Ojrzeń, 08.09.2009 r.

                                                                                         r.

OŚ. 7624-15/09

 

 

 

                             O B W I E S Z C Z E N I E

                                   Wójta Gminy Ojrzeń

 

      Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. N. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz. 1071 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Ojrzeń

 

podaje się do publicznej wiadomości że w dniu 08.09.2009 r., została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej w m. OBRĄB gm. Ojrzeń, na działkach nr ewid. 156/1, 156/2, 156/3.

                                 

   Z w/w decyzją, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ojrzeń, pok. nr 15, I piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. od godz. 800  do 1600,  w terminie 14 dni od ukazania sie niniejszego ogłoszenia.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowianie ul. Rzeczkowska za pośrednictwem Wójta Gminy Ojrzeń w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

 

 

 

 

                                                                                   Wójt Gminy Ojrzeń

                                                                                   Zdzisław Mierzejewski

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-09-08 12:43:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-09 11:52:47
  • Liczba odsłon: 622
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1352278]

przewiń do góry