Zobacz podgałęzie

 

 

                                                                                        Ojrzeń, dnia 08.08.2007r. .

OSNK 7625- 1-5/07

 

 

ZAWIADOMIENIE-  OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających.

 

     Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), Wójt Gminy Ojrzeń zawiadamia, że w dniu 07.08.2007r. na wniosek Gminy Ojrzeń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w m.Ojrzeń gm. Ojrzeń,  - działki  budowlane przebiegającą przez dz. nr  ewid.  477, 475, 476,   

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 46a ust. 5 z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 129, poz.902 ze zm.) oraz art. 49 kpa niniejsze zawiadomienie w powyższej sprawie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ojrzeń.

  Informuje, więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Ponadto zgodnie z art. z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 129, poz.902 ze zm.), informuję, o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Ojrzeń , pok. 24, w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

       Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zmianami), oraz § 3 ust. 1 pkt 63  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 257, poz. 2573 z późn. zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

         Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Smolski Mariusz
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-06-25 14:56:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Smolski Mariusz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-08 14:41:43
  • Liczba odsłon: 15796
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1348193]

przewiń do góry