Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Ojrzeń, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Rejestr instytucji kultury Gminy Ojrzeń prowadzi Referat Kadr i Prawno-Organizacyjny Urzędu Gminy w Ojrzeniu, ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń, tel. 23 671 83 20.

Rejestr prowadzony jest w postaci elektronicznej. Niezależnie od niego, dla każdej instytucji kultury zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową.

Przy rejestrze prowadzi się akta rejestrowe instytucji kultury obejmujące dokumenty stanowiące podstawę jej wpisu do rejestru oraz dokumenty dotyczące postępowania rejestrowego.

Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.  

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Ojrzeń:

1.Zgodnie z § 10 ust. 1 wyżej wspomnianego rozporządzenia rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.

2.Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

 

  • otwarty dostęp do zawartości rejestru;

 

  •   wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

 

3.Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

4.Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

5.Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

6.Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.

7.Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.

8.Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

9.Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, poprzez przesłanie na adres wskazany we wniosku bądź przekazanie osobiście wnioskodawcy lub osobie upoważnionej. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

10.Wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Monika Grzymkowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-21 09:08:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Szczeciński Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-09-14 14:52:19
  • Liczba odsłon: 569
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1349684]

przewiń do góry