Ojrzeń, 09.09.2009 r.

                                                                   

OŚ. 7624-16/09

 

 

 

                           O B W I E S Z C Z E N I E

                                   Wójta Gminy Ojrzeń

 

      Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. N. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz. 1071 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Ojrzeń

 

podaje się do publicznej wiadomości że w dniu 09.09.2009 r., została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. P r zebudowa drogi gminnej w m. WOJTKOWA WIEŚ   gm. Ojrzeń, n a działce nr ewid. 122.

                                 

   Z w/w decyzją , można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ojrzeń, pok. nr 15, I piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. od godz. 8 00   do 16 00 ,   w terminie 14 dni od ukazania sie niniejszego ogłoszenia.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowianie ul. Rzeczkowska za pośrednictwem Wójta Gminy Ojrzeń w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

 

 

                                                                   Wójt Gminy Ojrzeń

                                                                   Zdzisław Mierzejewski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-09-09 10:44:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-09 11:53:42
  • Liczba odsłon: 627
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1352274]

przewiń do góry