UCHWAŁA Nr XXXI/30/2001

RADY GMINY OJRZEŃ

z dnia 28 grudnia 2001 r. 

w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Ojrzeniu. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Nadaje Statut Gminnej Bibliotece Publicznej w Ojrzeniu w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2.

Wykonanie powierza się Zarządowi Gminy.

 § 3.

Traci moc uchwała nr XXXIV/12/94 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 kwietnia 1994 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Ojrzeniu.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK

 

 

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OJRZENIU

 

 

Rozdział I

 

Przepisy ogólne

 

§ 1.

Gminna Biblioteka Publiczna działa na podstawie:

1)      Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.).

2)      Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. Nr 110, poz. 721 z 1997r. z późn. zm.).

3)      Ustawy z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. Nr 106, poz. 668).

4)      Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 z późn.zm.).

5)      Niniejszego Statutu.

§ 2.

 Siedzibą Biblioteki jest wieś Ojrzeń, a terenem działania jest gmina Ojrzeń.

 

§ 3.

Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Zarząd Gminy. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ciechanowie.

 

 

Rozdział II

 

Cele i zadania Biblioteki

 

§ 4.

Celem działania Biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców wsi, upowszechnianie wiedzy i nauki oraz rozwój kultury.

 

§ 5.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1)      Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych.

2)      Pełnienie funkcji o środka informacji biblioteczno-bibliograficznej.

3)      Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń i wymiany międzybibliotecznej.

4)      Organizowanie czytelnictwa i udostępnienie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym.

5)      Organizacja form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu książki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego wsi.

6)      Współdziałanie z Powiatową Biblioteką Publiczną, bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności wsi.

 

§ 6.

Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokajania potrzeb czytelniczych mieszkańców wsi.

 

 

Rozdział III

 

Organy Biblioteki i jej organizacja

 

§ 7.

Na czele biblioteki stoi Kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Kierownika powołuje i odwołuje Zarząd Gminy po zasięgnięciu opinii Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie.

 

§ 8.

W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej.

 

§ 9.

Kierownik i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone odrębnymi przepisami.

 

§ 10.

Wynagrodzenia pracowników Biblioteki określone są na podstawie właściwych przepisów prawa obowiązujących dla bibliotek publicznych jako instytucji kultury.

 

§ 11.

Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci oraz filie i punkty biblioteczne.

§ 12.

Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Kierownika Biblioteki po zasięgnięciu opinii organizatora.

 

§ 13.

Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać koła przyjaciół Biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

Rozdział IV

 

Gospodarka finansowa Biblioteki

 

§ 14.

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w art. 27-32 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy.

 

§ 15.

Biblioteka jest finansowana z budżetu gminy.

 

§ 16.

1. Biblioteka może, w granicach obowiązujących przepisów pobierać opłaty za niektóre swoje usługi i wydawnictwa oraz prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

2. Dochód z opłat oraz z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych.

 

 

Rozdział V

 

Postanowienia końcowe

 

Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wieslaw Krzywnicki
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-27 14:36:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Wieslaw Krzywnicki
  • Data ostatniej aktualizacji: 2003-07-03 15:21:05
  • Liczba odsłon: 1328
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1352281]

przewiń do góry