INW.6733.1.2014

OBWIESZCZENIE

z dnia 02 kwietnia 2014r.


Wójt Gminy Ojrzeń, na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.), informuje o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1220W Grabówiec – Ojrzeń, na odcinku od km 4+069 do 4+769.

Lokalizacja: na działkach o nr ewidencyjnych: 3, 19/2, 5, 13/17, 12/16, 12/18, 12/19, 12/20, 11/1, obręb Ojrzeń, 143/3, 142/2, 140/3, 138/3, 137/3, 136/3, 177/4, 79/2, 80/1, 55/1 obręb Bronisławie, gmina Ojrzeń.

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy, przy ul. Ciechanowskiej 27, pok. 15.

Strona może dokonać tych czynności osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika. Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Od w/w decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem tut. urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia publicznego ogłoszenia.
Doręczenie
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-04-03 12:13:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-03 12:13:14
  • Liczba odsłon: 643
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1346962]

przewiń do góry