Załącznik do Zarządzenia Nr 17/2011

Wójta Gminy Ojrzeń

z dnia 18 kwietnia 2011r.

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

WÓJT GMINY OJRZEŃ

 

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Młocku, Młock 72, 06-456 Ojrzeń.

 

 

 1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który
  spełnia następujące wymagania:

a/ ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,

b/ ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

c/ posiada, co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

d/ w okresie pięciu lat bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na dyrektora uzyskał, co najmniej ocenę dobrą pracy w przedszkolu, szkole lub placówce lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku, a w przypadku nauczyciela akademickiego-pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,

e/ spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

f/ nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) a w przypadku nauczyciela akademickiego karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

g/ nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h/ nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie,

i/ nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 14, poz. 114 z późniejszymi zmianami) lub w art. 147 ust. 1 pkt4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148
z późn. zm.).

 1. Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia następujące wymagania:

a/ posiada obywatelstwo polskie bądź innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej,

b/ ukończyła studia magisterskie,

c/ posiada, co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym, co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

d/ ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,

e/ nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,

f/ spełnia wymagania określone w pkt1, lit. 'b' 'e' 'g' 'i' ogłoszenia.

 1. Oferta osoby przystępującej do konkursu powinna zawierać:   

a/ uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły,

b/ poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz potwierdzającego obywatelstwo kandydata,

c/ życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o:

- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

-  stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo

-  stażu pracy, w tym stażu na kierowniczym stanowisku – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

d/ oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,

e/ oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f/ zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

g/ oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,

h/ oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i/ oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.3)) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.

j/oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia18 październik 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.5),

k/ oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopni nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego — w przypadku nauczyciela,

l/ oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

ł/ oświadczenia, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.6)) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.7)) — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

m/ oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni z praw publicznych — w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

n/ oświadczenia, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym do korespondencji i numerem telefonu do kontaktu z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Młocku” w terminie do dnia 6 maja 2011 roku do godziny 1600 osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Ojrzeń (sekretariat) lub pocztą na adres: Urząd Gminy Ojrzeń, ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń (decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu w Urzędzie Gminy Ojrzeń).
 2. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Ojrzeń. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

 

Wójt Gminy Ojrzeń

 

Zdzisław Mierzejewski

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szczeciński Piotr
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-04-18 13:06:09
 • Informacja zaktualizowana przez: Szczeciński Piotr
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-18 13:06:09
 • Liczba odsłon: 842
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1348012]

przewiń do góry