr IX/53/2019 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Ojrzeń.

Uchwała Nr IX/54/2019 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie określenia zasad gospodarki finansowej sołectw na terenie Gminy Ojrzeń. 

Uchwała Nr IX/55/2019 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki o nr ewid. 83/1, położonej w obrębie Grabówiec gm. Ojrzeń, na rzecz użytkownika wieczystego.

Uchwała Nr IX/56/2019 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości o nr ewid. 472, położonej w obrębie Młock, stanowiącej własność Gminy Ojrzeń.

Uchwała Nr IX/57/2019 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości o nr ewid. 473, położonej w obrębie Młock, stanowiącej własność Gminy Ojrzeń.

Uchwała Nr IX/58/2019 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

Uchwała Nr IX/59/2019 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2019.

Uchwała Nr X/60/19 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Ojrzeń.

Uchwała Nr X/61/19 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Ojrzeń.

Uchwała Nr X/62/19 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. "Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu" Działanie 10.1 "Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży" Poddziałanie 10.1.1 "Edukacja ogólna" PRO WM.

Uchwała Nr X/63/2019 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości KICIN, WOLA WODZYŃSKA, HALININ gm. Ojrzeń.
Załącznik do Uchwały Nr X/63/2019 - dodatkowa mapa o dużym poziomie szczegółowości 

Uchwała Nr X/64/2019 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości NOWA WIEŚ gm. Ojrzeń. 
Załącznik do Uchwały Nr X/64/2019 - dodatkowa mapa o dużym poziomie szczegółowości

Uchwała Nr X/65/2019 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Osada Wola gm. Ojrzeń 
Załącznik do Uchwały Nr X/65/2019 - dodatkowa mapa o dużym poziomie szczegółowości

Uchwała Nr X/66/2019 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zielona gm. Ojrzeń.
Załącznik do Uchwały Nr X/66/2019 - dodatkowa mapa o dużym poziomie szczegółowości 

Uchwała Nr X/67/19 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń.

Uchwała Nr X/68/19 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2019.

Uchwała Nr XI/69/2019 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 9 września 2019 roku w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. 

Uchwała Nr XI/70/2019 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 9 września 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania.  

Uchwała Nr XI/71/19 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 9 września 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń. 

Uchwała Nr XI/72/19 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 9 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2019.

Uchwała Nr XI/73/2019 Rady Gminy w Ojrzeniu z dnia 9 września 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i uczniów na rok szkolny 2019/2020.

Uchwała Nr XII/74/19 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 października 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w Gminie Ojrzeń.

Uchwała Nr XII/75/19 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 października 2019 roku w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Osłonowego dla Uczestników Dziennego Domu "Senior+" z terenu Gminy Ojrzeń na 2020 rok.

Uchwała Nr XII/76/19 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 października 2019 roku w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Osłonowego dla rodzin z dziećmi z terenu Gminy Ojrzeń na 2020 rok.

Uchwała Nr XII/77/19 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

Uchwała Nr XII/78/19 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 października 2019 roku zmieniająca uchwałę, w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

Uchwała Nr XII/79/19 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 października 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym i prowadzonym przez Gminę Ojrzeń i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobku.

Uchwała Nr XII/80/19 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania.

Uchwała Nr XII/81/19 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 października 2019 roku w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez radcę prawnego Konrada Cezarego Łakomego.

Uchwała Nr XII/82/19 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 października 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

Uchwała Nr XII/83/19 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2019.

Uchwała Nr XII/84/19 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 października 2019 roku w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2020 roku do 2023 roku.

Uchwała Nr XIII/85/19 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy gminy Ojrzeń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020".

Uchwała Nr XIII/86/19 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie zamiaru likwidacji samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Ojrzeniu.

Uchwała Nr XIII/87/19 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Ojrzeń.

Uchwała Nr XIII/88/19 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XIII/89/19 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XIV/90/19 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ojrzeń w roku szkolnym 2019/2020.

Uchwała Nr XIV/91/19 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń.

Uchwała Nr XIV/92/19 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2019.

Uchwała Nr XV/93/19 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

Uchwała Nr XV/94/19 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019.

Uchwała Nr XV/95/19 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń.

Uchwała Nr XV/96/19 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2019. 

Uchwała Nr XV/97/19 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ojrzeń.

Uchwała Budżetowa Gminy Ojrzeń na rok 2020 Nr XV/98/19 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 grudnia 2019 roku.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wróblewska Paulina
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-21 10:12:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Monika Grzymkowska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-07 12:46:26
  • Liczba odsłon: 1223
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1352321]

przewiń do góry