Ojrzeń, dnia 03.09.2013r.

INW. 6220.5.2013  1. ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z pózn. zm.), informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającej na zmianie sposobu użytkowania dziesięciu kurników nr 1-10 oraz budowie jednego kurnika nr 11, wchodzących w skład instalacji do ściołowego chowu drobiu – brojlera kurzego o obsadzie początkowej 48 000 szt./kurnik/cykl, łącznej wydajności 528 000 szt./cykl (2112 DJP) oraz 3 168 000szt./rok w obrębie Fermy Drobiu Spółki KAGO Goździkowski Sp. J. W miejscowości Kownaty Borowe gm. Ojrzeń, powiat ciechanowski. w granicach działek o nr ewid. 29 i 30, w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wyżej wymienionej inwestycji, na wniosek KAGO Goździkowski Sp.J. , w imieniu którego działa pełnomocnik Pani Anna Mihułka.

Zmian sposobu użytkowania dziesięciu kurników nr 1-10, będzie polegała na zwiększeniu obsady z 44 000 szt./kurnik/cykl na 48 000 szt./kurnik/cykl.

Organem właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnienia jest:

- ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie,

- ze względu na ochronę środowiska – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.

Ze względu na prawo udziału społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym oceny oddziaływania na środowisko (wynikające z art. 79 wyżej cytowanej ustawy) zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, raportem oddziaływania na środowisko oraz możliwością składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy w Ojrzeniu, pokój nr 15 i godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych organu.

Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.


Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Stronami prowadzonego postępowania są właściciele działek, na której planowana jest inwestycja oraz właściciele działek bezpośrednio sąsiadujących z terenem inwestycji.

Wniosek ten został podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ojrzeń, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ojrzeń, miejscu planowanego przedsięwzięcia oraz doręczony stronom postępowania.

                                                                  Wójt Gminy Ojrzeń

                                                                  Zdzisław Mierzejewski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-10-14 10:59:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-14 10:59:27
  • Liczba odsłon: 668
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1352335]

przewiń do góry