Ojrzeń, 16 10.2013r.

INW. 6220.5.2013


Z a w i a d o m i e n i e

Wójta Gminy Ojrzeń


Na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267) art. 33 ust. 1 pkt. 5 i art. 21ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. N. Nr 199, poz. 1227)


Wójt Gminy Ojrzeń

informuje


że w dniu 09 października 2013r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał postanowienie uzgadniające realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania dziesięciu kurników nr 1-10 oraz budowie jednego kurnika nr 11, wchodzących w skład instalacji do ściołowego chowu drobiu – brojlera kurzego o obsadzie początkowej 48 000 szt./kurnik/cykl, łącznej wydajności 528 000 szt./cykl (2112 DJP) oraz 3 168 000szt./rok w obrębie Fermy Drobiu Spółki KAGO Goździkowski Sp. J. W miejscowości Kownaty Borowe gm. Ojrzeń, powiat ciechanowski. w granicach działek o nr ewid. 29 i 30, w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wyżej wymienionej inwestycji, na wniosek KAGO 03 października 2013r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie wydał opinię sanitarną w przedmiotowej sprawie.

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie jest zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej organu (http://www.ekokarty.pl/wykaz/rdos-warszawa).

Jednocześnie informuję strony postępowania, że w przedmiotowej sprawie został zgromadzony materiał dowodowy. W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. komunikuję, że z aktami sprawy można zapoznać się w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Urzędu Gminy Ojrzeń ul. Ciechanowska 27, pokój nr 15, od poniedziałku do piątku w godz. 9oo do 1500.

Strona może dokonać tych czynności osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika.

Po upływie wskazanego terminu w zawiadomieniu, wydana zostanie decyzja.


                                                                        Wójt Gminy Ojrzeń

                                                                        Zdzisław Mierzejewski


Otrzymują:

  1. strony postępowania.

  2. a/a


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-10-16 12:48:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-16 12:48:27
  • Liczba odsłon: 636
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1349679]

przewiń do góry