Ojrzeń, 07.09.2009 r.

OŚ. 7624 -16/09

 

 

 

 

                                                   O B W I E S Z C Z E N I E

                                                     Wójta Gminy Ojrzeń

 

      Działając zgodnie z art. 3 ust. 1, pkt 11, art. 21 ust. 2 pkt 8, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. N. Nr 199, poz. 1227), art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz. 1071 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Ojrzeń

 

podaje się do publicznej wiadomości że w dniu  07.09.2009 r., zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi w m. WOJTKOWA WIEŚ  gm. Ojrzeń, na terenie działki nr ewid. 122.    

                                 

Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie.  

   Z w/w postanowieniem, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ojrzeń, pok. nr 15, I piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. od godz. 800  do 1600,  w terminie 7 dni od ukazania sie niniejszego ogłoszenia.

  

                                                                   Wójt Gminy Ojrzeń

                                                                   Zdzisław Mierzejewski

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-09-07 14:53:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-07 14:53:59
  • Liczba odsłon: 753
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1346897]

przewiń do góry