Zobacz podgałęzie

UCHWAŁA Nr III/17/2002

RADY GMINY OJRZEŃ

z dnia 31 grudnia 2002 r.

w sprawie Statutu Gminy Ojrzeń.

(Warszawa, dnia 14 stycznia 2003 r.)

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1951 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala Statut Gminy Ojrzeń.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwała określa:

   1)   ustrój Gminy Ojrzeń,

   2)   zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy (sołectw) oraz udziału sołtysów w pracach Rady Gminy,

   3)   zakres działania i zadania Gminy,

   4)   organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy Ojrzeń i jej komisji,

   5)   tryb pracy Wójta Gminy Ojrzeń,

   6)   zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Ojrzeń,

   7)   zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Wójta oraz korzystania z nich.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

   1)   Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Ojrzeń,

   2)   Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Ojrzeń,

   3)   komisji - należy przez to rozumieć komisję Rady Gminy Ojrzeń,

   4)   Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Ojrzeń,

   5)   Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Ojrzeń,

   6)   Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Ojrzeń.

Rozdział II

Gmina

§ 3. 1. Gmina Ojrzeń jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną do organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swoje organy.

§ 4. 1. Gmina Ojrzeń położona jest w Powiecie Ciechanowskim w Województwie Mazowieckim i obejmuje obszar 123km2.

2. Granice terytorialne Gminy określa mapa w skali 1:100.000, stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu.

3. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze - sołectwa. Wykaz utworzonych sołectw stanowi załącznik nr 2 do Statutu.

§ 5. 1. W celu wykonywania swoich zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne.

2. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy zawiera załącznik nr 3 do Statutu.

§ 6. Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Ojrzeń.

Rozdział III

Jednostki pomocnicze Gminy

§ 6. 1. O utworzeniu, połączeniu i podziale sołectwa a także zmianie granic sołectwa rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:

   1)   inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia sołectwa mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy,

   2)   utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie sołectwa musi być poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą,

   3)   projekt granic sołectwa sporządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tego sołectwa.

   4)   przebieg granic sołectwa powinien - w miarę możliwości - uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

2. Do znoszenia sołectw stosuje się odpowiednio przepisy ustępu 1-go.

§ 7. Uchwały, o których mowa w § 6 ust. 1 powinny określać w szczególności: obszar, granice, siedzibę władz sołectwa oraz nazwę sołectwa.

§ 8. Rada Gminy odrębną uchwałą może przekazać sołectwu wyodrębnioną część mienia komunalnego, którą sołectwo zarządza, korzysta z niej oraz rozporządza pochodzącymi z niej określonymi dochodami w zakresie i na zasadach ustalonych w statucie sołectwa.

§ 9. Gospodarka finansowa sołectw prowadzona jest w ramach budżetu gminy.

§ 10. Ustrój sołectwa określa jego statut nadany przez Radę Gminy.

§ 11. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Gminy.

§ 12. 1. Sołtys uczestniczy w pracach Rady Gminy z urzędu.

2. Sołtys może zabierać głos na sesjach, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.

Rozdział IV

Zakres działania i zadania gminy.

§ 13. Zakres działania Gminy obejmuje wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

§ 14. Gmina realizuje zadania własne, zadania zlecone wynikające z ustaw oraz zadania powierzone w drodze porozumienia.

§ 15. 1. Do zadań własnych Gminy należą zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, które:

   1)   są ustawowo zastrzeżone na rzecz gminy, jako jej zadania własne,

   2)   nie są zastrzeżone ustawowo na rzecz innych podmiotów.

2. Zadania własne Gmina wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność oraz finansuje je z własnych środków budżetowych oraz innych środków pozyskanych przez Gminę.

§ 16. 1. Do zadań ustawowo zleconych Gminie należą zadania:

   1)   z zakresu administracji rządowej,

   2)   z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów,

2. Zadania zlecone Gmina wykonuje w imieniu rządu (ust. 1, pkt 1) lub innych organów państwowych (ust. 1, pkt 2) na własną odpowiedzialność i finansuje ich wykonanie ze środków otrzymanych z budżetu państwa.

§ 17. 1. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu lub województwa na podstawie porozumień zawartych z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Finansowanie wykonania zadań o których mowa w ust. 1 następuje ze środków otrzymanych od tych jednostek samorządowych na ich wykonanie.

Rozdział V

Organizacja wewnętrzna Rady

§ 18. 1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.

2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.

§ 19. 1. Rada działa na sesjach i poprzez swoje komisje oraz przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały.

2. Wójt i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

§ 20. Do wewnętrznych organów Rady należą:

   1)   Przewodniczący,

   2)   Wiceprzewodniczący,

   3)   Komisja Rewizyjna,

   4)   komisje stałe.

§ 21. 1. Liczbę komisji stałych oraz ich stan liczbowy Rada określa w drodze uchwały.

2. Radny może być członkiem więcej niż jednej komisji.

3. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.

§ 22. 1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.

2. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

3. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:

   1)   określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady,

   2)   przygotowanie projektu porządku obrad,

   3)   dokonanie otwarcia sesji,

   4)   powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.

4. Projekt porządku obrad o jakim mowa w ust. 3 pkt 2 powinien obejmować informację o stanie Gminy.

§ 23. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, w szczególności:

-     zwołuje sesje Rady,

-     przewodniczy obradom,

-     kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,

-     zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,

-     podpisuje uchwały rady,

-     czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

§ 24. Przewodniczący, oprócz uprawnień przewidzianych w § 23 Statutu, jest upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz.

§ 25. Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący.

§ 26. W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego przed upływem kadencji, Rada na najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.

§ 27. 1. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady mogą być odwołani na wniosek 1/4 ustawowego składu Rady. Wniosek powinien być złożony przez wnioskodawców na piśmie wraz z uzasadnieniem na sesji Rady.

2. Rozpatrywanie wniosku następuje na następnej sesji.

3. Sesję, na której rozpatrywany jest wniosek o odwołanie Przewodniczącego, prowadzi Wiceprzewodniczący.

§ 28. 1. Wnioskodawcy mogą wycofać wniosek o odwołanie od momentu złożenia wniosku do momentu przyjęcia porządku obrad sesji, na której ma być wniosek rozpatrywany.

2. Z chwilą, gdy prowadzący obrady zarządzi głosowanie, wniosku o odwołanie nie można wycofać.

§ 29. 1. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.

2. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodniczący Rady.

§ 30. Obsługę Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzędu Gminy.

Rozdział VI

Tryb pracy Rady

1. Sesje Rady

§ 31. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydanych na podstawie ustaw.

2. Oprócz uchwał Rada może podejmować:

   1)   postanowienia proceduralne,

   2)   deklaracje - zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania,

   3)   oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie,

   4)   apele - zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania.

3. Do postanowień, deklaracji, oświadczeń i apeli nie ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

§ 32. 1. Rada odbywa sesje zwyczajne w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady, lub też nie przewidziane, ale zwoływane w zwykłym trybie.

3. Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie, to jest na wniosek: Wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Przygotowanie sesji

§ 33. 1. Sesje przygotowuje Przewodniczący.

2. Przygotowanie sesji obejmuje:

   1)   ustalenie porządku obrad,

   2)   ustalenie czasu i miejsca obrad,

   3)   zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.

3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady, lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący.

4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad powiadamia się radnych na piśmie najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad, za wyjątkiem sesji nadzwyczajnej, której termin zwołania określony jest w ustawie.

5. Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją.

6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie sesji powinno być podane do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 34. 1. Przed sesją Przewodniczący Rady uzgadnia z Wójtem listę osób zaproszonych na sesję.

2. W sesjach uczestniczą - z głosem doradczym - nie będący radnymi: Wójt, Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy.

3. Do udziału w sesjach Rady mogą być również zobowiązani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegających kontroli Rady.

3. Przebieg sesji

§ 35. Wójt obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

§ 36. Na sali obrad powinno być wyznaczone miejsce dla publiczności obserwującej przebieg obrad.

§ 37. Wyłączenie jawności obrad jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

§ 38. 1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.

2. Na wniosek przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania nowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.

4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole.

§ 39. 1. Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach ustalonych w planie pracy Rady lub w terminach określonych przez Przewodniczącego Rady.

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o jakich mowa w § 32 ust. 3.

§ 40. 1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swojego ustawowego składu.

2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych na sali obrad spadnie poniżej połowy składu; jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.

§ 41. 1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego czynności określone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodniczący Rady.

3. Rada na wniosek Przewodniczącego Rady może powołać spośród radnych Sekretarza obrad i powierzyć mu obliczanie wyników głosowania jawnego.

§ 42. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły "Otwieram .......... sesję Rady Gminy Ojrzeń."

2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.

§ 43. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady przedstawia porządek obrad, następnie stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie uzupełnienia lub zmiany porządku obrad. Zmiany w porządku obrad Rada może wprowadzić bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.

§ 44. Porządek obrad obejmuje w szczególności:

   1)   przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,

   2)   sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady,

   3)   rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,

   4)   interpelacje i zapytania radnych,

   5)   odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,

   6)   wolne wnioski i informacje.

§ 45. 1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 44 pkt 2 składa Wójt lub jego zastępca.

2. Sprawozdania komisji Rady składają przewodniczący komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.

§ 46. 1. Interpelacje i zapytania są kierowane do Wójta.

2. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty samorządowej o zasadniczym charakterze.

3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.

4. Interpelacje składa się w formie ustnej na sesji lub w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady, który niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi.

5. Odpowiedź na interpelacje udzielana jest na sesji w formie ustnej, bądź w formie pisemnej w terminie 21 dni radnemu, który interpelacje składał.

6. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny składający interpelację może zwrócić się o jej uzupełnienie.

7. Przewodniczący Rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbliższej sesji Rady, w ramach odpowiedniego punktu obrad.

§ 47. 1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

2. Zapytania formułowane są ustnie w trakcie sesji lub pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady. Jeżeli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni.

§ 48. 1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusje nad każdym z punktów.

2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń, w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.

3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.

4. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.

5. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.

§ 49. 1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.

2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę "do rzeczy".

3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego "do porządku" a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.

4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do publiczności.

5. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad, bądź naruszają powagę sesji.

§ 50. Wnioski natury formalnej, dotyczące w szczególności: stwierdzenia quorum, zmiany porządku obrad, zarządzenia przerwy, zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały, przeliczenia głosów, przestrzegania regulaminu obrad - Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu "za" i jednego głosu "przeciwko" wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.

§ 51. 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada może jednak postanowić inaczej.

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji.

§ 52. 1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Wójtowi ustosunkowanie się do zgłaszanych w trakcie debaty wniosków, a jeżeli zaistnieje taka konieczność - przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.

2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.

3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

§ 53. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę "Zamykam sesję Rady Gminy Ojrzeń".

2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§ 54. 1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.

2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej niż na następnej sesji.

3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.

§ 55. 1. Pracownik obsługujący Radę Gminy sporządza z każdej sesji protokół.

2. Protokół z sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg, powinien w szczególności zawierać:

   1)   numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia, numery podjętych uchwał, imię i nazwisko Przewodniczącego obrad i protokolanta,

   2)   stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

   3)   imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,

   4)   odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,

   5)   ustalony porządek obrad,

   6)   przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków,

   7)   przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: "za", "przeciw" i "wstrzymujących" oraz głosów nieważnych (przy głosowaniu tajnym),

   8)   podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

§ 56. 1. W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta.

2. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady.

3. Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.

§ 57. 1. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.

2. Kopie uchwał Przewodniczący Rady doręcza Wójtowi najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zakończenia sesji.

3. Wyciągi z protokołu sesji oraz kopie uchwał Przewodniczący Rady doręcza także tym jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań, z dokumentów tych wynikających.

§ 58. 1. Obsługę biurową sesji sprawuje pracownik Urzędu Gminy w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady.

2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega w sprawach merytorycznych Przewodniczącemu Rady.

4. Uchwały

§ 59. 1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych oraz Wójt.

2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:

   1)   tytuł uchwały,

   2)   podstawę prawną,

   3)   postanowienia merytoryczne,

   4)   w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,

   5)   określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenia sprawozdania po jej wykonaniu,

   6)   ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.

3. Projekt uchwały powinien być przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.

4. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego Urzędu Gminy.

§ 60. Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych.

§ 61. 1. Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania Rady po zaopiniowaniu jej uchwały, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały przyjęty przez Radę.

2. Postanowienie ustępu 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, że przedłożeniu podlega projekt uchwały Rady, sporządzony przez Wójta.

§ 62. 1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.

§ 63. Uchwały numeruje się uwzględniając numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwały (cyframi arabskimi) i rok podjęcia uchwały.

§ 64. 1. Oryginały uchwał ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady.

2. Kserokopie uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości, zależnie od ich treści.

5. Procedura głosowania

§ 65. W głosowaniu udział biorą wyłącznie radni.

§ 66. 1. Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki.

2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się", sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem ustawowym rady, nakazuje odnotowanie wyników w protokole sesji.

3. Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych.

4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.

§ 67. 1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą ponumerowanych kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.

2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.

3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.

4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.

5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.

§ 68. 1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.

2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad.

3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej zamyka listę kandydatów, a następnie zarządza wybory.

§ 69. 1. Jeżeli oprócz wniosku o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku, w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku o podjęcie uchwały.

2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

3. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.

4. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.

§ 70. 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów "za" niż "przeciw". Głosów wstrzymujących się nie dolicza się do żadnej z grup głosujących "za", czy "przeciw".

2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na pozostałe.

§ 71. 1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, tzn. przeciwnych i wstrzymujących się.

2. Głosowanie bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.

3. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50% + 1 ważnie oddanych głosów.

4. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.

6. Komisje Rady

§ 72. 1. Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres zadań komisji doraźnych określa Rada w odrębnych uchwałach.

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady.

§ 73. 1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy zatwierdzonym przez Radę.

2. Rada może nakazać komisjom dokonanie stosownych zmian w planie pracy.

§ 74. 1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.

2. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie.

§ 75. 1. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji.

2. Komisje pracują na posiedzeniach.

3. Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

4. Przewodniczący komisji co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności komisji.

7. Radni

§ 76. 1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.

2. Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia się sesji lub posiedzenia komisji, powinien usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne pisemne wyjaśnienie na ręce Przewodniczącego Rady lub komisji.

§ 77. 1. Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywać nie rzadziej niż 2 razy w roku.

2. Nie rzadziej niż raz w kwartale radni powinni przyjmować w swoich okręgach wyborczych osoby, które chciałyby złożyć skargi i wnioski czy postulaty - w terminie i miejscu podanym uprzednio do wiadomości wyborców.

§ 78. 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.

2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.

3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.

Rozdział VII

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej

§ 79. 1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji.

2. Przewodniczącego Komisji wybiera Rada.

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji i prowadzi jej obrady.

§ 80. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.

2. W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych członków Komisji decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada Gminy.

4. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady - w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.

2. Zasady kontroli

§ 81. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:

-     legalności,

-     gospodarności,

-     rzetelności,

-     celowości,

-     oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.

§ 82. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.

§ 83. Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

   1)   kompleksowe - obejmujące działalność kontrolowanego podmiotu,

   2)   problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności.

   3)   sprawdzające - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.

§ 84. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie, zatwierdzonym przez Radę.

2. Rada może podjąć decyzję w sprawach przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem, o jakim mowa w ust. 1.

§ 85. 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności.

2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.

3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

3. Tryb kontroli

§ 86. 1. Kontroli kompleksowej dokonują w imieniu Komisji Rewizyjnej zespoły kontrolne składające się co najmniej z dwóch członków Komisji.

2. Zespoły kontrolne wyznaczane są przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

3. Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzane przez jednego członka Komisji Rewizyjnej.

4. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.

5. W przypadkach nie cierpiących zwłoki, każdy z członków Komisji Rewizyjnej może przystąpić do kontroli problemowej bez wcześniejszego upoważnienia, o którym mowa w ust. 5. Za przypadki nie cierpiące zwłoki uważa się w szczególności sytuacje, w których członek Komisji Rewizyjnej poweźmie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub gdy zachodzą przesłanki pozwalające przypuszczać, że niezwłoczne przeprowadzenie kontroli pozwoli uniknąć niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia ludzkiego lub też zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu komunalnym.

6. W przypadku podjęcia działań kontrolnych, o których mowa w ust. 5, kontrolujący jest zobowiązany zwrócić się - w najkrótszym możliwie terminie - do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o wyrażenie zgody na ich kontynuowanie.

§ 87. 1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.

2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady.

§ 88. 1. Kierownik kontrolowanej jednostki obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.

2. Kierownik danej jednostki obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanej jednostki.

3. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanej jednostki obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień.

§ 89. Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy jednostki kontrolowanej.

4. Protokoły kontroli

§ 90. 1. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządzają w terminie 7 dni od daty zakończenia kontroli protokół pokontrolny - obejmujący:

   1)   nazwę i adres kontrolowanej jednostki,

   2)   imię i nazwisko kontrolujących bądź kontrolującego,

   3)   daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,

   4)   określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

   5)   imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki,

   6)   przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w dziedzinie kontrolowanej jednostki oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zwarte w protokole.

   7)   datę i miejsce podpisania protokołu,

   8)   podpisy kontrolujących, bądź kontrolującego i kierownika kontrolowanej jednostki lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.

2. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.

§ 91. 1. Kierownik kontrolowanej jednostki może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi protokołu pokontrolnego do podpisania.

§ 92. Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu - otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanej jednostki.

5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

§ 93. 1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy pierwszego kwartału każdego roku.

2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:

   1)   terminy odbywania posiedzeń,

   2)   terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli problemowej lub kompleksowej.

§ 94. 1. Komisja Rewizyjna składa Radzie - w terminie do końca pierwszego kwartału każdego roku - roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.

2. Sprawozdanie powinno zawierać:

   1)   liczbę, przedmiot, miejsce, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,

   2)   wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,

   3)   wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną,

   4)   ocenę wykonania budżetu Gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium.

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

§ 95. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje posiedzenie Komisji, które nie jest objęte zatwierdzonym planem pracy w formie pisemnej.

3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust. 2 mogą być zwoływane z własnej inicjatywy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także na wniosek Przewodniczącego Rady.

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na posiedzenie Komisji radnych nie będących członkami Komisji Rewizyjnej oraz inne osoby w charakterze biegłych lub ekspertów.

5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą brać udział tylko jej członkowie oraz zaproszone osoby.

6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzić protokół, który podpisuje Przewodniczący Komisji.

§ 96. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.

§ 97. Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.

Rozdział VIII

Zasady działania klubów radnych

§ 98. Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych.

§ 99. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału co najmniej 5 radnych.

2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.

3. W zgłoszeniu podaje się:

   1)   nazwę klubu,

   2)   listę członków,

   3)   imię i nazwisko przewodniczącego klubu.

4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.

§ 100. 1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.

2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.

§ 101. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoczesny z rozwiązaniem klubu.

§ 102. Pracę klubu organizuje przewodniczący klubu, wybrany przez członków klubu.

§ 103. 1. Kluby mogą uchwalać regulaminy.

2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.

3. Przewodniczący klubu zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia regulaminu klubu Przewodniczącemu Rady.

§ 104. 1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady.

2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swoich przedstawicieli.

§ 105. Na wniosek przewodniczącego klubu Wójt obowiązany jest zapewnić organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do funkcjonowania klubu.

Rozdział IX

Tryb pracy Wójta Gminy

§ 106. Wójt wykonuje:

   1)   uchwały Rady,

   2)   przypisane jemu zadania i kompetencje,

   3)   zadania powierzone, o ile ich wykonywanie - na mocy przepisów obowiązującego prawa - należy do niego,

   4)   inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem.

§ 107. Wójt uczestniczy w sesjach Rady.

§ 108. Komisje Rady mogą żądać przybycia Wójta na ich posiedzenie.

§ 109. Zastępca Wójta przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji określonych w §§ 106 -108 w przypadku uzyskania upoważnienia od Wójta.

Rozdział X

Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Wójta

§ 110. Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach.

§ 111. Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.

§ 112. 1. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w Urzędzie Gminy u pracownika obsługującego Radę w dniach pracy Urzędu, w godzinach urzędowania.

2. Dokumenty z zakresu działania Wójta oraz Urzędu udostępniane są w Sekretariacie Urzędu oraz na poszczególnych stanowiskach pracy w dniach i godzinach urzędowania.

§ 113. Realizacja uprawnień, określonych w § 111 i § 112 może się odbywać wyłącznie w Urzędzie Gminy i w obecności pracownika Urzędu.

§ 114. Uprawnienia określone w § 111 i § 112 nie znajdują zastosowania:

   1)   w przypadku wyłączenia - na podstawie ustaw - jawności,

   2)   gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice,

   3)   w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, niż art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Rozdział XI.

Postanowienia końcowe

§ 115. Tracą moc uchwały: nr XV/41/96 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 14 lutego 1996r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ojrzeń, nr XX/30/98 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 stycznia 1998r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Ojrzeń, nr I/3/98 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 28 października 1998r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Ojrzeń, nr XVIII/71/2000 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 26 maja 2000r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Ojrzeń, nr XXVIII/8/2001 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 31 sierpnia 2001r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Ojrzeń.

§ 116. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 117. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

Granice terytorialne Gminy Ojrzeń

(pobierz mapę)

ZAŁĄCZNIK Nr 2

Wykaz utworzonych sołectw w gminie Ojrzeń

   1.   Baraniec

   2.   Brodzięcin

   3.   Bronisławie

   4.   Dąbrowa

   5.   Gostomin

   6.   Grabówiec

   7.   Halinin

   8.   Kałki

   9.   Kicin

10.   Kraszewo

11.   Kownaty Borowe

12.   Luberadz

13.   Luberadzyk

14.   Łebki Wielkie

15.   Młock

16.   Młock Kopacze

17.   Nowa Wieś

18.   Obrąb

19.   Ojrzeń

20.   Przyrowa

21.   Radziwie

22.   Rzeszotko

23.   Skarżynek

24.   Wojtkowa Wieś

25.   Wola Wodzyńska

26.   Żochy

27.   Zielona

ZAŁĄCZNIK Nr 3

Wykaz jednostek organizacyjnych gminy Ojrzeń

   1.   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu

   2.   Gminna Biblioteka Publiczna w Ojrzeniu

   3.   Gminne Przedszkole w Ojrzeniu

   4.   Szkoła Podstawowa w Kicinie

   5.   Szkoła Podstawowa w Kraszewie

   6.   Szkoła Podstawowa Luberadzu

   7.   Szkoła Podstawowa w Młocku

   8.   Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu

   9.   Gimnazjum Nr 1 w Kraszewie

10.   Gimnazjum Nr 2 w Młocku

 

 

wersja do pobrania

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Adam Dejnakowski
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-01-26 20:09:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Adam Dejnakowski
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-01-26 20:09:52
  • Liczba odsłon: 2033
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1349840]

przewiń do góry