Ojrzeń, 20 czerwca 2014r.

INW.6220.6.2013/2014

 

 

 

                              Z a w i a d o m i e n i e

                               Wójta Gminy Ojrzeń

 

      Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267) w związku z art. 38 ustawy z 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2013r. Poz. 267 z pózn. zm.)

 

Wójt Gminy Ojrzeń

informuje    

                                 

że w dniu 16.06.2014 r., wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej na terenie działki o nr ewid. 2/4, obręb 9 Kownaty Borowe gm. Ojrzeń.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. informuję,

że z decyzją można zapoznać się w terminie 14 dni od daty niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Urzędu Gminy Ojrzeń ul. Ciechanowska 27, pokój nr 15, od poniedziałku do piątku w godz. 9oo do 1500.

   Strona może dokonać tych czynności osobiście lub przez

ustanowionego pełnomocnika.       

 

Powyższe zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ojrzeń, na tablicy ogłoszeń w m. Kownaty Borowe oraz poprzez jego zamieszczenie na stronie internetowej www.ojrzen.pl  

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-06-23 11:59:06
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-23 11:59:06
  • Liczba odsłon: 636
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1348065]

przewiń do góry