WYDANIE ODPISU ZUPEŁNEGO, SKRÓCONEGO AKTU STANU CYWILNEGO LUB ZAŚWIADCZENIA

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie odpisu skróconego / zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu.

 2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

 3. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.


OPŁATY:

 1. 22 zł – opłata skarbowa za odpis skrócony,

 2. 33 zł – opłata skarbowa za odpis zupełny,

 3. 24 zł – opłata skarbowa za zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku, albo o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego,

 4. 26 zł – opłata skarbowa za inne zaświadczenia.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu lub bezpośrednio w kasie Urzędu.


TERMIN ODPOWIEDZI:

Do miesiąca.

TRYB ODWOŁAWCZY:

 1. Od decyzji, odmawiającej wydania odpisu, wydanej przez Kierownika USC , przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC,
  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 2. Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

UWAGI:

 1. Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o dokonanych w księdze stanu cywilnego wpisach lub o ich braku, zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego oraz inne zaświadczenia dotyczące urzędowego potwierdzenia określonych faktów, np. zaświadczenie o wyznaczonej dacie ślubu.

 2. Podmioty uprawnione do uzyskania odpisów i zaświadczeń: osoba, której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik oraz inne osoby, które wykażą interes prawny.

 3. Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu lub okazaniem potwierdzonego przez sąd pozwu sądowego względnie zawiadomienia organu administracyjnego o toczącym się postępowaniu.

podanie_o_odpis_aktu.doc

URODZENIE

ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców dziecka pochodzącego z małżeństwa.

 2. Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, separacji lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu, jeżeli matka dziecka jest rozwiedziona lub pozostaje w separacji.

 3. Odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, jeżeli matka dziecka powróciła do nazwiska noszonego przez rozwodem.

 4. Odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka, jeżeli matka dziecka jest wdową.

 5. Odpis skrócony aktu urodzenia matki dziecka, jeżeli matka dziecka jest panną.

 6. Do wglądu: dokumenty tożsamości rodziców.

Osoba zgłaszająca urodzenie dziecka nie przedstawia w/w odpisów aktów, jeżeli akty te zostały sporządzone w USC Ojrzeń .

OPŁATY:

Zwolnione z opłaty.

TERMIN ODPOWIEDZI:

Niezwłocznie.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC Ojrzeń przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

UWAGI:

 1. Podstawę sporządzenia aktu urodzenia stanowi pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka, wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej, potwierdzające fakt urodzenia dziecka oraz datę i miejsce urodzenia.

 2. Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia.

 3. Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani:

 1. ojciec dziecka lub matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala albo inna osoba obecna przy porodzie,

 2. lekarz albo położna.

 1. Jeżeli urodzenie dziecka nastąpiło w zakładzie opieki zdrowotnej, do zgłoszenia urodzenia jest obowiązany zakład opieki zdrowotnej.

NADANIE DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Odpis skrócony aktu małżeństwa (o ile strony nie zawierały związku małżeńskiego w USC Ojrzeń)

 2. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, jeżeli został sporządzony w innym USC.

 3. Do wglądu: dokumenty tożsamości matki dziecka i jej męża.

OPŁATY:

Zwolnione z opłaty skarbowej.


TERMIN ODPOWIEDZI:

Niezwłocznie.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez kierownika USC Ojrzeń, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC,
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

UWAGI:

 1. Dziecku można nadać nazwisko męża matki tylko wówczas, jeżeli nie nosi ono nazwiska ojca, chyba, że zostało mu ono nadane na podstawie sądowego ustalenia ojcostwa.

 2. Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, można złożyć przed każdym kierownikiem USC na terenie RP.

 3. Oświadczenie takie muszą złożyć małżonkowie wspólnie.

 4. Jeżeli dziecko, któremu ma być nadane nazwisko męża matki ukończyło lat 13, do ważności tej czynności potrzebna jest jego zgoda wyrażona osobiście.

PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA O UZNANIU DZIECKA NARODZONEGO LUB DZIECKA POCZĘTEGO

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Matka dziecka, która pozostawała już w związku małżeńskim składa:

  1. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (dla kobiety rozwiedzionej),

  2. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu,

  3. odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (dla wdowy).

             4. odpis aktu małżeństwa z adnotacją o separacji lub odpis prawomocnego    orzeczenia sądu o separacji (dla kobiet pozostających w separacji).

 1. Prawomocne postanowienie sądu o zaprzeczeniu ojcostwa w przypadku, gdy w sporządzonym już akcie urodzenia dziecka został wpisany jako ojciec - mąż matki, nie będący ojcem biologicznym dziecka.

 2. W przypadku uznania dziecka poczętego, kobieta dodatkowo składa zaświadczenie lekarskie
  o wysokości ciąży.

 3. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka uznawanego, gdy jego akt urodzenia został sporządzony
  w innym USC.

 4. Do wglądu: dokumenty tożsamości rodziców.

OPŁATY:

Zwolnione z opłaty.

TERMIN ODPOWIEDZI:

Niezwłocznie.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji, odmawiającej wykonania czynności, wydanej przez Kierownika USC Ojrzeń, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC,
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

U WAGI:

 1. Dziecko może być uznane w przypadku, jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki (czyli po upływie trzystu dni od zgonu męża matki bądź od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądowego ustalającego rozwód, unieważnienie lub separację małżeństwa).

 2. Na uznanie dziecka musi wyrazić zgodę matka.

 3. Można uznać dziecko: małoletnie, pełnoletnie (konieczna jest jego zgoda) oraz nie narodzone, jeżeli zostało poczęte.

 4. Uznanie dziecka może nastąpić przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed sądem opiekuńczym, a za granicą - przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego rodzice są obywatelami polskimi.

 5. W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu ojca lub dziecka, uznanie może nastąpić także przed notariuszem.

PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA O ZMIANIE IMIENIA DZIECKA

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.Do wglądu: dokumenty tożsamości rodziców.

2.Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

OPŁATY:

11 zł – opłata skarbowa za sporządzenie protokołu z przyjęcia oświadczenia o zmianie imienia dziecka.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu

lub bezpośrednio w kasie Urzędu.

TERMIN ODPOWIEDZI:

Niezwłocznie.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC Ojrzeń, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC,
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

UWAGI:

 1. Rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka.

 2. Ustawodawca zezwala tylko na jednokrotne skorzystanie z możliwości złożenia oświadczenia przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego o zmianie imienia lub imion dziecka, bowiem zmianie podlega tylko imię, które zostało wpisane do aktu w chwili jego sporządzenia. Po upływie 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia zmiana imion dziecka może nastąpić tylko
  w trybie ustawy o zmianie imion i nazwisk.

 3. Oświadczenie o zmianie imienia dziecka powinno być złożone w urzędzie stanu cywilnego,
  w którym został sporządzony jego akt urodzenia.

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Odpisy skrócone aktów urodzeń osób zamierzających zawrzeć związek małżeński, wydane przez USC właściwy dla miejsca urodzenia, o ile akty nie zostały sporządzone w USC Ojrzeń.

 2. Osoby, które pozostawały już w związku małżeńskim załączają:

  1. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (dla osób rozwiedzionych),

  2. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu,

  3. odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (dla wdowców i wdów).

 3. Nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.

 4. Cudzoziemcy składają dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.

 5. Gdy małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć:

  1. prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,

  2. pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie.

 6. Do wglądu: dokumenty tożsamości narzeczonych.

 7. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

OPŁATY:

84 zł – opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu lub bezpośrednio

w kasie Urzędu

TERMIN ODPOWIEDZI:

Akt małżeństwa zostaje sporządzony niezwłocznie po zawarciu małżeństwa.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

UWAGI:

 1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem urzędu stanu cywilnego w kraju, a za granicą przed polskim konsulem lub notariuszem publicznym. Cudzoziemiec nie znający języka polskiego powinien złożyć przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza przysięgłego.

 2. Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 3. W dniu zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni oraz pełnoletni świadkowie przedstawiają dokumenty tożsamości. Jeżeli chociaż jedna z ww. wymienionych osób nie zna języka polskiego małżeństwo zawierane jest przy współudziale tłumacza przysięgłego.

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA WYZNANIOWEGO ZE SKUTKAMI CYWILNOPRAWNYMI

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Odpisy skrócone aktów urodzeń osób zamierzających zawrzeć związek małżeński, wydane przez urząd stanu cywilnego właściwy dla miejsca urodzenia, o ile akty nie zostały sporządzone w USC Ojrzeń.

 2. Osoby, które pozostawały już w związku małżeńskim załączają:

  1. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (dla osób rozwiedzionych),

  2. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu,

  3. odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (dla wdowców i wdów).

 3. Nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.

 4. Cudzoziemcy dodatkowo składają: dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.

 5. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

 6. Do wglądu: dokumenty tożsamości narzeczonych.

OPŁATY:

84 zł – opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu lub bezpośrednio w kasie Urzędu.

TERMIN ODPOWIEDZI:

W ciągu 3 dni wydane zostanie zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy wydania zaświadczenia lub sporządzenia aktu małżeństwa zawartego przed duchownym.

UWAGI:

 1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem lub notariuszem publicznym.

 2. Narzeczeni chcący, by zawierane przez nich małżeństwo wyznaniowe wywierało skutki
  w prawie polskim, muszą złożyć duchownemu zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie wydaje się na podstawie złożonych aktów stanu cywilnego i zapewnień, o których mowa wyżej. Zaświadczenie wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania jednej z osób wstępujących w związek małżeński. Jego ważność opatrzona jest terminem 3 miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc.

 3. Duchowny przekazuje do urzędu stanu cywilnego przed upływem 5 dni od zawarcia małżeństwa, zaświadczenie zawarcia małżeństwa i zaświadczenie wydane przez kierownika urzędu stanu cywilnego, na podstawie którego sporządza się niezwłocznie akt małżeństwa.

WYDANIE ZEZWOLENIA NA SKRÓCENIE TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Podanie o skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa - złożone osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

 2. Do wglądu: dokumenty tożsamości wnioskodawców.

 3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

OPŁATY:

39 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu l

ub bezpośrednio w kasie Urzędu.

TERMIN ODPOWIEDZI:

Niezwłocznie.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy.

UWAGI:

Kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania na ślub, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ PRZEZ OBYWATELA POLSKIEGO LUB CUDZOZIEMCA ZAMIESZKAŁEGO W POLSCE NIE MAJĄCEGO OBYWATELSTWA ŻADNEGO PAŃSTWA

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Podanie o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.

 2. Odpis skrócony aktu urodzenia wydany przez USC właściwy dla miejsca urodzenia, o ile nie został sporządzony w USC Ojrzeń.

 3. Osoba, która pozostawała już w związku małżeńskim załącza:

  1. odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu
   o rozwodzie (dla osoby rozwiedzionej),

  2. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu,

  3. odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (dla wdowy lub wdowca).

 4. Pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem lub notariuszem publicznym.

 5. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

 6. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

OPŁATY:

38 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu l

ub bezpośrednio w kasie Urzędu

TERMIN ODPOWIEDZI:

Bez zbędnej zwłoki.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy.


UWAGI:

 1. Zaświadczenie wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania osoby, której zaświadczenie dotyczy.

 2. Jeżeli obywatel polski zamieszkały za granicą nie miał w kraju miejsca zamieszkania lub nie można ustalić jego ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce, albo też jeżeli wyjechał z Polski przed ukończeniem lat 16 i stale przebywa za granicą, właściwy dla wydania zaświadczenia jest konsul.

 3. Ważność zaświadczenia opatrzona jest terminem 3 miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc.

PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA OD MAŁŻONKA ROZWIEDZIONEGO O POWROCIE DO NAZWISKA

NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Prawomocny wyrok sądowy o rozwiązaniu małżeństwa.

 2. Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (w wypadku, gdy osoba zainteresowana zawierała związek małżeński w innym USC).

 3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

 4. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

OPŁATY:

11 zł – opłata skarbowa za sporządzenie protokołu z przyjęcia oświadczenia.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu lub bezpośrednio

w kasie Urzędu,

TERMIN ODPOWIEDZI:

Niezwłocznie.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC Ojrzeń, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC,
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

UWAGI:

 1. W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

 2. Oświadczenie można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego na terenie RP oraz przed polskim konsulem.

ZGŁOSZENIE ZGONU

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Karta zgonu stwierdzająca zgon i jego przyczynę, wydana przez lekarza.

 2. Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku zgonu cudzoziemca).

 3. Do wglądu: dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon.

OPŁATY:

Zwolnione z opłaty.

TERMIN ODPOWIEDZI:

Niezwłocznie.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC Ojrzeń przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC,
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia
.

UWAGI:

 1. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu.

 2. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.

 3. Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:

  1. małżonek lub dzieci zmarłego,

  2. najbliżsi krewni lub powinowaci,

  3. osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon,

  4. osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,

  5. administrator domu, w którym nastąpił zgon.

 4. Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie, do zgłoszenia zgonu jest obowiązany szpital lub zakład.

INNE CZYNNOŚCI Z ZAKRESU REJESTRACJI STANU CYWILNEGO

USTALENIE PISOWNI IMIENIA I/LUB NAZWISKA

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o ustalenie pisowni imienia i/lub nazwiska wraz z uzasadnieniem.

 2. 2.Odpis skrócony aktu urodzenia wnioskodawcy.

 3. 3.Jeżeli wnioskodawca pozostaje bądź pozostawał w związku małżeńskim - odpis skrócony aktu małżeństwa.

 4. Odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich dzieci.

 5. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

 6. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

OPŁATY:

22 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu lub bezpośrednio w kasie Urzędu, .

TERMIN ODPOWIEDZI:

 1. do 1 miesiąca

 2. do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji wydanej przez Kierownika USC przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

UWAGI:

 1. Ustaleniem pisowni jest wybór jednej z form pisowni imienia lub nazwiska, które zostało zapisane w aktach stanu cywilnego.

    2. Zwolnione z opłaty skarbowej są wnioski i decyzje o ustaleniu pisowni imienia i/lub nazwiska, jeżeli wnioskodawca udokumentuje stan ubóstwa.

    3. Jeżeli wnioskodawca zamieszkuje za granicą, wniosek składa się za    pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

SPROSTOWANIE OCZYWISTEGO BŁĘDU PISARSKIEGO

W AKCIE STANU CYWILNEGO

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Podanie o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego.

 2. Odpis aktu stanu cywilnego, na podstawie którego zostanie sprostowany błędny zapis.

 3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

 4. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

OPŁATY:

39 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu lub bezpośrednio w kasie Urzędu.

TERMIN ODPOWIEDZI:

 1. Bez zbędnej zwłoki.

 2. Do 1 miesiąca sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji, wydanej przez Kierownika USC przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

UWAGI:

 1. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego może nastąpić na wniosek osoby zainteresowanej, na podstawie dowodu z dokumentów, jakimi są wcześniej sporządzone akty stanu cywilnego.

 2. Podstawą sprostowania aktu urodzenia dziecka jest akt małżeństwa jego rodziców. Akt małżeństwa prostuje się na podstawie aktów urodzenia osób zawierających małżeństwo; akt zgonu może być sprostowany na podstawie aktu urodzenia lub małżeństwa osoby zmarłej.


wniosek_o_sprostowanie__bledu.docUZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Podanie o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.

 2. Odpis aktu stanu cywilnego, na podstawie którego wpisane zostaną dane, które powinny być
  w akcie zamieszczone.

 3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

 4. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.


OPŁATY:

39 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu lub bezpośrednio w kasie Urzędu.


TERMIN ODPOWIEDZI:

1. Bez zbędnej zwłoki.

2. Do 1 miesiąca sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.


TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji, wydanej przez Kierownika USC, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


UWAGI:

 1. Akt stanu cywilnego nie zawierający wszystkich danych przewidzianych przepisami ustawy może być uzupełniony na wniosek osoby zainteresowanej, na podstawie dowodu z dokumentów, jakimi są wcześniej sporządzone akty stanu cywilnego.

 2. Podstawą uzupełnienia aktu urodzenia dziecka jest akt małżeństwa jego rodziców.

 3. Akt małżeństwa uzupełnia się na podstawie aktów urodzenia osób, które zawarły związek małżeński.

 4. Akt zgonu może być uzupełniony na podstawie aktu urodzenia lub aktu małżeństwa osoby zmarłej.

podanie_o_uzupelnienie_aktu.doc


ODTWORZENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO

WYMAGANE DOKUMENTY:

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego:

1. W kraju:

 1. podanie z oświadczeniem strony, że uprzednio nie występowała z wnioskiem o odtworzenie aktu w postępowaniu sądowym lub administracyjnym,

 2. zaświadczenie z USC, w którym akt powinien się znajdować, stwierdzający zniszczenie lub zaginięcie całości lub części księgi stanu cywilnego,

 3. inne dowody (dokumenty i protokoły przesłuchania stron i świadków),

 4. do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

2. Za granicą:

 1. podanie wraz z oświadczeniem strony, że uprzednio nie występowała z wnioskiem o odtworzenie aktu,

 2. inne dowody (dokumenty i protokoły przesłuchania stron i świadków),

 3. do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.


OPŁATY:

39 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu lub bezpośrednio w kasie Urzędu,


TERMIN ODPOWIEDZI:

  1. Do 1 miesiąca.

  2. Załatwienie sprawy szczególnie skomplikowanej następuje nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia sprawy.


TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji, wydanej przez Kierownika USC Ojrzeń, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


UWAGI:

 1. Treść aktu stanu cywilnego wraz ze wzmiankami dodatkowymi odtwarza się w razie zaginięcia lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego.

 2. Podstawą odtworzenia treści aktu stanu cywilnego są odpisy zaginionego aktu, dokumenty pośrednie w postaci świadectw szkolnych, wypisów z księgi wieczystej i innych aktów stanu cywilnego.

 3. Odtworzenia aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą dokonuje się w przypadku, gdy uzyskanie odpisu jest niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami.

 4. Odtworzenia treści aktu stanu cywilnego dokonuje się w USC miejsca zamieszkania wnioskodawcy lub ostatniego miejsca zamieszkania tej osoby w kraju. W razie braku takiej podstawy czynności tej dokonuje się w USC m.st. Warszawy.

 5. Do złożenia wniosku o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego uprawniona jest osoba, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek lub pełnomocnik oraz osoby, które wykażą w tym interes prawny.


wniosek_o_wpisanie_tresci_aktu_malzenstwa.doc

WPISANIE ZAGRANICZNEGO

AKTU STANU CYWILNEGO DO POLSKICH KSIĄG


WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego.

 2. Oryginał aktu stanu cywilnego, który podlega wpisaniu, względnie kserokopia potwierdzona przez organ, który sporządził akt wraz z jego urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.

 3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

 4. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

OPŁATY:

50 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu lub bezpośrednio w kasie Urzędu.


TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 1 miesiąca.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji, wydanej przez Kierownika USC przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

UWAGI:

 1. Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby, której akt dotyczy, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka, pełnomocnika lub osoby, która wykaże interes prawny.

 2. Wpisanie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy lub ostatniego miejsca zamieszkania tej osoby w kraju. W razie braku takiej podstawy, czynności tej dokonuje się w USC m.st. Warszawy.

wpisanie_zagranicznego_aktu_-wniosek.doc

REJESTRACJA ZDARZENIA Z ZAKRESU STANU CYWILNEGO, KTÓRE NASTĄPIŁO ZA GRANICĄ I NIE ZOSTAŁO ZAREJESTROWANE

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Podanie o zarejestrowanie zdarzenia z zakresu stanu cywilnego powstałego za granicą
  i nie zarejestrowanego w księgach stanu cywilnego.

 2. Inne dowody (dokumenty i protokoły przesłuchania stron i świadków).

 3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

 4. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.


OPŁATY:

39 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu lub bezpośrednio w kasie Urzędu.


TERMIN ODPOWIEDZI:

 1. Do 1 miesiąca.

 2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji, wydanej przez Kierownika USC Ojrzeń, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


UWAGI:

 1. Urodzenie, zawarcie małżeństwa lub zgon, które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego, można zarejestrować w polskich księgach stanu cywilnego

 2. Dowodami w postępowaniu są: pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawione przez lekarza w odniesieniu do aktu urodzenia; karta zgonu w odniesieniu do aktu zgonu; zeznania świadków, zaświadczenia sądowe, notarialne, administracyjne oraz inne dowody pośrednie.

 3. Wnioskodawcą może być osoba, której akt dotyczy; są to: wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek, pełnomocnik lub osoba, która żąda rejestracji takich aktów ze względu na swój interes prawny.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Drążkiewicz Grzegorz
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-06-26 09:58:39
 • Informacja zaktualizowana przez: Drążkiewicz Grzegorz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-26 13:36:48
 • Liczba odsłon: 805
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1348108]

przewiń do góry