Ojrzeń, 18 kwietnia 2012 r.

INW.6220.2.2012

 

 

 

                                      O B W I E S Z C Z E N I E

                                           Wójta Gminy Ojrzeń

 

      Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 21ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. N. Nr 199, poz. 1227)

 

Wójt Gminy Ojrzeń

informuje    

                                 

że w dniu 18.04.2012r., została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Bronisławie od km 0+000,00 do km 1+048,41, na działkach nr: 37, 56/2, 57, 100, 99, 98, 96/4, 95/3, 95/2, 95/6, 94/4, 93/4, 92, 91, 90, 89/1, 88, 87/1, 87/2, 86, 85/3, 85/4, 85/2, 84/3, 84/2, 84/4, 79/3, 79/1, 79/2, 80, 55/1, w obrębie ewidencyjnym nr 3  Bronisławie, Gmina Ojrzeń,

       Z treścią decyzji Wójta Gminy Ojrzeń, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ojrzeń, pok. nr 15, I piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. od godz. 900  do 1500   w terminie 14 dni od ukazania sie niniejszego ogłoszenia.

 

Powyższe zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ojrzeń, na tablicy ogłoszeń w m. Bronisławie oraz poprzez jego zamieszczenie na stronie internetowej www.ojrzen.pl/bip/.

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-04-18 09:59:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-18 09:59:10
  • Liczba odsłon: 623
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1352341]

przewiń do góry