Ojrzeń, dn. 12 września 2006 r.

OŚ.NK 7625-1-1/06

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody

  na realizację przedsięwzięcia


Na podstawie art. 46a ust. 1, 5 i 7 pkt 4, art. 49 ust. 1, art. 48 ust. 2 pkt 1, ust. 3, w związku z art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p.zm.), oraz art. 104 i art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego (Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. jednolity tekst z 2000 r., Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z p.zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Ojrzeń, ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń, Wójt Gminy Ojrzeń


ORZEKA


ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dąbrowa, Kicin, Ojrzeń".

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie usytuowane jest na terenie Gminy Ojrzeń w Powiecie Ciechanowskim przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dąbrowa, Kicin, Ojrzeń. Trasę przebiegu przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarnej pokazano na mapach w skali 1:500 i 1:1000, zgodnie z wykazem właścicieli i użytkowników gruntów, przez które przebiegać będzie sieć kanalizacji sanitarnej.

 

2. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1)       Powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia i prowadzonych prac odpady powinny zostać zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z póź. zm.).

2)       Powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia odpady komunalne powinny być zbierane do pojemników i wywożone na składowisko odpadów komunalnych, a odpady stałe inne do szczelnych pojemników a następnie usuwane do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy posiadające zezwolenie w zakresie świadczonych usług.

3)       Ścieki (wody opadowe) w fazie budowy mogą być wprowadzane do rowów przydrożnych, ale tylko wówczas, gdy nie wywołują zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych, które uniemożliwiłby prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów wodnych i spełniały wymagania jakości wód.

4)       Należy zapewnić maksymalną ochronę istniejącego drzewostanu poprzez ręczne wykonywanie wykopów, tak by nie uszkodzić systemu korzeniowego.

5)       Przywrócenie do stanu pierwotnego wszystkich urządzeń, które w wyniku prowadzenia kanalizacji sanitarnej mogłyby być uszkodzone, w tym urządzeń melioracyjnych.

6)       Planowana inwestycja nie pogorszy obecnie istniejących warunków akustycznych środowiska.

7)       Projektowane przedsięwzięcie nie leży w pobliżu obszaru NATURA 2000


3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:
a) Przewody podciśnieniowe, studzienki zbiorcze, przepompownie mają zostać wykonane
w sposób zapewniający szczelność konstrukcji, uniemożliwiając eksfiltrację zanieczyszczeń do gruntu oraz infiltrację, celem ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem na środowisko.

b) Zastosowane wyroby budowlane powinny posiadać aprobatę techniczną właściwej jednostki aprobującej stwierdzającej o dopuszczeniu ich do obrotu i stosowania.

c) Przy układaniu sieci kanalizacyjnej należy zachować odpowiednie odległości od przewodów wodociągowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp.

d) W przypadku zbliżania się do istniejącego uzbrojenia podziemnego na ponad normatywne odległości, kanalizację należy chronić rurami ochronnymi, a studzienki ściankami izolującymi.

e) Wszystkie rurociągi należy prowadzić na rzędnych podanych na profilach.

f) W przepompowniach należy przewidzieć pompy rezerwowe.

g) Zastosować wytłumienie urządzeń pompowni by nie powodować uciążliwego hałasu w środowisku.

h) Uciążliwości związane z prowadzeniem robót budowlano-montażowych należy zminimalizować poprzez skracanie czasu wykonania poszczególnych cykli prac montażowych do niezbędnych wymagań wynikających z konieczności technologicznych na określonych odcinkach realizowanych robót, zapewniając dojścia i dojazdy do posesji, na których prowadzone będą roboty.
i) Po zakończeniu robót budowlanych teren ma zostać doprowadzony do stanu pierwotnego.
j) Przy wykonaniu przejść poprzecznych poprzez drogi o nawierzchni utwardzonej (bitumicznej) zastosować metodę bezwykopową z zastosowaniem rur osłonowych.

k) Wykonanie projektu odwodnienia pod kanalizację sanitarną z uwzględnieniem obliczeń zasięgu leja depresji.

l) Przy wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej prowadzenia wszystkich prac budowlanych w taki sposób by nie spowodować zanieczyszczenie gruntu i wód podziemnych oraz nie spowodować naruszenia stosunków wodnych na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych.
m) Należy uzyskać decyzję właściwego organu na wycinkę drzew oraz pozwolenie wodnoprawne na wykonanie odwodnień wykopów budowlanych, jeżeli zasięg leja depresji wykracza poza granice terenu, którego Gmina jest właścicielem.


4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu
do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii: Nie dotyczy.


5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko: Nie dotyczy.


6. W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p. zm.) - stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania: Nie dotyczy.


7. Z uwagi na charakter inwestycji, jej oddziaływania na środowisko, a także lokalizację przedsięwzięcia odstąpiono od możliwości nałożenia obowiązków:

·          dotyczących zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także wykonania kompensacji przyrodniczej,

·         Przedstawienia analizy porealizacyjnej.


U z a s a d n i e n i e


W dniu 25.11.2005r. wpłynął wniosek Gminy Ojrzeń, ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dąbrowa, Kicin, Ojrzeń.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1, pkt 72a, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z p zm.) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, zakwalifikowane jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

Dnia 25.11.2005 r. tutejszy organ wystąpił o opinię do Starosty Ciechanowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w przedmiocie obowiązku sporządzenia przez inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Starosta Ciechanowski postanowieniem znak: ROS.I. 7633/49/05 z dnia 12.12.2005 r., jak również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie postanowieniem Nr ZNS. 712-157/05 z dnia 13.12.2005r. uznali, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga opracowania raportu. Ostatecznym postanowieniem znak: OŚ.NK 7625-1-1/06 z dnia 8.05.2006 r., w oparciu o opinie zawarte w postanowieniach w/w organów, tut. organ stwierdził brak obowiązku sporządzenia przez inwestora raportu.

Dnia 05.06.2006 r. tutejszy organ wystąpił do Starosty Ciechanowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie o uzgodnienie uwarunkowań środowiskowych dla w/w inwestycji. Starosta Ciechanowski postanowieniem znak: ROS.I. 7633/49-1/05-06 z dnia 16-06-2006 r. r., oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie postanowieniem Nr ZNS-713-50/06, z dnia 23.06.2006 r., w/w organy przedłożyły uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p. zm.), strony postępowania zostały powiadomione o toczącym się postępowaniu administracyjnym. W terminie podanym w zawiadomieniu nie wpłynęły uwagi i wnioski od społeczeństwa.

Po rozpatrzeniu całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie, oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy ustawowe, orzeczono jak w sentencji decyzji.


P O U C Z E N I E


Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Ojrzeń w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie uprawnia do wycinki drzew.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46, ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, przy czym wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Wskazany powyżej termin może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.W załączeniu:

1.          Charakterystyka przedsięwzięcia do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2.          Trasa przebiegu przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarnej pokazana jest na mapach w skali 1:500 i 1:1000.

3.          Wykaz właścicieli i użytkowników gruntów, przez które przebiegać będzie sieć kanalizacji sanitarnej.Otrzymują:
1. Gmina Ojrzeń

  a/a


Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe

    ul. 17 Stycznia 7

    06-400 Ciechanów

2. Powiatowy Inspektor Sanitarny

    ul. Sienkiewicza 27

    06-400 Ciechanów

3. Urząd Gminy Ojrzeń – tablica ogłoszeń

4. Internet

5. a/a

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Smolski Mariusz
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-09-22 09:56:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Smolski Mariusz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-09-22 09:56:53
  • Liczba odsłon: 1051
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1349709]

przewiń do góry