Ojrzeń, dnia 10.07.2014r.

INW. 6220.2.2014

 

ZAWIADOMIENIE-  OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających.

 

         Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 647), stosownie do art. 71, 1rt. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.),

zawiadamiam

że w dniu 09.07.2014r.  wszczęto na wniosek Gminy Ojrzeń, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.

 

„Rozbudowa drogi gminnej Kraszewo-Łebki Wielkie od drogi krajowej nr 50 Ciechanów-Płońsk do drogi powiatowej nr 1224W Kryszpy-Bądkowo od km 0+000,00 do km 2+082.

   Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), oraz § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010, poz. 1397, ze zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie,

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Ciechanowie.

 

   Informuję, więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Stronami prowadzonego postępowania są właściciele działek, na której planowana jest inwestycja oraz właściciele działek bezpośrednio sąsiadujących z terenem inwestycji.

    Ponadto zgodnie z art. 29 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Ojrzeń, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

   Przepisy art. 35 § 5 i art. 36 k.p.a. stosuje się odpowiednio.

Zgromadzone w przedmiotowej sprawie materiały i dokumentacja są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Ojrzeniu, pok. nr 15 w godz. Pon.-piątek od 900 do 1500.

    Wniosek ten został podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ojrzeń, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ojrzeń i miejscu planowanego przedsięwzięcia.                                                                               

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-07-14 10:02:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-14 10:26:55
  • Liczba odsłon: 580
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1349677]

przewiń do góry