Ojrzeń, dnia 23.01.2009r.

OŚ. 7624-2/09

 

 

ZAWIADOMIENIE-  OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających. 

 

     Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), Wójt Gminy Ojrzeń zawiadamia, że w dniu 23.01.2009r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.„Przebudowa drogi gminnej” polegająca na wykonaniu powierzchniowego utrwalenia przy użyciu emulsji asfaltowej średniorozpadowej oraz kruszyw kuszonych, na działkach oznaczonych nr 121 w m,. Żochy i dz. nr 175 w m. Brodzięcin gm. Ojrzeń  .

        Informuję, więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
       Ponadto zgodnie z art. z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150), informuję, o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Ojrzeń, pok.15, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

       Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy, oraz § 3 ust. 1 pkt 56, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 257, poz. 2573 z późn. zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Starostwo Powiatowe w Ciechanowie,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie.

     Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 129,poz. 902 ze zmianami), oraz art. 49 kpa – wniosek ten został podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ojrzeń, na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu i tablicy ogłoszeń Sołectwa..

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-01-27 12:56:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-27 12:56:40
  • Liczba odsłon: 691
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1349752]

przewiń do góry