Ojrzeń, 12.maja 2011 r.

OŚ. 6220.2.2011

 

 

 

 

 

 

                                               O B W I E S Z C Z E N I E

                                                     Wójta Gminy Ojrzeń

 

      Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 21ust. 2 pkt  9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. N. Nr 199, poz. 1227)

 

Wójt Gminy Ojrzeń

informuje    

                                 

że w dniu 11 maja 2011 r., zostano wydane postanowienie o odstąpieniu od

obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. budowa budynku inwentarskiego – obory z magazynem pasz dla obsady 40 DJP, na terenie działki oznaczonej nr ewid. 10/1, położonej w m. Łebki Wielkie gm. Ojrzeń

 

 

   Z w/w postanowieniem, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ojrzeń, pok. nr 15, I piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. od godz. 900  do 1500 ,  w terminie 7 dni od ukazania sie niniejszego ogłoszenia.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-05-30 11:23:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-30 11:23:46
  • Liczba odsłon: 648
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1349634]

przewiń do góry