Ojrzeń, 26.05.2014r.

INW.6220.6.2013/2014Z a w i a d o m i e n i e

Wójta Gminy Ojrzeń


Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267) w związku z art. 38 ustawy z 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.)


zawiadamiam strony postępowania


że tutejszy organ, zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej na terenie działki o nr ewid. 2/4, obręb 9 Kownaty Borowe gm. Ojrzeń, z wniosku Biogazowani Kownaty Borowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Aleje Jerozolimskie 81.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. informuję, że z aktami sprawy można zapoznać się w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Urzędu Gminy Ojrzeń ul. Ciechanowska 27, pokój nr 15, od poniedziałku do piątku w godz. 9oo do 1500.

Strona może dokonać tych czynności osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika.

Jednocześnie informuję, że po upływie wskazanego terminu w zawiadomieniu, wydana zostanie decyzja w przedmiotowej sprawie.

Powyższe zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ojrzeń, na tablicy ogłoszeń w m. Kownaty Borowe oraz poprzez jego zamieszczenie na stronie internetowej www.ojrzen.pl

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-05-26 10:33:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-26 10:33:00
  • Liczba odsłon: 689
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1349808]

przewiń do góry