Ojrzeń, 04.11.2013 r.

INW.6220.5.2013
O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Ojrzeń


Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267) w związku z art. 38 ustawy z 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. N. Nr 199, poz. 1227 z pózn. zm.)


Wójt Gminy Ojrzeń

informuje

że w dniu 04.11.2013 r., wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, na realizację przedsięwzięcia pn.

Zmiana sposobu użytkowania dziesięciu kurników nr 1-10 oraz budowie jednego kurnika nr 11, wchodzących w skład instalacji do ściołowego chowu drobiu – brojlera kurzego o obsadzie początkowej 48 000 szt./kurnik/cykl, łącznej wydajności 528 000 szt./cykl (2112 DJP) oraz 3 168 000szt./rok w obrębie Fermy Drobiu Spółki KAGO Goździkowski Sp. J. w miejscowości Kownaty Borowe gm. Ojrzeń, powiat ciechanowski. w granicach działek o nr ewid. 29 i 30”.


Z treścią decyzji Wójta Gminy Ojrzeń można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ojrzeń, pok. nr 15, I piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach 900 do 1500, w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia.


Powyższe zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ojrzeń, na tablicy ogłoszeń w m. Kownaty Borowe oraz poprzez jego zamieszczenie na stronie internetowej www.ojrzen.pl

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-12-02 13:00:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-02 13:00:57
  • Liczba odsłon: 634
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1348049]

przewiń do góry