ZARZĄDZENIE Nr 39/2007

WÓJTA GMINY OJRZEŃ

z dnia 14 listopada 2007 r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy OjrzeńNa podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1. 

Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Ojrzeniu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3. 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc obowiązującą dotychczasowy Regulamin Organizacyjny stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 15/2004 z dnia 06 lipca 2004 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ojrzeniu z późniejszymi zmianami.

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY OJRZEŃ


Regulamin niniejszy określa organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy Ojrzeń oraz zakres działania poszczególnych samodzielnych stanowisk pracy w Urzędzie.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Ilekroć w regulaminie Urzędu jest mowa o:

 • Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Ojrzeń

 • Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Ojrzeń,

 • Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę Gminy Ojrzeń,

 • Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Ojrzeń,

 • Zastępcy Wójta – należy przez to rozumieć Zastępcę Wójta Gminy Ojrzeń

 • Sekretarzu, Skarbniku, Pracownikach – należy przez to rozumieć Sekretarza i Skarbnika Gminy Ojrzeń oraz Pracowników Urzędu Gminy w Ojrzeniu,

 • załatwianiu spraw – należy przez to rozumieć każde działania w ramach obowiązków służbowych, podejmowane na podstawie przepisów prawa w celu wykonania zadań.

§ 2. 

Regulamin Organizacyjny ustala szczegółową strukturę Urzędu Gminy i zasady jego funkcjonowania a w szczególności:

 1. Zasady wykonywania funkcji kierowniczych, podział zadań pomiędzy Wójtem, Zastępcą Wójta a Sekretarzem Gminy, w tym zakres spraw zastrzeżonych dla Wójta.

 2. Zakres obowiązków pracowników Urzędu wobec Rady Gminy, jej Komisji oraz radnych.

 3. Samodzielne stanowiska pracy.

 4. Zasady działania samodzielnych stanowisk pracy.

 5. Postanowienia ogólne.

 6. Tryb pracy Urzędu a w szczególności:

  1. określenie czasu pracy,

  2. obsługa interesantów,

  3. obowiązki pracownika i zakładu pracy,

  4. dyscyplina pracy,

  5. urlopy,

  6. nagrody i wyróżnienia,

  7. kary za naruszenie dyscypliny i porządku,

  8. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

  9. obieg korespondencji,

  10. narady i konferencje,

  11. zamawianie, przechowywanie i używanie pieczęci urzędowych.

 1. Zasady i tryb postępowania przy opracowywaniu i wydawaniu aktów prawnych.

 2. Organizację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i listów obywateli.

 3. Organizację działalności kontrolnej.

 4. Zasady planowania pracy w Urzędzie.

 5. Zasady podpisywania pism i decyzji.

 6. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy.


§ 3.

 1. Siedzibą Urzędu Gminy jest miejscowość Ojrzeń, budynek przy ulicy Ciechanowskiej 27.

 2. Na zewnątrz budynku w którym mieści się Urząd umieszcza się w widocznym miejscu tablicę z oznaczeniem Urzędu oraz Godłem Państwowym.

 3. Wewnątrz budynku umieszcza się tablicę informacyjną wskazującą pełne oznaczenie poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy oraz oznaczenie numerów pomieszczeń w których one się mieszczą.

§ 4.

 1. Urząd jest jednostką budżetową Gminy, której dochody i wydatki w całości objęte są budżetem Gminy.

 2. Urząd jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa.

 3. Urząd jest czynny od 800 do 1600.


Rozdział II
Zakres działania i zadania Urzędu

§ 5. 

 1. Urząd jest biurem realizującym zadania i kompetencje Wójta.

 2. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania zadań spoczywających na Gminie:

 1. zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustaw szczególnych i uchwał Rady,

 2. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

 3. zadań publicznych powierzonych Gminie w drodze umów lub porozumień.

§ 6. 

  1. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy w wykonywaniu ich zadań i kompetencji.

  2. W szczególności do zadań Urzędu należy:

 1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej,

 2. wykonywanie - na podstawie udzielonych upoważnień - czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań Gminy, w tym również wykonywanie czynności kontrolnych jednostek organizacyjnych i pomocniczych Gminy,

 3. zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,

 4. przygotowywanie do uchwalenia budżetu Gminy oraz jego wykonywanie,

 5. realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów gminy,

 6. prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu,

 7. wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

 8. realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako zakładowi pracy,

 9. załatwianie indywidualnych spraw obywateli,

 10. zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji,

 11. prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego, dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu,

 12. wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:

  1. przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,

  2. prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,

  3. przechowywanie akt,

  4. przekazywanie akt do archiwów.

 1. realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy,

 2. organizowanie dostępu do informacji publicznej.

Rozdział III
Zasady funkcjonowania Urzędu

§ 7.

 1. Urząd działa w oparciu o następujące zasady:

 1. praworządności,

 2. służebności wobec społeczności lokalnej,

 3. racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,

 4. jednoosobowego kierownictwa,

 5. kontroli wewnętrznej,

 6. podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu i poszczególne stanowiska pracy,

 7. wzajemnego współdziałania.

 8. sprawności i skuteczności działania.

§ 8.

 1. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania, ze szczególnym uwzględnieniem Kodeksu postępowania administracyjnego, Instrukcji kancelaryjnej oraz przepisów szczególnych dotyczących zwłaszcza organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 2. Pracownicy są odpowiedzialni przed Wójtem za wykonywanie zadań określonych dla poszczególnych stanowisk w oparciu o kryteria:

  1. zgodności z prawem opracowywanych projektów decyzji,

  2. inicjowania i opracowywania projektów zarządzeń,

  3. terminowości załatwiania spraw,

  4. służebności wobec interesantów.

 1. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań Urzędu i swoich obowiązków są obowiązani służyć Gminie.


§ 9.

  1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem gminnym.

  2. Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

§ 10.

Jednoosobowe kierownictwo w Urzędzie polega na jednolitości poleceń i służbowego podporządkowania, podziału czynności na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.

§ 11.

 1. Samodzielne stanowiska pracy realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej.

 2. Samodzielne stanowiska pracy są zobowiązane do współdziałania z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, w szczególności w zakresie sprawnej obsługi interesantów, wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

 3. Pracownicy obowiązani są do przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania spraw obywateli bez zbędnej zwłoki, w sposób rzetelny i sumienny, z uwzględnieniem terminów oraz zasad wynikających z KPA.

Rozdział IV
Organizacja Urzędu

§ 12. 

 1. Kierownikiem Urzędu jest Wójt.

 2. Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 3. Wójt kieruje pracą Urzędu przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Wójtem za realizację swoich zadań.

§ 13. 

Podstawową komórką organizacyjną Urzędu jest samodzielne stanowisko pracy.

§ 14. 

Dla zabezpieczenia właściwego funkcjonowania Urzędu i obsługi obywateli ustala się następującą strukturę organizacyjną:

 1. Wójt Gminy – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,

 2. Sekretarz Gminy – Zastępca Wójta,

 3. Skarbnik Gminy (główny księgowy budżetu),

 4. Główny Księgowy – 1 etat,

 5. Samodzielne stanowisko pracy d/s obsługi sekretariatu, – 1 etat,

 6. Samodzielne stanowisko pracy d/s księgowości podatkowej – 1 etat

 7. Samodzielne stanowisko pracy d/s wymiaru podatków i opłat oraz obsługi Rady Gminy – 1 etat

 8. Samodzielne stanowisko pracy d/s kadr, płac i rozliczeń – 3/4 etatu,

 9. Samodzielne stanowisko d/s obsługi kasy urzędu, działalności gospodarczej, gospodarki materiałowo – magazynowej oraz obsługi archiwum zakładowego – 1 etat,

 10. Samodzielne stanowisko pracy d/s ochrony środowiska, geodezji , gospodarki gruntami i nieruchomościami – 1 etat,

 11. Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji, dróg, planowania i zagospodarowania przestrzennego – 1 etat,

 12. Samodzielne stanowisko pracy ds. funduszy Unii Europejskiej, promocji oraz oświaty – 1 etat,

 13. Samodzielne stanowisko pracy d/s obywatelskich i obrony cywilnej – ½ etatu,

 14. Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – 1 etat,

 15. Radca prawny – ¼ etatu,

 16. Urząd Stanu Cywilnego

 17. Komórka organizacyjna d/s ochrony informacji niejawnych,

 18. Stanowiska obsługi – wg. występujących potrzeb, z uwzględnieniem stałego stanowiska d/s magazynowych i zaopatrzeniowych.

§ 16.

 Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu.

§ 17.

 Stanowiska pracy przy załatwianiu spraw oznaczają pisma i decyzje właściwymi sygnaturami.

§ 18.

  1. Pan Jan Bąkowski – samodzielne stanowisko d/s obywatelskich i obrony cywilnej pełni jednocześnie funkcję pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.

  2. Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych, w zakresie swoich obowiązków podlega bezpośrednio Wójtowi.

  3. Pani Lidia Łosiewicz – samodzielne stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat oraz obsługi Rady Gminy, pełni również funkcję urzędnika wyborczego.

  4. Urzędnik wyborczy, w zakresie swoich obowiązków podlega bezpośrednio Wójtowi.

§ 19.

 1. W Urzędzie działa administrator bezpieczeństwa informacji – Pan Adam Dejnakowski.

 2. Zakres zadań i kompetencje tego administratora określają ustawy i akty wykonawcze do ustaw.

§ 20.

 Wójt może powoływać, według aktualnych potrzeb, pełnomocników do innych spraw, a w szczególności:

   1. Pełnomocnika do spraw wyborów,

   2. Pełnomocnika d/s przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniem.

§ 21.

 Wójt może doraźnie zatrudniać na czas określony osoby (np.: bezrobotne, stażystów, absolwentów) skierowane z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach programów prowadzonych przez tą jednostkę.

Rozdział V

Zasady wykonywania funkcji kierowniczych, podział zadań pomiędzy Wójtem a Sekretarzem Gminy – Zastępcą Wójta, w tym zakres spraw zastrzeżonych dla Wójta, zakres zadań Skarbnika

§ 22. 

 1. Pracą Urzędu kieruje Wójt przy pomocy Sekretarza Gminy.

 2. Sekretarz Gminy w zakresie ustalonym przez Wójta zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu i warunki jego działania, organizuje pracę Urzędu, kontroluje działalność pracowników Urzędu realizujących te zadania.

 3. Wójt kieruje pracą Urzędu Gminy oraz zapewnia w szczególności:

 1. skuteczne wypełnienie zadań organizatorskich w stosunku do instytucji obsługi obywateli oraz służb publicznych,

 2. inspirowanie przedsięwzięć społecznych i gospodarczych,

 3. utrzymywanie więzi ze społeczeństwem, prowadzenie konsultacji społecznych oraz innych form zasięgania opinii obywateli,

 4. wnikliwe i terminowe załatwianie i rozpatrywanie skarg, wniosków i listów oraz innych sygnałów od ludności,

 5. opracowywanie i przedstawianie Radzie Gminy, jej organom, projektów, planów, programów, informacji, analiz oraz sprawozdań z realizacji i odpowiedzi na wnioski radnych,

 6. wykonywanie uchwał Rady Gminy,

 7. prowadzenie aktywnej polityki kadrowej w Urzędzie oraz doskonalenie kadr kierowniczych,

 8. sprawowanie kontroli i egzekwowanie realizacji wniosków pokontrolnych,

 9. określenie zasad wykonywania zadań w Urzędzie oraz form i metod pracy jednostek organizacyjnych Urzędu,

 10. zapewnienie obsługi administracyjnej komisji dyscyplinarnych,

 11. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

 12. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie Gminy na zewnątrz,

 13. reprezentowanie Gminy w organizacjach publiczno - prawnych oraz w kołach i stowarzyszeniach Gminy,

 14. podejmowanie czynności należących do kompetencji Rady Gminy w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesów publicznych.

 15. składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy,

 16. przyjmowanie oświadczeń ustnych ostatniej woli spadkodawcy,

 17. załatwianie interpelacji Radnych

 18. podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów.

 19. prowadzenie racjonalnego gospodarowania etatami i funduszem płac,

 20. koordynacja i nadzór nad racjonalnym wykorzystaniem pomieszczeń oraz zakupem środków trwałych na wyposażenie Urzędu,

 1. Wójt kierując Urzędem jako zakładem pracy, wykonuje następujące uprawnienia wobec pracowników:

 1. dokonuje zatrudnienia i zwolnienia pracowników w ramach stosunku pracy na podstawie:

  1. powołania (Sekretarz, Zastępca Wójta i Skarbnik),

  2. umowy o pracę (pozostali pracownicy).

 2. wykonuje uprawnienia wynikające z art. 7 ustawy o pracownikach samorządowych,

 3. rozpatruje odwołania od nałożonych na pracowników samorządowych kar porządkowych w postaci upomnienia,

 4. wyznacza rzecznika dyscyplinarnego w sprawie dyscyplinarnej,

 5. organizuje i dokonuje oceny podległych pracowników zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.

 1. Wójt jest zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 września Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986r Nr 36 poz. 180), Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

 2. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu Sekretarzowi Gminy – Zastępcy Wójta.

 3. Wójt i Sekretarz Gminy – Zastępca Wójta nadzoruje samodzielne stanowiska pracy zgodnie z podziałem zadań i kompetencji między Wójtem a Sekretarzem Gminy.

 4. Udziela informacji dla mediów.

 5. W razie niemożności wykonywania zadań przez Wójta, obowiązki jego pełni Sekretarz Gminy – Zastępca Wójta, w czasie ich nieobecności Skarbnik Gminy.

 6. Do właściwości Wójta w zakresie zadań administracji rządowej należy realizacja powierzonych mu kompetencji związanych z:

 1. obronnością kraju,

 2. przeciwdziałaniem zagrożeniu klęskami żywiołowymi oraz usuwaniem skutków tych klęsk.

§ 23.

  1. Wójt za pośrednictwem Sekretarza Gminy zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu oraz warunki jego działalności a także organizuje pracę biurową w Urzędzie.

  2. Sekretarz Gminy zarządza pracą w Urzędzie Gminy, a do jego zadań należą w szczególności:

 1. zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu, koordynowanie działań podejmowanych przez różne stanowiska pracy,

 2. opracowywanie projektów Statutu Gminy, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, innych regulaminów dotyczących działalności Urzędu, oraz projektów zmian tych aktów w miarę potrzeb,

 3. opracowywanie zakresów czynności i odpowiedzialności dla nowych stanowisk pracy – przy wszczynaniu naboru na nowe stanowisko urzędznicze,

 4. organizacja naboru nowych pracowników,

 5. organizacja i dokonywanie oceny podległych pracowników zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych

 6. prowadzenie spraw planowania pracy, kontroli wewnętrznej w Urzędzie i zewnętrznej sprawowanej przez Urząd,

 7. nadzorowanie i rozliczanie dyscypliny pracy w Urzędzie,

 8. przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy w Urzędzie Gminy,

 9. nadzór nad poprawnością, terminowością i przygotowaniem projektów zarządzeń Wójta,

 10. zapewnienie prawidłowej obsługi interesantów przez Urząd, w tym przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i listów – sprawowanie nadzoru w tym zakresie,

 11. zabezpieczanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,

 12. prowadzenie nadzoru i koordynacji nad realizacją wniosków i zarządzeń,

 13. nadzór nad przygotowaniem, kompletowaniem i przekazywaniem projektów uchwał Rady Gminy oraz innych materiałów na sesje Rady,

 14. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,

 15. koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, spisami i referendum,

 16. nadzorowanie poprawności prowadzenia spraw i wydawania decyzji zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego,

 17. nadzorowanie organizowania wyborów: do Rady Gminy, Sejmu, Senatu, na Wójta Gminy, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ławników oraz referendów i spisów powszechnych

 18. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

 19. nadzorowanie zadań wspólnych wyznaczonych pracownikom w dalszej części Regulaminu, a dotyczących:

    1. wnikliwego, terminowego, zgodnego z prawem rozpatrywania spraw z zakresu administracji, skarg i wniosków obywateli,

    2. współdziałania z komisjami Rady Gminy,

    3. realizacji zadań wynikających z uchwał Rady Gminy,

 1. współpraca z Radą i jednostkami organizacyjni Gminy, oraz sołectwami,

 2. współpraca z sąsiednimi Gminami w zakresie funkcjonowania Urzędu i Gminy,

 3. nadzór nad opracowawaniem projektów planów pracy Rady i komisji, a w tym programu działania Rady na okres kadencji, informowanie zainteresowanych o zadaniach wynikających z uchwalonych programów i planów,

 4. prowadzenie spraw wynikających z przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku,

 5. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta,

 1. Prowadzi sprawy Gminy w zakresie ustalonym przez Wójta kierując się Jego wskazówkami i poleceniami w zakresie:

 1. ochrony zdrowia i opieki społecznej,

 2. oświaty, w tym przedszkoli i innych placówek oświatowo - wychowawczych,

 3. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury.

 1. Sekretarz Gminy – Zastępca Wójta w czasie nieobecności Wójta wykonuje wszystkie czynności należące do niego związane z kierowaniem pracą Urzędu.

 2. Sekretarz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością następujących samodzielnych stanowisk pracy:

 1. d/s obsługi sekretariatu,

 2. d/s wymiaru podatków i opłat oraz obsługi Rady Gminy – w zakresie obsługi Rady Gminy i zadań innych,

 3. d/s kadr, płac i rozliczeń – w zakresie spraw kadrowych,

 4. d/s obsługi kasy urzędu, działalności gospodarczej, gospodarki materiałowo – magazynowej oraz obsługi archiwum zakładowego – w zakresie działalności gospodarczej i obsługi archiwum zakładowego,

 5. d/s ochrony środowiska, geodezji , gospodarki gruntami i nieruchomościami,

 6. d/s inwestycji, dróg, planowania i zagospodarowania przestrzennego,

 7. d/s funduszy Unii Europejskiej, promocji oraz oświaty,

 8. d/s obywatelskich i obrony cywilnej,

 9. d/s ewidencji ludności – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – w zakresie ewidencji ludności i spraw innych,

§ 24.

 1. Do wyłącznej kompetencji Wójta należą:

 1. całość spraw związanych z obronnością kraju.

 2. sprawy wojskowe.

 3. realizacja uchwał Rady Gminy związanych z przygotowaniem i realizacją budownictwa mieszkaniowego, gospodarczego oraz obrotem ziemią.

 4. podejmowanie decyzji w sprawach lokalizacji inwestycji.

 5. sprawy kadrowe.

 6. gospodarowanie mieniem komunalnym.

 7. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu, oraz Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

 8. udzielanie pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,

 9. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami prawa i uchwałami Rady.

 10. bezpośredni nadzór, w ramach podziału pracy:

  1. Sekretarza Gminy – Zastępcy Wójta

  2. Skarbnika Gminy,

  3. Stanowiska pracy radcy prawnego,

  4. Komórki organizacyjnej d/s ochrony informacji niejawnych,

  5. Z-cy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

  6. Urzędnika Wyborczego,


§ 25. 

 1. Do zadań Skarbnika Gminy należy:

 1. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,

 2. opracowywanie projektu budżetu oraz gospodarki pozabudżetowej i przedkładanie go do uchwalenia przez Radę oraz przygotowanie projektów uchwał w sprawach uchwalenia budżetu,

 3. przekazywanie pracownikom Urzędu wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem planu budżetowego,

 4. nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy:

 1. opracowywanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie,

 2. realizacja zadań w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz podejmowanie działań zmierzających do prawidłowej realizacji budżetu,

 3. dokonywanie okresowych ocen wykonywania dochodów i wydatków budżetowych,

 4. dokonywanie bieżącej analizy budżetu i informowanie Wójta o jej wynikach,

 5. czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej,

 6. opracowywanie sprawozdań z wykonania budżetu,

 1. prowadzenie nadzoru i kontroli w sprawach finansowych i w tym celu przygotowanie i organizowanie obiegu dokumentów finansowych,

 2. zapewnienie ochrony mienia komunalnego poprzez kontrolę ze wskazaniem działania w zakresie tej ochrony,

 3. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować zobowiązania pieniężne i informowanie Rady o odmowie złożenia kontrasygnaty względnie o sytuacji, która taką odmowę mogła spowodować,

 4. nadzorowanie rozliczenia z sołtysami,

 5. nadzorowanie zarządzania mieniem sołeckim,

 6. realizowanie ustawy o dochodach i finansach gmin, o podatkach i opłacie skarbowej oraz innych związanych z gospodarką finansową Gminy,

 7. współdziałanie z Regionalną Izbą Obrachunkową i właściwym Urzędem Skarbowym w zakresie planowania i wykonania dochodów i wydatków budżetowych.

 8. współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,

 9. sprawowanie pieczy nad mieniem gminnym,

 10. sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy,

 11. przygotowywanie materiałów niezbędnych do podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta,

 12. badanie i prognozowanie możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych dla gminy,

 13. przygotowywanie analiz i opinii w sprawach związanych z planowaniem i wydatkowaniem środków finansowych przez placówki oświatowe, Gminną Bibliotekę Publiczną, GOPS, OSP,

 14. opracowywanie rocznych planów przychodów i rozchodów gminnego funduszu ochrony środowiska,

 15. sporządzanie sprawozdań w zakresie przypisów i odpisów zobowiązania pieniężnego, podatków i opłat lokalnych,

 16. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa, a w szczególności wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.

 17. prowadzenie ewidencji i rozliczeń zadań inwestycyjnych,

 18. prowadzenie ewidencji, amortyzacji i rozliczeń środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

 19. dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego, bilans,

 20. nadzór nad prowadzeniem rozliczeń z dostawcami i odbiorcami, z Urzędem Skarbowym, z ZUS-em, z pracownikami,

 21. sporządzanie sprawozdań z wykonania wydatków budżetowych,

 22. wykonywanie planów finansowych ze szczególnym uwzględnieniem wydatków,

 23. prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie dochodów budżetu gminy, biblioteki, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, placówek oświatowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,

 24. sporządzanie sprawozdań z wykonania dochodów budżetowych,

 25. prowadzenie rozliczeń dochodów gminy z Urzędem Skarbowym,

 26. rozliczanie wpływów dotyczących budżetu Państwa,

 27. nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych w granicach ustalonych odpowiednimi ustawami,

 28. prowadzenie księgowej ewidencji mienia komunalnego,

 29. przygotowywanie dokumentów do gotówkowego i bezgotówkowego dokonywania wydatków,

 30. wystawianie dowodów księgowych własnych: zewnętrznych i wewnętrznych,

 31. przygotowywanie dokumentów księgowych (rachunków, czeków, przelewów, not księgowych) do realizacji,

 32. kontrola realizacji wydatków zgodnie z Prawem zamówień publicznych,

 33. prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie wydatków budżetu gminy i funduszy pozabudżetowych - Fundusz Ochrony Środowiska, sumy depozytowe, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z ustawą o rachunkowości,

 34. sprawdzanie czy wszystkie zapisy w raportach kasowych są zgodne z dołączonymi dowodami przychodowymi i rozchodowymi, a raporty kasowe prawidłowo podsumowane z zachowaniem ciągłości sald,

 35. realizowanie opłat za rozmowy telefoniczne, energię elektryczną, itp. w zakresie działalności Urzędu i podległych jednostek organizacyjnych gminy,

 36. przygotowywanie do wypłaty i przelania rachunków, delegacji służbowych oraz innych dokumentów przez sprawdzenie ich pod względem formalno-rachunkowym oraz stosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych,

 37. ewidencja opłat za użytkowanie wieczyste,

 38. pobór i ewidencja wpłat z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, czynszu łowieckiego, opłaty eksploatacyjnej,

 39. realizacja, spłata i ewidencja kredytów oraz pożyczek,

 40. prowadzenie analityki Funduszu Świadczeń Socjalnych,

 1. Skarbnik sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością następujących stanowisk pracy:

 1. Główny Księgowy

 2. d/s księgowości podatkowej

 3. d/s wymiaru podatków i opłat oraz obsługi Rady Gminy – w zakresie wymiaru podatków i opłat

 4. d/s kadr, płac i rozliczeń – w zakresie płac i rozliczeń,

 5. d/s obsługi kasy urzędu, działalności gospodarczej, gospodarki materiałowo – magazynowej oraz obsługi archiwum zakładowego – w zakresie obsługi kasy urzędu i gospodarki materiałowo – magazynowej,

3. W przypadku nieobecności bądź niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta i Sekretarza Urzędu – Zastępcy Wójta, Skarbnik pełni obowiązki Wójta Gminy.


Rozdział IV

Zakres obowiązków pracowników Urzędu, wobec Rady Gminy, jej Komisji, Wójta oraz Radnych

§ 26.

      1. Wójt, Sekretarz, Skarbnik oraz pracownicy, odpowiadają za jakość oraz odpowiednie i terminowe opracowanie materiałów przeznaczonych do rozpatrywania na sesjach i Komisjach Rady Gminy.

      2. Za ostateczną redakcję materiałów opracowanych przez kilka osób lub jednostek organizacyjnych odpowiada Sekretarz Gminy.

      3. Właściwa jednostka przygotowuje materiały w nakładzie określonym przez stanowisko pracy.

§ 27.

 Uchwały i zarządzenia Rady Gminy i Wójta oraz wnioski radnych ewidencjonuje samodzielne stanowisko pracy d/s wymiaru podatków i opłat oraz obsługi Rady Gminy, które przekazuje następnie Sekretarzowi Gminy.

§ 28.

  Wójt Gminy lub Sekretarz Gminy w ciągu 7 dni od otrzymania uchwały, zarządzenia i wniosku określa sposób i termin ich wykonania.

Rozdział V

Zakresy zadań poszczególnych stanowisk pracy

§ 29. 

Do zadań wspólnych pracowników Urzędu należy:

 1. Zapewnienie sprawnej, merytorycznej i uprzejmej obsługi interesantów,

 2. Posiadanie i znajomość przepisów prawnych w zakresie prawa samorządowego; Kodeksu postępowania administracyjnego i przepisów gminnych,

 3. Umiejętność uzyskiwania wykładni prawa w sprawach wątpliwych lub nie rozstrzygniętych normą prawną, zarówno od radcy prawnego, specjalistycznych organów administracji rządowej oraz z orzecznictwa sądowego,

 4. Bieżące dostosowywanie działania do aktualnych przepisów i wzajemne informowanie się o zmianach,

 5. Prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

 6. Przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta oraz uchwał będących przedmiotem obrad Rady, jej Komisji oraz przekazywanie ich sekretarzowi, wykonywanie Uchwał Rady i zarządzeń Wójta przekazanych do realizacji,

 7. Pomoc Radzie, właściwym rzeczowo komisjom Rady w wykonywaniu ich zadań,

 8. Przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań, w tym sprawozdania z realizacji uchwał Rady,

 9. Przygotowywanie odpowiedzi na wnioski, interpelacje oraz zapytania radnych, które dotyczą spraw załatwianych przez samodzielne stanowiska pracy,

 10. Współdziałanie ze stanowiskiem pracy d/s obsługi sekretariatu i d/s kadr, płac i rozliczeń w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników poszczególnych stanowisk,

 11. Przechowywanie akt, stosowanie do obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt,

 12. Archiwizacja akt i przekazywanie ich do archiwum zakładowego,

 13. Umiejętność właściwego kontaktowania się z interesantami oraz administracją rządową i samorządową,

 14. Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań wykonywanych przez samodzielne stanowiska pracy,

 15. Rozpatrywanie skarg, wniosków i listów dotyczących stanowiska pracy oraz przygotowywanie projektu odpowiedzi,

 16. Usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy, oraz szkolenie i doskonalenie zawodowe,

 17. Zgodnie z właściwością merytoryczną przygotowywanie projektów dokumentów o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy o zamówieniach publicznych,

 18. Współpraca między samodzielnymi stanowiskami pracy i jednostkami organizacyjnymi gminy w sprawach wymagających wspólnego rozstrzygnięcia,

 19. Analiza uzyskiwanych dochodów lub prowadzonych wydatków, stawianie wniosków co do oszczędności jak i znalezienia źródeł dochodów,

 20. Opracowywanie projektów programów w ramach prowadzonych spraw.

 21. Planowanie zadań rzeczowych i wydatków dotyczących prowadzonej dziedziny oraz przedkładanie sprawozdań w tym zakresie,

 22. Koordynowanie i stymulowanie procesów rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy,

 23. Opracowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań,

 24. Przestrzeganie zasad ochrony tajemnicy państwowej i służbowej,

 25. Prowadzenie zbiorów aktów prawnych dotyczących zakresu działania stanowiska pracy,

 26. Reagowanie na krytykę prasową, radiową i telewizyjną oraz wykorzystywanie jej do doskonalenia pracy stanowiska pracy,

 27. Realizacja ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.),

 28. Realizacja ustawy z 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 1999r. Nr 11, poz. 95 z póź. zm.),

 29. Realizacja ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z póź. zm.).


§ 30.

Do zadań samodzielnego Głównego Księgowego należy:

 1. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,

 2. opracowywanie projektu budżetu oraz gospodarki pozabudżetowej i przedkładanie go do uchwalenia przez Radę oraz przygotowanie projektów uchwał w sprawach uchwalenia budżetu,

 3. przekazywanie pracownikom Urzędu wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem planu budżetowego,

 4. nadzorowanie rozliczenia z sołtysami,

 5. realizowanie ustawy o dochodach i finansach gmin, o podatkach i opłacie skarbowej oraz innych związanych z gospodarką finansową Gminy,

 6. współdziałanie z Regionalną Izbą Obrachunkową i właściwym Urzędem Skarbowym w zakresie planowania i wykonania dochodów i wydatków budżetowych oraz w planowaniu rozliczeń z budżetem przedsiębiorstw państwowych i spółdzielczych, powiązanych z budżetem.

 7. współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,

 8. sprawowanie pieczy nad mieniem gminnym,

 9. przygotowywanie materiałów niezbędnych do podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta,

 10. badanie i prognozowanie możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych dla gminy,

 11. przygotowywanie analiz i opinii w sprawach związanych z planowaniem i wydatkowaniem środków finansowych przez placówki oświatowe, Gminną Bibliotekę Publiczną, GOPS, kluby sportowe, OSP,

 12. opracowywanie rocznych planów przychodów i rozchodów gminnego funduszu ochrony środowiska,

 13. sporządzanie sprawozdań w zakresie przypisów i odpisów zobowiązania pieniężnego, podatków i opłat lokalnych,

 14. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa, a w szczególności wynikających z art. 45 ustawy o finansach publicznych oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.

 15. prowadzenie ewidencji i rozliczeń zadań inwestycyjnych,

 16. prowadzenie ewidencji, amortyzacji i rozliczeń środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

 17. dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego, bilans,

 18. prowadzenie rozliczeń z dostawcami i odbiorcami, z Urzędem Skarbowym, z ZUS-em, z pracownikami,

 19. sporządzanie sprawozdań z wykonania wydatków budżetowych,

 20. wykonywanie planów finansowych ze szczególnym uwzględnieniem wydatków,

 21. prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie dochodów budżetu gminy, biblioteki, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z ustawą o rachunkowości,

 22. sporządzanie sprawozdań z wykonania dochodów budżetowych,

 23. prowadzenie rozliczeń dochodów gminy z Urzędem Skarbowym,

 24. rozliczanie wpływów dotyczących budżetu Państwa,

 25. prowadzenie księgowej ewidencji mienia komunalnego,

 26. przygotowywanie dokumentów do gotówkowego i bezgotówkowego dokonywania wydatków,

 27. wystawianie dowodów księgowych własnych: zewnętrznych i wewnętrznych,

 28. przygotowywanie dokumentów księgowych (rachunków, czeków, przelewów, not księgowych) do realizacji,

 29. realizacja wydatków zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,

 30. prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie wydatków budżetu gminy i funduszy pozabudżetowych - Fundusz Ochrony Środowiska, sumy depozytowe, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z ustawą o rachunkowości,

 31. wstępna kontrola dowodów księgowych,

 32. sprawdzanie czy wszystkie zapisy w raportach kasowych są zgodne z dołączonymi dowodami przychodowymi i rozchodowymi, a raporty kasowe prawidłowo podsumowane z zachowaniem ciągłości sald,

 33. realizowanie opłat za rozmowy telefoniczne, energię elektryczną, itp. w zakresie działalności Urzędu i podległych jednostek organizacyjnych gminy,

 34. przygotowywanie do wypłaty i przelania rachunków, delegacji służbowych oraz innych dokumentów przez sprawdzenie ich pod względem formalno-rachunkowym oraz stosowanie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,

 35. ewidencja opłat za użytkowanie wieczyste,

 36. realizacja, spłata i ewidencja kredytów oraz pożyczek,

 37. prowadzenie analityki Funduszu Świadczeń Socjalnych,

 38. prowadzenie centralnego rejestru umów i zleceń oraz dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń za umowy zlecenia i umowy o dzieło.

 39. Prowadzenie rozliczeń z dostawcami i odbiorcami,

 40. wystawianie faktur w zakresie gospodarki komunalnej,

 41. wstępna kontrola dowodów księgowych,

 42. prowadzenie ewidencji materiałów na potrzeby prowadzonych inwestycji w gminie oraz na remonty i roboty bieżące,

 43. analizowanie i opiniowanie obciążeń Gminy za wodę pobraną na cele pożarowe lub inne cele doraźne,

§ 31.

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. obsługi sekretariatu należy:

1. W zakresie spraw kancelaryjno – technicznych:

 1. prowadzenie spraw organizacyjnych Urzędu,

 2. organizowanie załatwiania skarg, wniosków i listów obywateli, prowadzenie rejestru skarg, wniosków i listów wpływających do Urzędu i udzielanych odpowiedzi, (rejestrów korespondencji),

 3. przesyłanie wzorów zamówień pieczęci i tablic urzędowych, prowadzenie ewidencji w tym zakresie oraz nadzór nad ich przechowywaniem, prowadzenie spraw zaopatrzenia Urzędu w odpowiednie pieczęcie,

 4. zapewnienie pomieszczeń i obsługa spotkań, zebrań i narad organizowanych przez Wójta,

 5. prowadzenie zbioru zarządzeń Wójta – w tym ich rejestru,

 6. 1)prowadzenie ewidencji Regon jednostek organizacyjnych gminy,

 7. obsługa systemu informacji prawnej,

 8. prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.

 9. prowadzenie obsługi kancelaryjnej Urzędu polegającej w szczególności na:

 1. przyjmowaniu i wysyłaniu korespondencji i przesyłek,

 2. przyjmowanie i ewidencjonowanie podań i odwołań w sprawach podatków objętych nakazami płatniczymi,

 3. prowadzeniu wpływów specjalnych i wartościowych,

 4. przyjmowaniu i nadawaniu telegramów, faksów,

 5. prowadzeniu ewidencji korespondencji,

 6. rozdzielaniu korespondencji na poszczególne stanowiska pracy i na zewnątrz Urzędu,

 1. prowadzenie spraw związanych z prenumeratą dzienników urzędowych i czasopism oraz zakupem książek i wydawnictw,

 2. prowadzenie we własnym zakresie biblioteki urzędowej,

 3. obsługa urządzeń służących do powielania materiałów służbowych,

 4. (skreślony)

 5. zaopatrzenie materiałowo-techniczne na cele administracyjne, w tym dokonywanie zakupu inwentarza ruchomego, materiałów i pomocy biurowych,

 6. prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych,

 7. czuwanie nad prawidłowym i aktualnym stanem tablic informacyjnych w budynku Urzędu i na zewnątrz,

 8. nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach Urzędu oraz prowadzenie spraw związanych z konserwacją urządzeń biurowych,

 9. zapewnianie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy,

 10. czuwanie nad oznakowaniem świąt i ważnych rocznic państwowych poprzez wywieszenie flag,

 11. rozliczanie pojazdów stanowiących własność Gminy, z ilości przejechanych kilometrów, zużytego paliwa i liczby przepracowanych godzin, oraz materiałów eksploatacyjnych

2. Kierowanie kancelarią tajną: ewidencjonowanie dokumentów zawierających tajemnicę służbową oraz zapewnienie ich prawidłowego obiegu i przechowywania.

3. W zakresie innych zadań:

 1. prowadzenie rejestru gminnych instytucji kultury,

 2. tworzenie warunków prawno-organizacyjnych dla rozwoju kultury fizycznej i rekreacji ruchowej,

 3. inicjowanie działań na rzecz racjonalnego wykorzystywania bazy sportowej i kulturalnej,

 4. koordynowanie prac związanych z organizowaniem gminnych imprez sportowych,

 5. prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz innych zarejestrowanych klubów sportowych,

 6. nadzór nad działalnością gminnych obiektów sportowych,

 7. zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się w miejscach wyznaczonych oraz współpraca z organizacjami zajmującymi się organizowaniem pomocy i ratowaniem osób w wodach,

 8. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wykonywanych zadań,

 9. koordynacja prac związanych z organizacją festynu gminnego, obchodów rocznic świat państwowych lub innych obchodów rocznicowych,

 10. koordynowanie akcji "Zima" oraz sprawowanie nadzoru nad jej należytym wykonywaniem,

4. Wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu właściwości stanowiska.

5. Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu „OiR”,


§ 32.

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. księgowości podatkowej należy:

1. W zakresie spraw księgowo - podatkowych

 1. zakładanie i prowadzenie urządzeń księgowo ewidencyjnych służących do ewidencji podatków przy użyciu komputera, do których między innymi należą:

  1. kontokwitariusze zobowiązania pieniężnego,

  2. konta podatkowe dla innych podatków opłat przypisanych,

  3. dziennik obrotów zobowiązania pieniężnego i innych podatków,

 1. prowadzenie ewidencji księgowej podatku od środków transportowych

 2. kontrola terminowej spłaty należności od podatników,

 3. prowadzenie egzekucji należności z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, oraz opłat lokalnych,

 1. prowadzenie ewidencji księgowej podatku od środków transportowych

 2. prowadzenie rejestrów podań o udzielenie odroczeń terminów płatności lub rozłożenia na raty zobowiązań pieniężnych podatku od środków transportowych, oraz przygotowywanie decyzji w tych sprawach,

 1. prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących zarachowania wpłat, przerachowania lub zwrotu nadpłaty,

 2. bieżące i rzetelne księgowanie wpłat i zwrotów na podstawie prawidłowych dokumentów księgowych,

 3. organizowanie inkasa zobowiązań pieniężnych podatników,

 4. przeprowadzanie kontroli rachunkowej inkasentów (sołtysów),

 5. ustalanie danych do sporządzania sprawozdań,

 6. wydawanie zaświadczeń o stanie zaległości podatkowych,

 7. wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,

 8. obliczanie wynagrodzenia sołtysów za inkaso,

 9. współdziałanie z Urzędem Skarbowym w zakresie realizacji egzekucji administracyjnej zaległości podatkowych,

 10. przeprowadzanie czynności kontrolnych w zakresie prawidłowości złożonej deklaracji przez podatnika polegających na:

  1. przeprowadzaniu oględzin gruntów, budynków, lokali i innych pomieszczeń związanych z wykonywaną działalnością zarobkową,

  2. wglądzie do wszelkiego rodzaju akt, dokumentów i ksiąg dotyczących tej działalności,

  3. sporządzanie z nich notatek, odpisów lub wyciągów,

2. W zakresie innych spraw:

   1. współudział w przeprowadzaniu kontroli przez organy gminy w zakresie wykonywania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,

   2. rozliczanie należności od umów najmu lokali i dzierżaw gruntów,

   3. pobór i ewidencja opłat za użytkowanie wieczyste,

   4. inkasowanie opłaty targowej,

   5. prowadzenie ewidencji dochodów gminy (centralne ogrzewanie, czynsze mieszkaniowe, zwroty za energię),

   6. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wykonywanych zadań,

3. Wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu właściwości stanowiska.

4. Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu "RF".


§ 33.

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. wymiaru podatków i opłat oraz obsługi Rady Gminy należy:

1. W zakresie wymiaru podatków i opłat:

 1. prowadzenie dokumentacji ewidencyjno-wymiarowej podatków przy użyciu komputera:

  1. karta gospodarstwa oraz załączniki,

  2. karta nieruchomości,

 1. dokonywanie wymiaru podatków (rolnego, leśnego, od nieruchomości, transportowego), zakładanie rejestrów wymiarowych, sporządzanie decyzji wymiarowych uzupełniających,

 2. ustalanie w nakazie płatniczym zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,

 3. zakładanie i prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów,

 4. prowadzenie dokumentacji oraz zbieranie informacji stanowiącej podstawę do ustalenia wymiaru zobowiązania pieniężnego podatnika oraz innych podatków,

 5. prowadzenie spraw w zakresie podań i odwołań dotyczących podatków objętych nakazami płatniczymi oraz przygotowywanie decyzji w przedmiotowych sprawach (umorzenia i ulgi),

 6. prowadzenie rejestrów podań o udzielenie odroczeń terminu płatności lub rozłożenia na raty zobowiązań pieniężnych podatku od środków transportowych, oraz przygotowywanie decyzji w tych sprawach

 7. przeprowadzanie czynności kontrolnych w zakresie prawidłowości złożonej deklaracji przez podatnika polegających na:

  1. przeprowadzaniu oględzin gruntów, budynków, lokali i innych pomieszczeń związanych z wykonywaną działalnością zarobkową,

  2. wglądzie do wszelkiego rodzaju akt, dokumentów i ksiąg dotyczących tej działalności,

  3. sporządzanie z nich notatek, odpisów lub wyciągów,

 8. przygotowywanie decyzji określającej wysokość podatku od nieruchomości na podstawie protokołu kontroli dokonanej u podatnika,

 9. przygotowywanie projektów uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych w granicach ustalonych odpowiednimi ustawami.

 10. sporządzanie sprawozdań dotyczących pomocy finansowej przedsiębiorcom oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie

2. w zakresie obsługi Rady Gminy:

  1. obsługa kancelaryjno-biurowa i merytoryczna Rady i jej komisji, w tym organizacyjne przygotowanie posiedzeń tych organów i opracowywanie materiałów z obrad, projektów uchwał, wniosków, opinii oraz przekazywanie ich odpowiednim stanowiskom pracy i czuwanie nad ich realizacją przez właściwe organy i jednostki organizacyjne, zapewnienie właściwego, prawidłowego przygotowania materiałów na sesje Rady, posiedzenia komisji, zbieranie materiałów będących przedmiotem obrad i przedstawianie ich odpowiednim komisjom,

  2. prowadzenie oddzielnych rejestrów: uchwał Rady, wniosków i opinii komisji oraz interpelacji i wniosków radnych,

  3. czuwanie nad terminowym załatwianiem wniosków komisji oraz interpelacji i wniosków radnych przez organy państwowe, instytucje i jednostki gospodarcze,

  4. terminowe przesyłanie uchwał Rady Gminy Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,

  5. przesyłanie do publikacji aktów prawa miejscowego,

  6. udział w opracowywaniu uchwał Rady,

  7. współdziałanie z przewodniczącymi właściwych komisji Rady w szczególności w zakresie zapewnienia udziału komisji w przygotowywaniu projektów uchwał, projektów aktów zawierających przepisy prawa gminnego,

  8. opracowywanie w zakresie zleconym przez Wójta informacji, ocen i wniosków dla potrzeb Rady,

  9. czuwanie nad zabezpieczeniem praw radnych i członków komisji Rady, a w szczególności wynikających z ochrony stosunku pracy radnych i przygotowywanie projektów decyzji w tych sprawach,

  10. organizowanie szkoleń radnych, udzielanie pomocy radnym w działaniach związanych z wykonywaniem mandatu,

  11. zapewnienie dla potrzeb Rady w niezbędnym zakresie pomocy merytorycznej i organizacyjnej związanej z nadzorem nad działalnością organów samorządu mieszkańców wsi,

  12. organizowanie w zakresie wskazanym przez Radę przeprowadzenia konsultacji społecznej nad projektami rozstrzygnięć poddawanych konsultacji oraz podawanie wyników do publicznej wiadomości,

  13. obsługa dyżurów przewodniczącego Rady Gminy,

  14. prowadzenie spraw dotyczących przeprowadzenia referendum,

  15. prowadzenie spraw dotyczących tworzenia związków komunalnych i stowarzyszeń gmin,

  16. wykonywanie zadań związanych z wyborami sołtysów oraz udzielanie wszelkiej pomocy sołectwom w realizacji ich zadań, w tym przygotowywanie materiałów na zebrania wiejskie,

3. W zakresie innych spraw:

 1. współpraca z KRUS w zakresie uzgadniania powierzchni gospodarstwa rolnego oraz płaconych składek ubezpieczeniowych do końca 1988r.,

 2. współudział w przeprowadzaniu kontroli przez organy gminy w zakresie wykonywania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,

 3. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wykonywanych zadań,

 4. udzielanie pomocy techniczno-biurowej mieszkańcom Gminy w wypełnianiu wniosków kierowanych do organów emerytalno – rentowych w sprawach świadczeń przewidzianych w stosownych ustawach (zeznania świadków).

4. Wykonywanie zadań związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz innych organów stosownie do obowiązujących przepisów (ławników do sądów powszechnych),w zakresie spraw dot. wyborów.

4. Wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu właściwości stanowiska.

5. Stanowisko przy znakowaniu spraw określonych w ustępie 1 używa symbolu „RF” ,z zakresu spraw określonych w ustępie 2 symbolu „RG”, natomiast z zakresu spraw określonych w ustęp 3 i 4 symbolu „OiR


§ 34.

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. kadr, płac i rozliczeń należy:

1. W zakresie kadr:

 1. prowadzenie spraw kadrowych Urzędu oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie,

 2. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

 3. załatwianie spraw związanych z przyjmowaniem do pracy nowo zatrudnionych pracowników oraz praktykantów i stażystów przyjmowanych do odbycia praktyk i stażów w Urzędzie, współudział i organizacja rekrutacji (naboru) na stanowiska urzędnicze,

 4. prowadzenie spraw dotyczących urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, wychowawczych oraz szkoleniowych,

 5. ewidencjonowanie czasu pracy pracowników Urzędu i jednostek podległych,

 6. wydawanie świadectw pracy i zaświadczeń dotyczących pracy,

 7. prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy, wyróżnianiem, nagradzaniem, odpowiedzialnością porządkową i dyscyplinarną,

 8. sporządzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników Urzędu,

 9. opracowywanie zakresów czynności i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk pracy,

 10. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami, kształceniem, dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym pracowników,

 11. nadzór nad pracami osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w zakresie prac drogowych i inwestycyjnych,

2. W zakresie płac i rozliczeń:

 1. prowadzenie spraw związanych z wynagrodzeniem pracowników Urzędu oraz podległych jednostek organizacyjnych (Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej):

  1. sporządzanie list wypłat,

  2. prowadzenie kart wynagrodzeń,

  3. kompletowanie dokumentacji do wypłat zasiłków z ubezpieczenia społecznego,

  4. dokonywanie potrąceń podatku dochodowego od osób fizycznych i prowadzenie rozliczeń z tego tytułu z Urzędem Skarbowym,

  5. dokonywanie naliczeń oraz prowadzenie rozliczeń w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy,

 1. prowadzenie rozliczeń: z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie płac, składek ZUS i Funduszu Pracy, z Urzędem Skarbowym, z pracownikami,

 2. Prowadzenie rozliczeń z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie wynikającym z odpowiednich przepisów prawa.

 3. sporządzanie sprawozdań statystycznych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,

 4. obsługa działalności socjalno-bytowej pracowników Urzędu i podległych jednostek organizacyjnych,

 5. przestrzeganie zasad zbierania, ewidencjonowania i udostępniania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,

 6. współpraca przy prowadzeniu spraw kadrowych Urzędu oraz sporządzania sprawozdawczości w tym zakresie,

 7. ewidencjonowanie zwolnień lekarskich pracowników Urzędu, a także okresowa ich analiza,

 8. prowadzenie spraw z zakresu zaopatrzenia emerytalno-rentowego pracowników,

 9. współdziałanie z organami rentowymi w sprawach świadczeń przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

 10. rozliczanie zryczałtowanego podatku dochodowego,

 11. prowadzenie dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń za umowy zlecenia i umowy o dzieło,

 12. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wykonywanych zadań,

3. W zakresie rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa:

 1. realizacja zadań związanych z ochroną roślin, ochroną i rekultywacją gruntów rolnych i leśnych,

 2. opiniowanie decyzji wydawanych przez Starostwo Powiatowe w sprawach rekultywacji gruntów rolnych i leśnych,

 3. prowadzenie rejestru kół łowieckich, obwodów łowieckich położonych na terenie gminy, prowadzenie ewidencji strażników łowieckich,

 4. opiniowanie rocznych planów łowieckich,

 5. współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich oraz nadleśniczymi w sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich, w szczególności w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny oraz zniszczenia upraw i plonów rolnych przez zwierzynę łowną,

 6. realizacja przepisów wynikających z ustawy o zapobieganiu narkomanii w zakresie uprawy maku i konopi,

 7. koordynowanie zadań pozaszkolnej oświaty rolniczej oraz wprowadzanie postępu rolniczego na wsi,

4. W zakresie gospodarki komunalnej:

 1. Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie ras psów uznanych za agresywne.

 2. podejmowanie decyzji w przedmiocie odebrania właścicielowi zwierzęcia, które jest okrutnie traktowane lub zaniedbywane,

5. Wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu właściwości stanowiska.

6. Stanowisko przy znakowaniu spraw z ust.1 używa symbolu „K”, z ust. 2 symbolu "FPł.", z ust.3 symbolu „R”, z ust.4 symbolu „GK” .


§ 35.

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. obsługi kasy urzędu, działalności gospodarczej, gospodarki materiałowo – magazynowej oraz obsługi archiwum zakładowego należy:

1. W zakresie obsługi kasy Urzędu:

 1. prowadzenie kasy Urzędu:

  1. dokonywanie operacji kasowych wyłącznie na podstawie dowodów przychodowych i rozchodowych rejestrowanych w prowadzonym przez kasjera raporcie kasowym,

  2. dokonywanie wypłat wyłącznie na podstawie odpowiednich dowodów, na których jest widoczne i czytelne zatwierdzenie do wypłaty podpisane przez Wójta Gminy i Skarbnika Gminy, lub osoby przez nich upoważnione,

 1. zapewnienie odpowiedniej gospodarki kasowej polegającej w szczególności na:

  1. zapewnieniu niezbędnego zapasu gotówki w kasie na bieżące wydatki, w wysokości ustalonej przez Wójta Gminy,

  2. przeznaczaniu na pokrycie określonych rodzajów wydatków gotówki podjętej z rachunku bankowego,

 2. dokonywaniu obrotów gotówkowych za pomocą udokumentowanych dowodów kasowych:

 1. wpłaty gotówkowe własnymi przychodami kasowymi,

 2. wpłaty gotówkowe - rozchodowymi dowodami kasowymi, którymi są źródłowe dowody kasowe lub zastępcze własne dowody wpłat gotówki,

 3. przechowywaniu w kasie gotówki pochodzącej z bieżących wpływów gminy, odprowadzanie wpływów własnych na właściwe rachunki bankowe,

 1. sporządzanie raportów kasowych polegających na ujmowaniu w nich dowodów kasowych wpłat i wypłat,

 2. wystawianie czeków gotówkowych i rozrachunkowych,

 3. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania w specjalnie do tego celu założonej księdze,

 4. rozliczanie inwentaryzacji i porównywanie wyników spisu z natury z zapisami w księgach rachunkowych majątku Gminy oraz podległych jednostek organizacyjnych gminy,

 5. wydawanie bloczków opłaty targowej, kwitariusza przychodowego K-103,

 6. przestrzeganie zasad zbierania, ewidencjonowania i udostępniania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,

2. W zakresie działalności gospodarczej:

  1. prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,

  2. wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

  3. wprowadzanie zmian w ewidencji działalności gospodarczej i wydawanie zaświadczeń o zmianach,

  4. przygotowywanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej,

  5. wydawanie zaświadczeń w sprawach działalności gospodarczej,

  6. wykonywanie czynności pomocniczych związanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego, polegających na zapewnieniu:

   1. wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności,

   2. dostępu do urzędowych formularzy wniosków,

   3. informacji o wysokości opłat i sposobie ich uiszczania,

   4. informacji o właściwości miejscowej sądów rejestrowych.

  7. przygotowywanie dokumentów i decyzji administracyjnych w zakresie wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

  8. przygotowywanie decyzji odmawiających wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

  9. wyliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,

  10. kontrola zgodności prowadzonej działalności handlowej i gastronomicznej z warunkami zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,

  11. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie ustalania czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych,

  12. ustalanie danych do sporządzania sprawozdań,

  13. udzielanie i odmowa udzielenia zezwolenia na wykonanie krajowego zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi, w tym taksówkami osobowymi.

3. Prowadzenie archiwum zakładowego i przekazywanie akt do archiwum państwowego,

4. W zakresie gospodarki materiałowo – magazynowej i spraw innych:

  1. obsługa zbiornika oleju napędowego – przyjmowanie dostaw paliwa,

  2. prowadzenie ewidencji przyjętego oleju napędowego,

  3. obsługa zbiornika oleju napędowego – wydawanie paliwa pojazdom stanowiącym własność Gminy,

  4. prowadzenie ewidencji wydanego oleju napędowego,

  5. prowadzenie całokształtu spraw związanych z organizacją imprez masowych i wydawaniem zezwoleń,

  6. prowadzenie spraw dotyczących zbiórek publicznych i zgromadzeń.

5. Wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu właściwości stanowiska.

6. Stanowisko przy znakowaniu spraw określonych w ust. 1 używa symbolu "FK", w ustępie 2 „DG”, w ust. 3 „AR”, w ust. 4 „FGM”.


§ 36.

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. ochrony środowiska, geodezji , gospodarki gruntami i nieruchomościami należy:

1. W sprawach z zakresu ochrony środowiska i przyrody:

 1. sporządzenie raportów z wykonania gminnego programu ochrony środowiska,

 2. udostępnianie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, informacji o środowisku i jego ochronie,

 3. czuwanie nad zapewnieniem warunków utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalnej gospodarki zasobami środowiska przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 4. popularyzacja problematyki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,

 5. kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością,

 6. wydawanie zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów oraz na usuwanie drzew i krzewów z pasa drogowego oraz naliczanie kar za samowolne działanie w tym zakresie,

 7. prowadzenie całokształtu spraw związanych z opłatami z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska oraz stosowaniem kar za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska,

 8. aktualizacja gminnego planu gospodarki odpadami,

 9. gromadzenie i przechowywanie kopii informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, składanych przez wytwórców odpadów w zakresie określonym w przepisach szczególnych,

 10. gromadzenie i przechowywanie kopii decyzji na wytwarzanie odpadów, wydawanych przez właściwy organ,

 11. wydawanie opinii w sprawach zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi na wniosek właściwego organu,

 12. gromadzenie i przechowywanie kopii decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wydawanych przez właściwy organ na wniosek wytwórcy odpadów niebezpiecznych,

 13. gromadzenie i przechowywanie kopii decyzji odmawiających zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wydawanych przez właściwy organ,

 14. wydawanie opinii w sprawach prowadzenia działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, na wniosek właściwego organu,

 15. gromadzenie i przechowywanie kopii decyzji na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów, wydawanych przez właściwy organ,

 16. wydawanie opinii w sprawach prowadzenia działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych), na wniosek właściwego organu,

 17. gromadzenie i przechowywanie kopii decyzji odmawiających wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów, wydawanych przez właściwy organ,

 18. gromadzenie i przechowywanie kopii decyzji cofających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów, wydawanych przez właściwy organ,

 19. wydawanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania ze wskazaniem sposobu wykonania tej decyzji,

 20. wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:

 1. zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

 2. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

 1. czuwanie nad przestrzeganiem przepisów w zakresie ochrony zasobów środowiska, a w szczególności w zakresie ochrony powietrza, ochrony wód, ochrony powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, ochrony przed polami elektromagnetycznymi, ochrony zwierząt oraz roślin,

 2. usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w przypadku, gdy właściciele nieruchomości nie mogą udokumentować korzystania z tego rodzaju usług świadczonych przez zakład będący gminną jednostka organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie oraz ustalanie propozycji opłat za wykonanie tego obowiązku,

 3. prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody,

 4. przygotowywanie projektów aktów prawnych w sprawie ustalania, po zasięgnięciu opinii Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego, szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie,

 5. organizowanie selektywnej zbiórki oraz segregacji odpadów komunalnych, w tym odpadów nieprzydatnych do odzysku oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami,

 6. nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez właścicieli nieruchomości,

 7. prowadzenie ewidencji osób i podmiotów gospodarczych zobowiązanych do usuwania odpadów komunalnych oraz rozliczanie należności w tym zakresie,

 8. ustalanie propozycji górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych świadczone przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie,

 9. prowadzenie ewidencji:

 1. przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,

 2. zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,

2. W sprawach z zakresu geodezji, gospodarki gruntami i nieruchomościami:

 1. prowadzenie spraw związanych z gospodarką gminnymi lokalami mieszkalnymi, w tym:

  1. opracowywanie projektów uchwał Rady w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

  2. opracowywanie projektów umów najmu,

  3. wypowiadanie umów najmu,

  4. ustalanie propozycji stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz za najem mieszkalnych lokali socjalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  5. przygotowywanie dokumentacji i przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego o eksmisję oraz realizacja wyroków sądowych w tych sprawach,

  6. prowadzenie egzekucji w sprawach lokalowych i usuwania samowoli lokalowej,

 1. prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarką lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy,

 2. organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi,

 3. prowadzenie spraw z zakresu numeracji porządkowej nieruchomości oraz nazewnictwa ulic i placów:

 1. opracowywanie projektów uchwał Rady w sprawie nadania nazw ulicom,

 2. przygotowywanie i wydawanie zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego oraz prowadzenie mapy przeglądowej w tym zakresie,

 3. oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi, umieszczanie i utrzymywanie tabliczek z nazwami ulic i placów,

 4. prowadzenie i utrzymywanie w stałej aktualności ewidencji ulic i placów (spis alfabetyczny) oraz numeracji porządkowej nieruchomości,

 1. prowadzenie spraw związanych z podziałem administracyjnym, ustalaniem nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz podziałem gminy na sołectwa,

 2. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność gminy:

   1. prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości,

   2. sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd, dzierżawę, najem i użyczenie nieruchomości stanowiących własność gminy osobom fizycznym i prawnym,

   3. publikacja wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd, dzierżawę, najem i użyczenie,

   4. ogłaszanie i organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości w formie przewidzianej ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz obsługa tych transakcji,

   5. prowadzenie czynności związanych z zawieraniem umów notarialnych w przypadku sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości,

   6. sprzedaż mieszkań komunalnych,

 1. wnioskowanie o wpisy do ksiąg wieczystych oraz wnioskowanie o wykreślenie z ksiąg wieczystych długów i ciężarów,

 2. opracowywanie wniosków o dokonanie zmian w księgach wieczystych,

 3. oddawanie w zarząd nieruchomości komunalnych jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej oraz orzekanie o wygaśnięciu zarządu,

 4. ustalanie i zmiana opłat z tytułu zarządu,

 5. prowadzenie spraw związanych z rozwiązaniem umów wieczystego użytkowania,

 6. współdziałanie z biegłymi rzeczoznawcami w sprawach ustalania wartości gruntów, budynków i mieszkań przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste,

 7. dokonywanie zamiany nieruchomości między Skarbem Państwa i Gminą oraz między Gminą i osobami fizycznymi i prawnymi,

 8. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji Wojewody Mazowieckiego, będącej podstawą do ujawnienia w księdze wieczystej przejścia na własność gminy nieruchomości zajętych pod drogi, które w dniu 31 grudnia 1998r. nie stanowiły własności gminy,

 9. przejmowanie na własność gminy, za odszkodowaniem, gruntów wydzielonych pod drogi, w wyniku podziału nieruchomości oraz negocjowanie wysokości odszkodowania i warunków nabycia nieruchomości,

 10. aktualizacja cen gruntu,

 11. prowadzenie spraw z zakresu scalania i podziału nieruchomości przeznaczonych w planach miejscowych na cele inne niż rolne i leśne:

 12. opiniowanie proponowanego wstępnego podziału w formie postanowienia,

 13. sporządzanie decyzji administracyjnych zatwierdzających projekt podziału,

 14. przeprowadzanie scalania i wymian gruntów rolnych i leśnych na koszt Skarbu Państwa jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,

 15. przyjmowanie wniosków od osób fizycznych o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości stanowiącej własność gminy, a nabytych w użytkowanie przed dniem 31 października 1998r.,

 16. sporządzanie wniosków w sprawie wydawania przez Wojewodę decyzji komunalizacyjnej (nabycie przez gminę z mocy prawa nieodpłatnie, na własność, nieruchomości Skarbu Państwa),

 17. ustalanie opłat adiacenckich w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków publicznych albo scalaniem i podziałem gruntów,

 18. wywłaszczanie nieruchomości na rzecz gminy,

 19. zlecanie przygotowywania dla utworzonych zasobów gruntów, przed przystąpieniem do ich zabudowy, opracowania geodezyjnego i projektowego oraz projektów podziałów nieruchomości,

 20. przyjmowanie zawiadomień o zniszczeniu znaków geodezyjnych,

 21. prowadzenie spraw dotyczących wykonywania prawa pierwokupu nieruchomości,

 22. nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań gminy,

 23. ustalanie nieruchomości stanowiących wspólnotę gruntową bądź mienie gminne,

 24. ustalanie osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz obszarów gospodarstw przez niech posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie,

 25. wnioskowanie o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne

3. W zakresie innych zadań:

 1. ewidencja opłat za użytkowanie wieczyste,

 2. prowadzenie ewidencji dochodów gminy (czynsze mieszkaniowe),

 3. rozliczanie należności od umów najmu lokali i dzierżaw gruntów,

 4. prowadzenie spraw z zakresu ochrony dóbr kultury w Gminie i w tym zakresie współdziałanie z Wojewódzkim Oddziałem Służby Ochrony Zabytków Województwa Mazowieckiego,

 5. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wykonywanych zadań,

 6. współpraca z konserwatorami sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Zakładu Urządzeń Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie w zakresie sprawności urządzeń, awarii, informowania mieszkańców gminy,

 7. sporządzanie projektów ugód zatwierdzanych przez Wójta – w sprawach zmian stosunków wodnych na gruntach,

 8. rozstrzyganie sporów o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do stanu poprzedniego,

 9. rozstrzyganie sporów o przynależność do spółki wodnej oraz wysokość składek i innych świadczeń członków spółki,

 10. udział w okresowych przeglądach stanu technicznego urządzeń melioracyjnych,

 11. wykonywanie czynności administracyjnych wynikających z zadań gminy na rzecz zwalczania gruźlicy i chorób zakaźnych oraz współpraca w tym zakresie ze służbą zdrowia i właściwym Inspektorem sanitarnym,

 12. współpraca z Zakładem Energetycznym lub innym przedsiębiorcą w zakresie budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego,

 13. ochrona systemów i sieci teleinformatycznych,

7. Wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu właściwości stanowiska.

8. Stanowisko przy znakowaniu spraw określonych: w ustępie 1 używa symbolu „OŚ” przy sprawach określonych w ustępie 2 używa się symbolu „GG”,przy sprawach określonych w ustępie 3 używa się symbolu „GM”


§ 37.

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. inwestycji, dróg, planowania i zagospodarowania przestrzennego należy:

1.W sprawach z zakresu inwestycji:

 1. nadzór i realizacja zadań w zakresie budowy, remontu budynków i lokali administracyjnych Gminy,

 2. przygotowywanie projektów umów na realizację zadań inwestycyjno-remontowych,

 3. sporządzanie protokołów odbioru końcowego i przekazania obiektu do użytku,

 4. przygotowywanie imiennych propozycji w zakresie powierzenia obowiązków inspektora nadzoru,

 5. sporządzanie sprawozdań z zakresu inwestycji i remontów,

 6. uczestniczenie i współpraca w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie inwestycji gminnych.


2. W sprawach z zakresu dróg:

 1. planowanie i prowadzenie ewidencji dróg gminnych i drogowych obiektów mostowych,

 2. zaliczanie drogi do kategorii dróg gminnych i ustalanie jej przebiegu

 3. prowadzenie spraw w zakresie budowy i modernizacji dróg gminnych,

 4. opracowywanie decyzji - zezwoleń za zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej,

 5. prowadzenie spraw związanych z lokalizowaniem w pasie drogowym dróg gminnych obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową,

 6. wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,

3. W sprawach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego:

 1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzenia projektów lub zmian planów zagospodarowania przestrzennego,

 2. koordynacja i obsługa działań związanych z uzgodnieniami projektu planu oraz wprowadzaniem zadań rządowych lub wojewódzkich i powiatowych do planów zagospodarowania przestrzennego,

 3. zawiadamianie o terminie wyłożenia projektu planu oraz wykładanie projektu planu i prognozy do publicznego wglądu,

 4. prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem wniosków do planu i uwag wniesionych do projektu planu,

 5. przestrzeganie zasad i terminów związanych z uchwaleniem projektu planu,

 6. przechowywanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,

 7. prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 8. ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i przygotowanie wyników tej oceny oraz analiza wniosków w sprawach zmian przeznaczenia terenów,

 9. prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego,

 10. ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i przygotowanie wyników tej oceny oraz analiza wniosków w sprawach zmian przeznaczenia terenów,

 11. prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego,

 12. dokonywanie analiz aktów notarialnych w przypadku zwiększenia wartości nieruchomości po zmianie plany zagospodarowania przestrzennego i zbyciu nieruchomości oraz dokonywanie naliczeń opłat z tytułu tzw. „renty planistycznej”,

 13. prowadzenie spraw związanych z ustaleniami warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, przygotowywanie materiałów do sporządzania projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, oraz prowadzenie rejestru decyzji w tych sprawach,

 14. wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy,

4. W sprawach z zakresu ochrony środowiska i przyrody: przeprowadzanie postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć w części postępowania zmierzającego do wydania decyzji określonych w ustawie,

5. W sprawach z zakresu geodezji, gospodarki gruntami i nieruchomościami:

 1. opiniowanie proponowanego wstępnego podziału w formie postanowienia – przy realizacji inwestycji gminnych,

 2. sporządzanie decyzji administracyjnych zatwierdzających projekt podziału – przy realizacji inwestycji gminnych,

 3. wywłaszczanie nieruchomości na rzecz gminy,

 4. nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań gminy

6. W zakresie innych zadań:

 1. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem aktualnych i w należytym stanie znaków drogowych na drogach gminnych,

 2. współdziałanie z organami policji i innymi organizacjami w zakresie utrzymania bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

 3. prowadzenie spraw w zakresie utrzymania i ochrony dróg gminnych,

 4. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wykonywanych zdań,

6. Wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu właściwości stanowiska.

7. Stanowisko przy znakowaniu spraw określonych w ustępie 1 używa symbolu „BUA”, w ustępie 2 i 6 symbolu „DR”, w ustępie 3 symbolu GB„LI”, w ustępie 4 symbolu „OŚ”, w ustępie 5 symbolu „GG”.


§ 38.

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska pracy do spraw funduszy Unii Europejskiej, promocji oraz oświaty należy:

1. W zakresie funduszy Unii Europejskiej i promocji:

 1. sporządzanie, monitorowanie i aktualizacja projektów planów i dokumentów strategicznych gminy,

 2. sporządzanie aplikacji wniosków o dofinansowanie,

 3. monitoring i sprawozdawczość w ramach realizowanych projektów objętych dofinansowaniem,

 4. opracowywanie materiałów promocyjnych dot. gminy (w tym ankiet itp.), współpraca z lokalnymi agencjami rozwoju przedsiębiorczości, izbami gospodarczymi, lokalnymi i regionalnymi organizacjami turystycznymi,

 5. prowadzenie analizy i oceny rynku pracy w gminie,

 6. opracowywanie programów wspierania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz organizowanie tematycznych spotkań gospodarczych,

2. W zakresie oświaty:

 1. prowadzenie spraw związanych z realizacją polityki oświatowej Gminy Ojrzeń powierzonych przez Wójta Gminy Ojrzeń

 2. sporządzanie wymaganych sprawozdań statystycznych,

 3. wykonywanie na zlecenie Wójta Gminy nadzoru merytoryczny nad działalnością podległych gminie placówek wynikający z przepisów prawa oświatowego w zakresie kompetencji organu prowadzącego,

 4. przygotowywanie niezbędnych materiałów, opinii i projektów odnośnie działania przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie arkuszy organizacyjnych, konkursów na dyrektorów, obwodów placówek, wynagradzania dyrektorów i innych,

 5. nadzór i organizacja dowożenia dzieci do placówek oświatowych, objętych obsługą jednostki,

 6. opracowywanie planów remontów, w tym kapitalnych i sprawowanie nadzoru nad ich realizacją,

3. W zakresie innych zadań:

 1. współpraca i pomoc w przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

 2. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wykonywanych zadań,

4. Wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu właściwości stanowiska.

5. Stanowisko przy znakowaniu spraw określonych w ustępie 1 używa symbolu „UEiP”, w ustępie 2 symbolu „OŚ”.


§ 39.

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska pracy do spraw obywatelskich i obrony cywilnej należy:

1. W zakresie spraw wojskowych:

 1. przygotowywanie i prowadzenie rejestracji przedpoborowych,

 2. wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem przez zakłady pracy ewidencji dla potrzeb poboru,

 3. udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu poboru,

 4. prowadzenie czynności wyjaśniająco-poszukiwawczych wobec osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej,

 5. przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach o odroczenia poborowego i zwalnianie żołnierza z zasadniczej służby wojskowej w zakresie przewidzianym przepisami prawa,

 6. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem żołnierzom i członkom ich rodzin zasiłków na utrzymanie rodziny oraz pokrywanie należności mieszkaniowych i opłat eksploatacyjnych,

 7. współdziałanie z organami wojskowymi,

 8. reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

 9. wykonywanie zadań wynikających z trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej.

2. W zakresie spraw obrony cywilnej:

 1. opracowywanie projektów planistycznych w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej,

 2. tworzenie formacji obrony cywilnej,

 3. wykonywanie niezbędnej dokumentacji do przygotowania i kierowania formacjami obrony cywilnej,

 4. przygotowanie i zapewnianie działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania,

 5. opracowanie planu obrony cywilnej Gminy oraz nadzór nad opracowaniem planów obrony cywilnej instytucji i innych jednostek organizacyjnych działających na terenie Gminy,

 6. planowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń formacji obrony cywilnej oraz ludności w zakresie powszechnej samoobrony,

 7. opracowywanie dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia procesu ewakuacji (przyjęcia) ludności,

 8. przygotowanie analizy stanu zorganizowania i możliwości wykonania zadań przez siły obrony cywilnej i przedstawienie Szefowi OC Gminy propozycji przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań,

 9. opracowanie planu świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej,

 10. nakładanie świadczeń osobistych oraz etatowych i doraźnych świadczeń rzeczowych dla potrzeb Sił Zbrojnych, jednostek przewidzianych do militaryzacji oraz innych jednostek wykonujących zadania w zakresie obrony,

 11. wystawianie wezwań do wykonania świadczeń osobistych oraz etatowych i doraźnych świadczeń rzeczowych,

 12. planowanie i realizacja zaopatrzenia w sprzęt i środki OC, zapewnienie odpowiednich warunków jego przechowywania, konserwacji i eksploatacji oraz ewidencji,

 13. realizacja przedsięwzięć w zakresie integracji sił OC do prowadzenia akcji ratunkowej oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,

 14. przygotowanie i przedstawienie szefowi OC propozycji ochrony lokali, budynków mieszkalnych i gospodarczych, żywności, płodów rolnych i pasz oraz ujęć wody pitnej,

 15. organizowanie prac w zakresie organizowania, adaptacji oraz funkcjonowania i utrzymania w stanie gotowości technicznej budowli ochronnych na terenie Gminy,

 16. określenie sposobów i kolejności zaopatrywania ludności w sprzęt i środki ochrony indywidualnej,

 17. przygotowanie planów zaciemniania i wygaszania oświetlenia w miejscowościach, zakładach pracy oraz środkach transportowych,

 18. planowanie oraz nadzór nad przygotowaniem urządzeń specjalnych do prowadzenia likwidacji skażeń i zakażeń,

 19. prowadzenie działalności popularyzacyjnej oraz upowszechniania problematyki obrony cywilnej,

 20. opracowywanie sprawozdań i wniosków z realizacji zadań OC,

 21. monitorowanie zagrożeń na terenie Gminy,

 22. organizowanie działań w zakresie zabezpieczenia przed powodzią,

 23. zarządzanie ewakuacji ludności z obszarów zagrożonych powodzią,

 24. opracowanie propozycji procedur reagowania kryzysowego oraz zapewnienie warunków pracy i obsługa kancelaryjna Zespołu Kierowania (Zespołu Reagowania Kryzysowego).

3. W zakresie spraw obronnych:

 1. opracowanie i aktualizacja szczegółowych zakresów działania stanowisk pracy oraz planów obsady personalnej, wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu na czas wojny,

 2. opracowanie i aktualizacja dokumentacji "zestawów zadań" przewidzianych do realizacji w poszczególnych okresach gotowości obronnej,

 3. wykonywanie zadań obronnych wynikających z obowiązujących aktów normatywno-prawnych,

 4. nadzór nad realizacją zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych podległych Radzie,

 5. organizowanie szkoleń obronnych,

 6. opracowanie i utrzymanie w aktualności dokumentacji planu ochrony obiektu Urzędu,

 7. tworzenie stałych dyżurów dla potrzeb przekazywania informacji i decyzji,

 8. opracowywanie projektów decyzji Wójta w sprawach świadczeń na rzecz obrony,

 9. opracowanie i bieżąca aktualizacja planu świadczeń osobistych oraz etatowych i doraźnych świadczeń rzeczowych na rzecz służby zdrowia, policji, państwowej straży pożarnej, obrony cywilnej i innych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obrony cywilnej.


4 . W zakresie innych spraw:

 1. nadzorowanie pracy kancelarii tajnej,

 2. prowadzenie całokształtu spraw związanych z wykonywaniem zadań należących do obowiązków Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych.

 3. zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,

 4. okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów kancelarii tajnej,

 5. opracowywanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,

 6. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,

5. Wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu właściwości stanowiska.

6. Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu "UGO".


§ 40.

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. ewidencji ludności – Zastępcy Kierownika USC należy:

1. W zakresie ewidencji ludności:

 1. prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności,

 2. prowadzenie postępowań i przygotowanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania,

 3. sporządzanie wydruków dla potrzeb poboru, rejestracji przedpoborowych,

 4. sporządzanie wydruków dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu dla potrzeb oświaty,

 5. prowadzenie rejestru wyborców oraz aktualizacja tego rejestru,

 6. sporządzanie spisu wyborców w związku z wyborami, referendami,

 7. współdziałanie z Wojewódzkim Ośrodkiem Informatyki w zakresie przekazywania danych z ewidencji ludności,

 8. współdziałanie z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości,

 9. przesyłanie zawiadomień do Urzędu Skarbowego o osobach zmarłych,

 10. współdziałanie w zakresie realizacji zadań związanych ze spisami powszechnymi,

 11. prowadzenie spraw związanych z rejestracją zbiorów danych osobowych,

 12. udzielanie informacji o danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 13. przyjmowanie pism sądowych i wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane,

 14. prowadzenie spraw dotyczących zbiórek publicznych i zgromadzeń,

 15. przyjmowanie obwieszczeń,

 16. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o repatriacji w zakresie kompetencji organów gminy,

 17. zawiadamianie wojskowego komendanta uzupełnień oraz wójta właściwego ze względu na poprzednie miejsce zamieszkania - pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące, osób podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej, o zmianach zgłoszonych przy spełnianiu wojskowego obowiązku meldunkowego.


2. W zakresie spraw Urzędu Stanu Cywilnego

 1. rejestracja urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,

 2. sporządzanie aktów stanu cywilnego oraz prowadzenie i aktualizacja ksiąg stanu cywilnego,

 3. prowadzenie akt zbiorowych i skorowidzów do ksiąg stanu cywilnego,

 4. sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,

 5. wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,

 6. przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,

 7. przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

 8. stwierdzanie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,

 9. wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego,

 10. sporządzanie sprawozdań statystycznych,

 11. przesyłanie wniosków o przyznanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie oraz organizowanie uroczystości wręczenia medalu,

 12. ustanawianie pełnomocnika w sprawach o przysposobienie,

 13. załatwianie spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych, ich wymianą lub utratą,

3. Wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu właściwości stanowiska, w szczególności organizowanie, zapewnianie techniczno-biurowej obsługi funkcjonowania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy, zapewnienie i koordynacja współpracy z Zarządami OSP wyższego szczebla, organizacja i obsługa walnych zebrań jednostek OSP.

4. Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu "USC".


§ 41.

Do zakresu działania radcy prawnego należy:

 1. udzielanie opinii i porad oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,

 2. udzielanie informacji o:

  1. zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności Urzędu,

  2. uchybieniach w działalności Urzędu w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień,

  3. uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego,

 1. opiniowanie projektów uchwał Rady oraz zarządzeń Wójta,

 2. wydawanie pisemnych opinii w sprawach:

 1. skomplikowanych,

 2. zawarcia umowy długoterminowej lub nietypowej albo dotyczącej przedmiotu o znacznej wartości,

 3. rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy i innych kadrowych,

 4. odmowy uznania zgłoszonych roszczeń,

 5. związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi,

 6. zawarcia i rozwiązania umowy z kontrahentem zagranicznym,

 7. zawarcia ugody w sprawach majątkowych,

 8. umorzenia wierzytelności,

 1. nadzorowanie spraw procesowych prowadzonych przez pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 2. reprezentowanie Gminy przed sądami powszechnymi.

§ 42.

Do zakresu działania stanowiska obsługi ds. magazynowych i zaopatrzeniowych w szczególności należy:

 1. ponoszenie odpowiedzialności z tytułu powierzonych materiałów oraz wydawanie materiałów do zużycia pracownikom realizującym zadania w zakresie inwestycji, remontów i robót bieżących w Gminie,

 2. nadzór i realizacja zadań w zakresie budowy, remontu budynków i lokali administracyjnych Gminy,

 3. organizowanie ochrony przez bezdomnymi zwierzętami na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie,

 4. nadzór i podejmowanie odpowiednich działań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminnych obiektach użyteczności publicznej, przystanków autobusowych, itp.

 5. oznakowanie dróg gminnych i koordynacja robót w pasie drogowym,prowadzenie spraw w zakresie utrzymania i ochrony dróg gminnych,

§ 43.

Zadania do realizacji przez poszczególne stanowiska obsługi zawarte są w zakresach czynności tych stanowisk.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

     1. Czynności o charakterze przygotowawczym, techniczno - kancelaryjnym i inne o podobnym charakterze są wykonywane przez pracowników Urzędu we własnym zakresie.

     2. Rzeczowy podział akt dla Urzędu ustala Sekretarz Gminy na podstawie jednolitego wykazu akt dla administracji rządowej.

     3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy szczególne.

     4. Wójt w drodze zarządzenia wewnętrznego określa zakres upoważnień do podpisywania decyzji administracyjnych w jego imieniu.

     5. Schemat organizacyjny Urzędu stanowi załącznik do Regulaminu i powinien być wywieszony w siedzibie Urzędu Gminy.ZAŁĄCZNIK Nr 1

TRYB PRACY URZĘDU

§ 1. 

Określenie czasu pracy Urzędu.

  1. Ustala się czas pracy pracowników samorządowych: 40 godzin w tygodniu i 8 godzin dziennie.

  2. Rozkład pracy pracowników obsługi ustala Wójt Gminy.

  3. Ustala się godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy Urzędu: we wszystkie robocze dni tygodnia tj. od poniedziałku do piątku godziną rozpoczęcia pracy Urzędu jest godzina 8:00, godziną zakończenia 16:00 – ustalenie powyższe nie dotyczy pracowników obsługi technicznej, pracujących w systemie zmianowym.

  4. Pracownicy mogą być wyznaczeni do pełnienia dyżurów w tym nocnych w dni powszednie oraz w dni wolne od pracy.

  5. O wprowadzeniu dyżurów decyduje Wójt.

  6. Do pełnienia dyżurów powołuje pracowników Wójt Gminy.

  7. W przypadku konieczności pełnienia przez pracownika dyżuru - pracownik otrzymuje równoważny do czasu pełnienia dyżuru, zwrot przepracowanych godzin, ustalany w porozumieniu z Wójtem Gminy

§ 2. 

 Obsługa interesantów.

 1. W budynku Urzędu powinna być wywieszona tablica informacyjna ze wskazaniem stanowisk pracy, ich siedzib, numerów pokojów, godzin przyjęć interesantów.

 2. Na drzwiach każdego pokoju winien być umieszczony jego numer, stanowisko pracy pracownika, stanowisko służbowe i wykaz załatwianych spraw obywateli.

 3. Przyjęcia interesantów odbywają się codziennie w godzinach pracy Urzędu. Wójt przyjmuje interesantów we wtorki w godz. od 900 do 1200.

 4. Posłowie na Sejm RP, pracownicy innych Urzędów oraz radni i sołtysi załatwiający sprawy służbowe winni być załatwiani poza kolejnością.

 5. Zgłaszających się interesantów należy przyjmować bez zbędnej zwłoki, informować ich uprzejmie i wyczerpująco. Informacje mogą być udzielone stronom i ich pełnomocnikom w ramach przepisów KPA.

 6. Udostępnianie akt w indywidualnych sprawach z zakresu administracji następuje z zachowaniem przepisów art. 73 KPA.

 7. Zakres udzielanych informacji nie może naruszać przepisu o zachowaniu tajemnicy państwowej i służbowej.

 8. Jeżeli załatwienie sprawy zgłaszającego interesanta lub udzielenie informacji nie należy do kompetencji pracownika, powinien go kierować do właściwego pracownika.

 9. Interesantom zgłaszającym się telefonicznie w konkretnej sprawie powinna być udzielona informacja, jeżeli w sposób nie budzący wątpliwości wynika, że osoba żądająca informacji jest stroną postępowania.

 10. W sprawach nie cierpiących zwłoki informacji można udzielać telefonicznie.

 11. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do ścisłego przestrzegania zasad załatwiania spraw zgodnie z KPA.

 12. Pracownik prowadzący sprawę powinien działać wnikliwie i szybko posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia.

 13. Ogólne zasady postępowania z wniesionymi przez obywateli sprawami określa kodeks postępowania administracyjnego i instrukcja kancelaryjna.

§ 3. 

Obowiązki pracownika i zakładu pracy:

 1. Ogólne obowiązki i prawa pracownika samorządowego reguluje Kodeks pracy a szczególnie ustawa z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z póź. zm.). Do obowiązków pracowników samorządowych należy dbałość o wykonanie zadań publicznych gminy z uwzględnieniem interesu Państwa, gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz indywidualnych interesów obywateli.

 2. Do obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

 1. przestrzeganie prawa,

 2. wykonywanie zadań z urzędu sumiennie, sprawnie i bezstronnie,

 3. informowanie organu instytucji i osób fizycznych oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu Urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania,

 4. zachowania tajemnicy państwowej, służbowej w zakresie przez prawo przewidziane,

 5. zachowanie uprzejmości i życzliwości w stosunku do zwierzchnika, podwładnego, współpracowników oraz w kontaktach z interesantami,

 6. zachowanie się z godnością w miejscu i poza miejscem pracy.

 1. Wójt jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Urzędu.

 2. Przełożonym bezpośrednim pracowników jest Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy.

 3. Pracownik samorządowy zobowiązany jest sumiennie i starannie wypełniać polecenia służbowe.

 4. Jeżeli w przekonaniu pracownika samorządowego polecenie przełożonego jest niezgodne z prawem, pracownik ten powinien przedstawić swoje zastrzeżenia, a w razie pisemnego potwierdzenia powinien je wykonać zawiadamiając Wójta o wnoszonym zastrzeżeniu.

 5. Pracownikom samorządowym nie wolno wykonywać poleceń, których wykonanie w/g jego przekonania stanowiłoby przestępstwo lub groziłoby stratami.

 6. Pracownik samorządowy nie może wykonać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenia o stronniczości lub jego interesowności.

 7. Pracownik wykonujący zadania określone przez Skarbnika Gminy lub Sekretarza Gminy w zakresie czynności jest odpowiedzialny za:

 1. dokładną znajomość przepisów prawa dotyczących załatwiania spraw,

 2. załatwianie spraw zgodnie z wymogami wiedzy fachowej,

 3. należyte zgromadzenie materiału potrzebnego do ustalenia stanu faktycznego sprawy,

 4. dokładne i bezbłędne podawanie wszelkich danych,

 5. przestrzeganie ustalonych terminów załatwiania spraw,

 6. należyte przechowywanie akt, ewidencji i rejestrów.

 1. Pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych.

 2. Zakład pracy zapewnia właściwe warunki pracy, bhp, p.poż oraz warunki socjalne dla pracowników samorządowych.

§ 4. 

Dyscyplina pracy:

1. Przybycie do pracy pracownik stwierdza złożeniem podpisu na liście obecności. Dotyczy to także pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin.

2. Listę sprawdza o godz. 830 Sekretarz Gminy.

3. Pracownik w razie konieczności wyjścia w czasie pracy dla załatwienia spraw służbowych lub osobistych powinien uzyskać zezwolenie bezpośredniego przełożonego lub Wójta Gminy.

4. Pracownicy opuszczając każdorazowo pomieszczenie biurowe (pokój) obowiązani są poinformować współpracowników w danym pomieszczeniu o miejscu swego pobytu i czasie powrotu, w przypadku gdy pracownik zajmuje sam pomieszczenie obowiązany jest umieścić odpowiednią adnotację na kartce umieszczonej na drzwiach.

5. Książkę ewidencji delegacji służbowych powinien prowadzić pracownik wyznaczony przez Sekretarza Gminy.

6. Pracownik prowadzący te książkę powinien odnotować w liście obecności fakt wyjazdu pracownika w delegację.

7. Do książki ewidencji delegacji służbowych należy wpisać imię i nazwisko pracownika, miejsce i cel wyjazdu.

8. Pozostanie pracownika w pomieszczeniu biurowym po godzinach pracy jest jedynie możliwe za zezwoleniem Wójta, Sekretarza Gminy lub Skarbnika Gminy.

9. Pracownik, który uzyskał zezwolenie o którym mowa w ust. 8 powinien wpisać do książki obecności poza godzinami pracy datę i osobę która mu dała zezwolenie, czas pracy przebywania w pomieszczeniu oraz swój podpis.

10. Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy o wyjeździe służbowym lub udaniu się poza obręb Urzędu informuje sekretariat Wójta, podając miejsce pobytu i przypuszczalną godzinę powrotu.

11. Pracownik, który spóźnił się do pracy powinien natychmiast po przybyciu zgłosić się do Sekretarza Gminy podając przyczynę spóźnienia.

12. Uzasadnionej niemożności stawienia się do pracy z przyczyny z góry wiadomej pracownik powinien powiadomić Sekretarza Gminy.

13. Przyczyny usprawiedliwiające spóźnienie się lub nieobecności w pracy, tryb doręczenia zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy lub potrzebie zapewnienia opieki choremu członkowi rodziny, a także zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny pracy, określają odrębne przepisy.

14. Uznanie nieobecności w pracy (nieprzybycie do pracy), spóźnienie, przedwczesne opuszczenie pracy, za usprawiedliwioną lub nieusprawiedliwioną należy do Wójta lub Sekretarza Gminy, który orzeknie po wysłuchaniu wyjaśnień pracownika, w stosunku do Sekretarza Gminy uprawnienia te należą do Wójta.

15. Pracownikowi przysługuje 15 minutowa przerwa w pracy na spożycie śniadania.

16. W pomieszczeniach biurowych obowiązuje zakaz palenia papierosów.

§ 5.

Urlopy:

  1. Pracownikowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

  2. Udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego następuje na podstawie rocznego planu urlopów wypoczynkowych.

  3. Plan urlopów wypoczynkowych ustala Wójt Gminy, biorąc pod uwagę wnioski pracowników, konieczność zapewnienia normalnego toku pracy w Urzędzie. Urlop powinien być wykorzystany w danym roku kalendarzowym.

  4. Wnioski co do terminu urlopu pracownicy winni składać w terminie do 15 marca każdego roku kalendarzowego.

  5. Plan urlopów powinien być ustalony i podany do wiadomości pracownikom Urzędu nie później niż do 31 marca każdego roku kalendarzowego.

  6. Plan urlopów powinien mieć na względzie prawidłowy, nieprzerwany tok pracy w Urzędzie, przy czym liczba urlopowanych pracowników w danym miesiącu nie powinna w zasadzie przekraczać 40% ogólnego stanu pracowników.

  7. Plan urlopów w miarę możliwości powinien uwzględniać, aby pracownicy wychowujący dzieci uczęszczające do szkół mogli korzystać z urlopu w czasie ferii szkolnych.

  8. Na wniosek pracownicy należy udzielić urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim.

  9. Na wniosek pracownika umotywowany ważnymi względami, ustalony w planie urlop może by przesunięty w części lub w całości na inny wcześniejszy lub późniejszy termin.

  10. Pracownikom przysługują urlopy okolicznościowe i zwolnienia od pracy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

  11. Urlopów okolicznościowych i innych zwolnień od pracy udziela na wniosek pracownika lub instytucji zainteresowanej w udzielaniu pracownikowi urlopu lub zwolnienia – Wójt Gminy lub Sekretarz Gminy.

§ 6.

Nagrody i wyróżnienia:

W zakresie przyznawania nagród i wyróżnień dla pracowników samorządowych stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych.

§ 7.

Kary za naruszenie dyscypliny i porządku pracy:

 1. Karę porządkową, upomnienia za przewinienie mniejszej wagi wymierza bezpośrednio przełożony pracownika samorządowego i zawiadamia go o tym na piśmie.

 2. Pracownik samorządowy może w ciągu trzech dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ukaraniu odwołać się do Wójta, który decyduje o jej uwzględnieniu lub odrzuceniu.

 3. Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych większej wagi powołuje się komisje dyscyplinarne I i II instancji.

 4. Tryb postępowania przed komisjami dyscyplinarnymi, zasady wydania i wykonania orzeczeń oraz zasady wznowienia postępowania przed komisjami dyscyplinarnymi określa Rozporządzenie Rady Ministrów.

 5. Wójt wyznacza rzecznika dyscyplinarnego spośród pracowników Urzędu.

§ 8. 

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie:

 1. Pracownicy obowiązani są przestrzegać porządku i czystości w pomieszczeniach biurowych.

 2. Pracownicy przed opuszczeniem pomieszczeń biurowych po zakończeniu pracy lub w czasie godzin urzędowych, o ile nikt nie pozostaje w pomieszczeniach biurowych powinni:

 1. uporządkować akta oraz pozamykać je w biurkach lub szafach,

 2. pozamykać okna w pomieszczeniu,

 3. pogasić światła i wyłączyć inne odbiorniki z prądu elektrycznego,

 4. zamknąć drzwi wejściowe do pomieszczenia na klucz.

 1. Pracownicy obowiązani są przestrzegać bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony p. pożarowej, a w szczególności:

 1. wykonywać pracę w sposób zgodny z zasadami i przepisami bhp i p. poż. jak również przestrzegać wydanych w tym zakresie zarządzeń, instrukcji i wskazówek przełożonych,

 2. dbać o należyty stan pomieszczeń, urządzeń i sprzętu oraz o ład i porządek w miejscu pracy,

 3. poddać się okresowym badaniom lekarskim,

 4. brać udział w szkoleniu i instruktażu w zakresie bhp i p. poż. i znać obowiązujące w tym zakresie przepisy,

 1. Dopuszczenie do pracy pracowników mających obsługiwać jakiekolwiek urządzenia, a także pracowników fizycznych może nastąpić jedynie po udzieleniu im wstępnego instruktażu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 9. 

Obieg korespondencji:

  1. Korespondencję adresowaną do Wójta sekretariat przekazuje bezpośrednio Wójtowi, a korespondencję adresowaną do Urzędu, Wójtowi a następnie Sekretarzowi Gminy.

  2. Obieg korespondencji poufnej określa odrębna ustawa.

  3. Obieg pozostałej korespondencji nie objętej regulaminem odbywa się na zasadach określonych w instrukcji kancelaryjnej.

§ 10. 

Narady i konferencje:

 1. Narady, szkolenia i inne zebrania odrywające od pracy wewnątrz jednostki mogą być zwołane zgodnie z zatwierdzonymi planami przez Wójta Gminy lub uprzednim uzgodnieniu (poza planem).

 2. W trakcie narad wewnętrznych, szkoleń winna być w Urzędzie zabezpieczona prawidłowa obsługa interesantów.

§ 11. 

Zamawianie, przechowywanie i używanie pieczęci urzędowych:

  1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o pieczęciach urzędowych należy przez to rozumieć pieczęć okrągłą z godłem Państwa i odpowiednim napisem dookoła (nazwa organu gminy upoważnionego do używania tej pieczęci).

  2. Zamawianie pieczęci urzędowych dla potrzeb Wójta i Urzędu dokonuje się w Mennicy Państwowej. Sekretarz Gminy winien kierować się odpowiednimi przepisami szczególnymi o pieczęciach.

  3. Przekazywanie pieczęci urzędowych przez Sekretarza Gminy upoważnionym pracownikom powinno być za pokwitowaniem.

  4. Pieczęcie urzędowe Wójta i Urzędu, Sekretarz Gminy przekazuje do sekretariatu Wójta gdzie są przechowywane.

  5. Zaopatrzenie dokumentów w odcisk pieczęci urzędowych Wójta lub Urzędu należy do pracownika, który otrzymał pieczątkę.

  6. Przechowywanie innych pieczęci Urzędu Gminy oraz zaopatrywanie nimi dokumentów należy do pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy, którym pieczęcie zostały przekazane w użytkowanie.

  7. Pieczęcie urzędowe umieszczane są tylko na dokumentach szczególnej wagi, mających być podstawą podjęcia pewnych czynności prawnych.

  8. Odcisku pieczęci urzędowych nie umieszcza się na kopiach dokumentów składanych akt oraz innych pismach wysyłanych z urzędu o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.


ZAŁĄCZNIK Nr 2

ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA PRZY OPRACOWYWANIU AKTÓW PRAWNYCH

§ 1. 

  1. Na podstawie uprawnień ustawowych samorządowi gminy przysługuje prawo stanowienia przepisów powszechnie obowiązujących na obszarze Gminy.

  2. W zakresie nie uregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących, Rada Gminy może wydać przepisy porządkowe jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

  3. W sprawach przewidzianych ustawowo rozstrzyga się wyłącznie w drodze referendum lokalnego.

  4. Referendum może być prowadzone w każdej ważnej sprawie dla Gminy. Tryb prowadzenia referendum określają odrębne ustawy.

§ 2.

 Organy samorządowe Gminy wydają akty prawne powszechnie obowiązujące (przepisy gminne) w formie uchwał i zarządzeń.

§ 3.

Akty prawne wymienione w § 2 ustanawiają:

 1. Rada Gminy w formie uchwał w sprawach określonych przepisami prawa i Statutem Gminy.

 2. Wójt w formie zarządzeń porządkowych i przypadkach określonych w art. 41 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.

Zarządzenie wydane przez Wójta podlega zatwierdzeniu na najbliższej Sesji Rady Gminy w trybie art. 41 cytowanej wyżej ustawy.

§ 4.

 1. Rada Gminy ponadto podejmuje uchwały w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa i Statutem Gminy.

 2. Wójtowi Gminy przysługuje prawo wydania zarządzeń w celu wykonania uchwał Rady Gminy i zadań Gminy określonych przepisami prawa i Statutem Gminy.

 3. W sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, Wójt podejmuje czynności należące do kompetencji Rady Gminy.

 4. W przypadku określonym w ust. 3 Wójt posiada prawo wydania zarządzeń. Nie dotyczy to wydania zarządzeń porządkowych, o których mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Czynności podjęte w powyższym trybie wymagają zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady Gminy.

 5. Wójt wydaje akty prawne wewnętrznego urzędowania w formie okólników. Okólniki te nie posiadają mocy przepisów gminnych.

§ 5.

 1. Projekt aktu prawnego należy przekazać do zaopiniowania właściwym jednostkom organizacyjnym zgodnie z przepisami i Statutem Gminy.

 2. Projekt aktu prawnego wymaga zaopiniowania przez radcę prawnego.

§ 6.

  1. Przepisy gminne ogłasza się przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych lub w inny sposób miejscowo przyjęty a także przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

  2. Uchwały Rady Gminy po ich podjęciu ewidencjonuje, przechowuje i przekazuje zainteresowanym samodzielne stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat oraz obsługi Rady Gminy.

  3. Akty prawne wewnętrznego urzędowania ewidencjonuje, przechowuje i przekazuje zainteresowanym samodzielne stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat oraz obsługi Rady Gminy.

  4. Jeżeli z treści uchwały wynika, że ma być złożone sprawozdanie, pracownik przedkłada je Sekretarzowi Gminy.

  5. Urząd Gminy prowadzi zbiór przepisów gminnych dostępnych do powszechnego wglądu, znajdujących się w siedzibie gminy.

  6. Przepisy gminne wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, o ile nie przewidują wyraźnie terminu późniejszego.

  7. Uchwały i zarządzenia organów gminy nie stanowiące przepisów gminnych mogą być podawane do publicznej wiadomości, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

  8. Kontrolę realizacji aktów prawnych ustanawiających przepisy gminne i aktów prawnych wewnętrznego urzędowania wykonuje Sekretarz Gminy.


§ 7.

 1. Projekt aktu prawnego proponuje pracownik w sprawach wynikających z przepisów prawnych oraz uchwał Rady Gminy na polecenie Wójta, bądź z własnej inicjatywy.

 2. Opracowanie aktu prawnego pod względem merytorycznym, prawnym i redakcyjnym należy do pracownika samodzielnego stanowiska, w sprawach wątpliwych przy współudziale Sekretarza Gminy bądź Skarbnika Gminy - jeżeli treść aktu dotyczy budżetu lub ma spowodować skutki finansowe - i Radcy Prawnego.

 3. Kontrolę merytoryczną przedkładanego projektu uchwały, zarządzenia wykonuje Wójt, a następnie przed włączeniem uchwały do porządku obrad - Przewodniczący Rady.

 4. Projekty aktów prawnych mogą być konsultowane z organizacjami społecznymi i radami sołeckimi, jeżeli obowiązek ten wynika z przepisów szczególnych.

§ 8.

 1. Projekt aktu prawnego powinien być przejrzysty.

 2. Zarówno na posiedzeniu komisji jak i na sesji Rady, referent obowiązany jest tak przygotować sprawę, aby mające nastąpić rozstrzygnięcie było jasne. W tym celu referuje on sprawę przytaczając kolejne dokumenty (załączniki projektu) oraz przepisy prawne, które winien zacytować w każdej chwili na żądanie lub z własnej inicjatywy.

 3. Redakcja przepisów projektu powinna być jasna, zwięzła i bez zawiłych określeń.

 4. Dla oznaczenia jednakowych pojęć należy w projektach aktów używać jednakowych terminów i określeń prawnych przyjętych w obowiązującym ustawodawstwie.

 5. Projekty aktów prawnych powinny odpowiadać zasadom techniki legislacyjnej ustalonym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z dnia 5 lipca 2002 Nr 100, poz 908).ZAŁĄCZNIK Nr 3

ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG, WNIOSKÓWI LISTÓW OBYWATELI

§ 1. 

 1. Wójt przyjmuje obywateli w sprawach skarg, wniosków i listów w każdy wtorek miesiąca w godzinach od 900 do 1200.

 2. Sekretarz Gminy przyjmuje obywateli codziennie w godzinach od 800 do 1600. Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu prowadzi rejestr skarg, wniosków i listów wpływających do urzędu lub wniesionych ustnie do protokołu.

 3. Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu przekazuje skargi, wnioski lub listy jednostce właściwej do jej rozpatrzenia i czuwa nad terminem jej załatwienia.

 4. Sekretarz Gminy informuje okresowo Wójta o sposobie załatwienia skarg, wniosków i listów.

ZAŁĄCZNIK Nr 4

ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ

§ 1. 

W Urzędzie sprawowana jest kontrola zewnętrzna i wewnętrzna.

§ 2.


 Kontrolę wewnętrzną w Urzędzie sprawuje:

 1. Wójt, Sekretarz, Skarbnik, w stosunku do pracowników bezpośrednio podległych – w sprawach funkcjonowania Urzędu.

 2. Komisje Rady Gminy, w szczególności Komisja Rewizyjna, we wszystkich sprawach zleconych przez Radę Gminy oraz na podstawie planów pracy.

 3. Koordynację kontroli sprawuje stanowisko pracy d/s wymiaru podatków i opłat oraz obsługi Rady Gminy.

 4. Działalność kontrolna jest oparta na planach kontrolnych Urzędu.

§ 3.


  1. Kontrola wewnętrzna obejmuje czynności polegające na:

   1. ustaleniu stanu faktycznego,

   2. badaniu zgodności podejmowanych rozstrzygnięć z aktami normatywnymi,

   3. badaniu i ocenie procesów gospodarczych i innych rodzajów działalności służących zaspakajaniu potrzeb społecznych obejmujące: sprawność organizacji pracy, celowość, gospodarność i legalność działania,

   4. ustalaniu przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości jak również osób za nie odpowiedzialnych,

   5. wskazaniu sposobu i środków umożliwiających usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień,

   6. wskazaniu przykładów sumiennej i dobrej pracy.

 1. Kontrola wewnętrzna może mieć charakter:

  1. kontroli wstępnej - polegającej na badaniu zamierzonych dyspozycji i czynności przed ich dokonaniem ma na celu zapobieganie niepożądanym lub nielegalnym działaniom,

  2. kontroli bieżącej - polegającej na badaniu czynności i wszelkich operacji gospodarczych oraz finansowych w toku ich wykonywania w celu stwierdzenia czy wykonanie to przebiega prawidłowo i zgodnie z ustalonymi wzorcami, normami, przepisami, limitami wydatków, wskaźnikami planu itp., W czasie kontroli bieżącej bada się również rzeczywisty stan rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych oraz prawidłowość ich zabezpieczenia przed kradzieżą, zniszczeniem i innymi szkodami.

  3. kontroli następnej - obejmującej badanie dokumentów odzwierciedlających czynności już dokonane,

 1. Kontrola wewnętrzna może być przeprowadzona w następujący sposób:

   1. kontrola formalna tj. badanie prawidłowości dokumentów, urządzeń ewidencyjnych i sprawozdań w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami,

   2. kontrola rachunkowa tj. badanie prawidłowości działań arytmetycznych zawartych w dokumentach i sprawozdaniach,

   3. kontrola merytoryczna, tj. badanie rzetelności, gospodarności oraz zasadności wszelkich operacji gospodarczych z treścią badanych dokumentów i obowiązującymi przepisami.

   4. Kontrole przeprowadzane są w oparciu o harmonogram kontroli bądź w sposób wyrywkowy z tytułu zajmowanego stanowiska (w określonych granicach) nałożonych na osoby odpowiedzialne za należyte wykonanie obowiązków kontrolnych wynikających z zakresu ich czynności.

 1. Kontrolujący przed rozpoczęciem kontroli uprzedza kontrolowanego o dacie, terminie kontroli ustnie lub na piśmie.

 2. Wójt zapewnia kontrolującym warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, przedstawia żądane dokumenty przedmiotu kontroli, ułatwia terminowe udzielanie wyjaśnień przez pracowników.

 3. Kontrolę przeprowadza się w dniach i godzinach pracy obowiązujących w Urzędzie.

 4. Do obowiązków kontrolującego należy:

  1. rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego,

  2. w razie stwierdzenia nieprawidłowości, uchybień, ustalenie ich przyczyn i skutków,

  3. ustalenie osób odpowiedzialnych za stwierdzone uchybienia.

 1. Kontrolujący dokonuje ustaleń na podstawie dowodów, do których zalicza się w szczególności dokumenty i dowody rzeczowe, dane ewidencji i sprawozdawczości, oględziny:

 1. przy oględzinach magazynu i kontroli kasy oraz podobnych czynnościach jest niezbędna obecność osoby odpowiedzialnej za dany odcinek pracy, a w razie jej nieobecności - komisji powołanej przez kierownika jednostki kontrolowanej,

 2. z przebiegu czynności, o której mowa w pkt 1 sporządza się odrębny protokół, który podpisuje kontrolujący oraz osoby uczestniczące,

 3. w razie ujawnienia w toku kontroli okoliczności uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa kontrolujący w uzgodnieniu z zarządzającym kontrolę niezwłocznie zawiadamia na piśmie organy powołane do ścigania przestępstw.

  1. Z czynności kontrolnych spisuje się protokół lub odnotowuje się w prowadzonej książce kontroli spostrzeżenia i uwagi dotyczące kontrolowanego stanowiska w badanym okresie oraz nieprawidłowości i uchybienia lub wskazując prawidłowości.

  2. Protokół z kontroli podpisują osoby kontrolujące oraz Skarbnik gminy, jeżeli kontrola obejmowała sprawy budżetowo-finansowe lub ewidencji księgowej.

  3. W razie stwierdzenia w toku kontroli istotnych nieprawidłowości i uchybień pracownik kontrolowany jest zobowiązany do złożenia w ciągu 7 dni pisemnych wyjaśnień w stosunku do zawartych w protokole ustaleń.

  4. Na żądanie osoby przeprowadzającej kontrolę wewnętrzną pracownicy jednostki kontrolowanej zobowiązani są do udzielania wszelkich wyjaśnień ustnych i pisemnych w sprawach kontroli.

  5. Protokół sporządza się w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje osoba kontrolowana, drugi przełożony, a trzeci pozostaje w aktach kontrolującego.

§ 4.

 Kontrolę zewnętrzną wykonują w zakresie przyznanych przez Wójta lub Radę Gminy pełnomocnictw:

 1. Skarbnik w stosunku do jednostek nadzorowanych w wykonaniu budżetu oraz finansowego dla zadań państwowych, zleconych gminie oraz prowadzenia działalności finansowej przez jednostki organizacyjne podporządkowane gminie.

 2. pracownicy Urzędu w stosunku do jednostek podporządkowanych w zakresie właściwości rzeczowej.


ZAŁĄCZNIK Nr 5

ZASADY PLANOWANIA PRACY W URZĘDZIE GMINY OJRZEŃ

 1. Planowanie pracy w Urzędzie ma charakter zadaniowy - służy sprecyzowaniu zadań nałożonych na poszczególne komórki organizacyjne Urzędu oraz wytyczeniu i koordynacji przedsięwzięć zmierzających do realizacji tych zadań.

 2. Podstawę planowania w działalności Urzędu stanowią zadania nie mające charakteru czynności rutynowych i powtarzanych o dającym się określić horyzoncie czasowym wynikające w szczególności z:

 1. zadań własnych gminy i zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej,

 2. uchwał Rady Gminy,

 3. rozstrzygnięć mieszkańców gminy podejmowanych w głosowaniu powszechnym,

 4. postulatów zgłoszonych radnym przez wyborców rozpatrzonych przez organy gminy i przyjętych do realizacji,

 5. następstw czynności podjętych przez Wójta w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego należących do kompetencji Rady Gminy zatwierdzonych na najbliższym jej posiedzeniu,

 6. zarządzeń Wójta Gminy zatwierdzonych na najbliższej Sesji Rady Gminy po ich wydaniu,

 7. postanowień (rozstrzygnięć) przyjętych przez organy jednostek pomocniczych samorządowych w gminie tj. sołectw, zebrań rad sołeckich,

 8. budżetu Gminy,

 9. obowiązków gminy wynikających z uczestnictwa gminy w związku komunalnym określonym w Statucie Gminy oraz wynikających z rozstrzygnięć przez organy związku.


ZAŁĄCZNIK Nr 6

ZASADY PODPISYWANIA PISM I DECYZJI

§ 1. 

Wójt osobiście podpisuje:

 1. Zarządzenia, okólniki i decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, do których wydania w jego imieniu nie upoważnił pracowników Urzędu Gminy,

 2. Dokumenty kierowane do administracji rządowej,

 3. Pisma do przedstawicieli dyplomatycznych,

 4. Odpowiedzi na interpelacje radnych i wnioski posłów,

 5. Odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące podległych kierowników.

 6. Pisma i decyzje zastrzeżone do bezpośredniej kompetencji Wójta,

 7. Pisma związane z reprezentowaniem Gminy na zewnątrz,

 8. Pisma zawierające oświadczenie woli Urzędu jako pracodawcy.

§ 2. 

Sekretarz Gminy – Zastępca Wójta w ramach udzielonych upoważnień przez Wójta może dokonywać:

 1. Wstępnej aprobaty spraw wymienionych w § 1,

 2. Podpisywania z upoważnienia Wójta spraw określonych w § 1 (w przypadku jego nieobecności),

 3. Podpisywania korespondencji kierowanej do z-ców kierowników administracji rządowej.

§ 3.

 1. Dokumenty przedstawione do podpisu Wójtowi i Sekretarzowi Gminy – Zastępcy Wójta powinny być uprzednio parafowane przez sporządzającego pracownika.

 2. Wszystkie pisma lub inne dokumenty sporządzane w Urzędzie muszą być oznaczone w lewym dolnym rogu adnotacją zawierającą nazwisko i stanowisko pracownika, który opracował dokument.


§ 3.


 1. Wójt Gminy może upoważnić kierowników i pracowników samodzielnych stanowisk do podpisywania korespondencji dot. spraw pozostających w zakresie czynności pracowników z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do osobistej akceptacji Wójta.

 2. Osoba upoważniona przez Wójta do załatwiania spraw, o których mowa w ust. 1 używa pieczątki: "z upoważnienia Wójta, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe".

 3. Rejestr i zbiór upoważnień prowadzony jest przez stanowisko do spraw kadr, płac i rozliczeń.


ZAŁĄCZNIK Nr 7

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZĘDU

    1. Gminna Biblioteka Publiczna.

    2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

    3. Gminna Jednostka Obsługi Placówek Oświatowych,

    4. Zespół Szkół w Kraszewie,

    5. Zespół Szkół w Młocku,

    6. Zespół Placówek Oświatowych z siedzibą w Ojrzeniu,

    7. Szkoła Podstawowa Luberadzu,

    8. Szkoła Podstawowa w Kicinie.


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-02-28 07:45:01
 • Informacja zaktualizowana przez: Adam Dejnakowski
 • Data ostatniej aktualizacji: 2008-02-26 14:25:27
 • Liczba odsłon: 1825
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1346986]

przewiń do góry