Ojrzeń , dnia 09.01.2008 r.

OŚR-7624-1/08

 

 


Z a w i a d o m i e n i e

o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

 

    Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 Kpa w związku z art.46a, ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 129 poz. 902 z 2006 r.  z póź. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przez – Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie ul. Mazowiecka 7 przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z układem podczyszczania ścieków opadowych i roztopowych w miejscowości Młock” i przebudową sieci wodociągowej”, na terenie działek oznaczonych nr ewid. 398, 445/4, 457 i 761/1, położonych w miejscowości Młock.  

     Według art. 10 § 1 Kpa, organy administracji publicznej zobowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych zastrzeżeń.   

      Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy, oraz § 3 ust. 1 pkt 63 i 72a, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 257, poz. 2573 z późn. zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Starostwo Powiatowe w Ciechanowie,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie.

 
   Wobec tego informuję, o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Ojrzeń, pok. 24, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Smolski Mariusz
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-01-15 12:06:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Smolski Mariusz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-15 12:06:53
  • Liczba odsłon: 758
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1352342]

przewiń do góry