Ojrzeń, dnia  14.08.2014r.

INW.6733.3.2014

    

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

 

            Zgodnie z art. 61 § 4ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity. Dz. U. z 2013 roku, poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.),

 

 

z a w i a d a m i a m

 

że z wniosku ZAKŁADU BUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w Nidzicy ul. Pieniężnego 6 z dnia 08.08.2014r., działającego w imieniu ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nn 0,4 kV oraz złącza kablowo-pomiarowego w m. Ojrzeń ul. Słoneczna, na terenie działek o nr ewid. 475, 285/3.

      Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, składania uwag, wyjaśnień, wniosków, zastrzeżeń, w siedzibie Urzędu Gminy Ojrzeń ul. Ciechanowska 27, pokój nr 15, od poniedziałku do piątku w godz. 9oo do 1500., w terminie 7 dni od ukazania się  niniejszego zawiadomienia.

       Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-08-18 13:10:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-18 13:10:39
  • Liczba odsłon: 705
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1349646]

przewiń do góry