Ojrzeń, dnia 20.02.2014r.

INW. 6220.1.2014


ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających.


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267), art. 30 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r, poz. 1235) Wójt Gminy Ojrzeń zawiadamia, że na wniosek Gminy Ojrzeń ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń z dnia 20.01.2014r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH na terenie działki o nr ewid. 73/10, położonej w m. Ojrzeń gm. Ojrzeń.

Informuję, więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Ponadto zgodnie z art. 29 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu gminy Ojrzeń pok. 15, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 213 poz. 1397), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie,

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Ciechanowie.

Zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwiania sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych organu.

Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Stronami prowadzonego postępowania są właściciele działek, na której planowana jest inwestycja oraz właściciele działek bezpośrednio sąsiadujących z terenem inwestycji.

Wniosek ten został podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ojrzeń, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ojrzeń, miejscu planowanego przedsięwzięcia.                                                                       Wójt Gminy Ojrzeń

                                                                       Zdzisław MierzejewskiInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-02-24 12:41:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-24 12:41:25
  • Liczba odsłon: 592
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1347060]

przewiń do góry