Ojrzeń, dnia 26.02.2008r.

OŚ. 7624-8/08

 

 

 

ZAWIADOMIENIE-  OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających.

 

 

     Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), Wójt Gminy Ojrzeń zawiadamia, że w dniu 26.02.2008 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.„Przebudowa dróg gminnych” polegająca na wykonaniu powierzchniowego utrwalenia przy użyciu emulsji asfaltowej średniorozpadowej oraz kruszyw kuszonych, na działkach oznaczonej nr ewid. 81/1 i 81/2 , położonych w miejscowości GRABÓWIEC, dz. nr 88 i 87 w m. LIPÓWIEC, dz. nr 75 w m. RZESZOTKO gm. Ojrzeń  .

    Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20 , zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zmianami) oraz art. 49 kpa – wniosek ten został podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ojrzeń.

    Informuję, więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
       Ponadto zgodnie z art. z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 129, poz.902 ze zm.), informuję, o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Ojrzeń, pok. 24, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

       Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy, oraz § 3 ust. 1 pkt 56, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 257, poz. 2573 z późn. zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Starostwo Powiatowe w Ciechanowie,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie.

   

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-03-20 10:44:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-03-20 10:44:25
  • Liczba odsłon: 678
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1349818]

przewiń do góry