Ojrzeń, dnia 05.05.2012r

INW.6220.5.2012

 

                      ZAWIADOMIENIE -  OBWIESZCZENIE

 

         Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) i art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 199), zawiadamiam strony postępowania, iż z wniosku Gminy Ojrzeń,07.03.2012r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Obrąb od km 0+000,00 do km 1+841,11, na działkach nr: 36, 156/3, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 118, 43, 119/1, 44, 120/4, 121/1, 45, 122, 123, 124, 125, 126, 46, 47, 141, 48, 170, 81/1, 148, 157, 127, 142, 128, 143, 144, 131, 132, 145, 133, 146, 140, 134, 135, 138, 137, 125, 130, 127, w obrębie ewidencyjnym nr 18 Obrąb, Gmina Ojrzeń, powiat ciechanowski i na działkach nr 81/1, 82, 83, 84/4 w obrębie ewidencyjnym nr 1 Baraki Gmina Sochocin, powiat Płoński.

        Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącej drogi. Całkowita powierzchnia przeznaczona pod projektowaną drogę wynosi około 33500 m2.

 Zakres robót:

           wykonanie robót rozbiórkowych

           wykonanie robót ziemnych

           wykonanie podbudowy

           wykonanie konstrukcji nawierzchni (warstwy wiążącej i ścieralnej) z betonu asfaltowego

           ustawienie krawężników i obrzeży z prefabrykatów betonowych,

           budowa chodników z kostki brukowej betonowej,

           budowa zjazdów

           wykonanie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

           przebudowa sieci energetycznej w miejscach kolizji z projektowanymi drogami,

           przebudowa linii telekomunikacyjnej

           przebudowa przepustów,

           budowa nowych przepustów

           wykonanie zjazdów przez rów i przez chodnik

           humusowanie i obsianie trawą rowów

. W przedmiotowej sprawie, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Ojrzeń. Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień jest:

- ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie,

- ze względu na ochronę środowiska – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.

    Ze względu na prawo udziału społeczeństwa, w postępowaniu dotyczącym oceny oddziaływania na środowisko (wynikające z art. 79 wyżej cytowanej ustawy) zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, oraz możliwością składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy w Ojrzeniu, pokój nr 15 i godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Powyższe zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ojrzeń, Urzędu Gminy w Sochocinie, na tablicy ogłoszeń w m. Obrąb gm. Ojrzeń, w m. Baraki gm. Sochocin oraz poprzez jego zamieszczenie na stronie internetowej www.ojrzen.pl/bip/.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-05-09 11:37:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-09 11:37:31
  • Liczba odsłon: 669
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1349729]

przewiń do góry