Ojrzeń, dnia 24.09.2013r.

INW. 6220.6.2013


ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających.


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267), art. 30 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) , Wójt Gminy Ojrzeń zawiadamia, że na wniosek Biogazowni Kownaty Borowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.Budowa biogazowni rolniczej na terenie działki nr ewid. 2/4 obręb Kownaty Borowe, gmina Ojrzeń.

Informuję, więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Ponadto zgodnie z art. 29 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu gminy Ojrzeń pok. 15, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie,

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Ciechanowie.

Zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwiania sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych organu.

Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Stronami prowadzonego postępowania są właściciele działek, na której planowana jest inwestycja oraz właściciele działek bezpośrednio sąsiadujących z terenem inwestycji.

Wniosek ten został podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ojrzeń, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ojrzeń i w miejscowości planowanej inwestycji oraz doręczony stronom postępowania.                                                                          Wójt Gminy Ojrzeń

                                                                          Zdzisław Mierzejewski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-09-25 11:33:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-25 11:33:21
  • Liczba odsłon: 720
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1352336]

przewiń do góry