Ojrzeń, 15.10.2013r.

INW. 6220.6.2013Z a w i a d o m i e n i e

Wójta Gminy Ojrzeń


Na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267) art. 33 ust. 1 pkt. 5 i art. 21ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. N. Nr 199, poz. 1227)


Wójt Gminy Ojrzeń

informuje

że w dniu 8 października 2013r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał postanowienie opiniujące realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa biogazowni rolniczej na terenie działki o nr ewid. 2/4 obręb 9 Kownaty Borowe, gm. Ojrzeń. a w dniu 03 października 2013r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie wydał opinię sanitarną w przedmiotowej sprawie.

Poza tym informuję, że w dniu 15. 10. 2013r. Wójt Gminy Ojrzeń wydał postanowienie znak spr. INW.6220.6.2013 w którym to: nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia i ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (zwanego dalej raportem ooś) zgodnie z art. 66 ustawyooś” .


W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. informuję, że z aktami sprawy można zapoznać się w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Urzędu Gminy Ojrzeń ul. Ciechanowska 27, pokój nr 15, od poniedziałku do piątku w godz. 9oo do 1500.

Strona może dokonać tych czynności osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika.                                                                                                                      Wójt Gminy Ojrzeń

                                                                                                                      Zdzisław Mierzejewski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-10-16 12:18:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-16 12:18:47
  • Liczba odsłon: 703
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1348155]

przewiń do góry