Ojrzeń, dnia 16.07.2013r.

INW. 6220.4.2013

ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających.


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267), art. 30 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Ojrzeń zawiadamia, że na wniosek LUWIX Zajkowski Sp. J. 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki ul. gen. L. Okulickiego 1 lok. 45, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.Budowa budynku magazynowego z częścią socjalną i malarnią proszkową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr ewid. 168/1, położonej w m. Kicin gm. Ojrzeń.

Informuję, więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Ponadto zgodnie z art. 29 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu gminy Ojrzeń pok. 15, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie,

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Ciechanowie.

Zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwiania sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych organu.

Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Stronami prowadzonego postępowania są właściciele działek, na której planowana jest inwestycja oraz właściciele działek bezpośrednio sąsiadujących z terenem inwestycji.

Wniosek ten został podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ojrzeń, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ojrzeń oraz doręczony stronom postępowania.


                                                                               Wójt Gminy Ojrzeń

                                                                               Zdzisław Mierzejewski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-07-16 14:19:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-16 14:19:35
  • Liczba odsłon: 663
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1348053]

przewiń do góry