Załącznik Nr 15

do Uchwały Nr XII/79/2004

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 26 marca 2004 r.

STATUT SOŁECTWA MŁOCK

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Sołectwo Młock zwane dalej „sołectwem” jest jednostką pomocniczą gminy Ojrzeń i działa na podstawie niniejszego statutu, uchwał Rady Gminy Ojrzeń oraz przepisów o samorządzie gminnym, w szczególności:

1)      ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

2)      Statutu Gminy Ojrzeń przyjętego uchwałą Rady Gminy nr III/17/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.

§ 2. Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania sołectwa w tym:

1)   nazwę i obszar działania sołectwa;

2)   zakres zadań przekazanych sołectwu przez gminę oraz sposób ich realizacji;

3)   organizację i zadania organów sołectwa;

4)   zasady i tryb wyboru organów sołectwa oraz ich odwoływania;

5)   zasady gospodarki mieniem i finansowej sołectwa;

6)   zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów sołectwa.

§ 3. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:

  1)  gminie - należy przez to rozumieć Gminę Ojrzeń;

  2)  sołectwie - należy przez to rozumieć część struktury organizacyjnej Gminy t.j. wspólnotę samorządową mieszkańców oraz odpowiednie terytorium, które określa § 4, o nazwie określonej w § 1, a także odpowiednio - organ uchwałodawczy lub wykonawczy sołectwa;

  3)  statucie - należy przez to rozumieć statut sołectwa Młock;

  4)  Radzie Gminy, Radzie- należy przez to rozumieć Radę Gminy Ojrzeń;

  5)  Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Ojrzeń;

  6)  zebraniu wiejskim - należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy sołectwa;

  7)  sołtysie - należy przez to rozumieć organ wykonawczy sołectwa;

  8)  radzie sołeckiej - należy przez to rozumieć organ wspierający sołtysa;

  9)  przewodniczącym rady sołeckiej - należy przez to rozumieć sołtysa;

§ 4. Obszar działania Sołectwa obejmuje miejscowość Młock.

Rozdział II

Zakres zadań przekazanych sołectwu przez gminę oraz sposób ich realizacji

§ 5. 1. Podstawowym celem istnienia i działania sołectwa jest:

  1)  dbałość o zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectwa i reprezentowanie ich interesów na zewnątrz;

  2)  współpraca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej;

  3)  zapewnienie mieszkańcom sołectwa udziału w realizacji zadań gminy.

2. Do zadań sołectwa należy uczestniczenie w realizacji zadań gminy poprzez:

  1)  inicjowanie działań organów gminy;

  2)  reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej i jej członków wobec organów gminy, organów administracji państwowej i innych podmiotów życia publicznego;

  3)  tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym sołectwa wszystkich mieszkańców sołectwa;

  4)  działanie na rzecz rozwoju sołectwa;

  5)  konsultowanie spraw przedstawionych przez Radę, w tym spraw dotyczących:

a)  planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym sołectwa,

b) określania ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad ich usytuowania,

c)  sieci szkół i przedszkoli,

d) zasad gospodarowania mieniem komunalnym położonym na terenie sołectwa,

e)  zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawanie nazw miejscowości, podziału, połączenia wsi, utworzenia nowej,

f)  innych spraw, których potrzebę konsultacji Rada uzna za celową;

  6)  współdziałanie z policją i służbami porządkowymi w zakresie bezpieczeństwa i porządku na terenie sołectwa;

  7)  współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie sołectwa, zwłaszcza kulturalnymi, sportowymi, zakładami opieki zdrowotnej;

  8)  podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego: w szczególności w zakresie budowy sieci wodno-kanalizacyjnych, utrzymania porządku i czystości na terenie sołectwa;

  9)  wspieranie inicjatyw społecznych podejmowanych na rzecz sołectwa;

10)  współpraca z radnymi z danego okręgu wyborczego;

11)  pomoc organom gminy przy organizowaniu konsultacji społecznych;

12)  realizacja zadań przejętych od gminy i gospodarowanie przekazanym mieniem w granicach zgodnych z celem i zakresem przekazania;

13)  wspieranie działań gminy w zakresie pomocy społecznej w szczególności sygnalizowanie potrzeb społecznych w zakresie organizowania określonych form pomocy społecznej;

14)  inicjowanie samopomocy wspólnoty sołeckiej;

15)  wyrażanie opinii w celu uwzględnienia istotnych interesów mieszkańców sołectwa w sprawach zapobiegania oraz usuwania skutków powodzi, huraganów i innych klęsk żywiołowych na terenie sołectwa;

16)  wykonywanie uchwał Rady w zakresie odnoszącym się do sołectwa.

§ 6. 1. Zadania określone w statucie sołectwo realizuje w szczególności poprzez:

  1)  podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach posiadanych kompetencji,

  2)  zbieranie opinii społecznej w sprawach dotyczących problematyki wsi oraz przekazywanie jej Radzie,

  3)  współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę konsultacji społecznej w sprawach dotyczących gminy i sołectwa,

  4)  występowanie z wnioskami do Rady o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości sołectwa,

  5)  współpracę z radnymi z terenu sołectwa, ułatwianie radnym kontaktu z wyborcami, między innymi w formie spotkań oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa,

  6)  współpracę z komisjami Rady, a zwłaszcza rozpatrywanie przez komisję spraw dotyczących sołectwa.

2. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo nawiązuje współpracę z innymi sołectwami gminy, zawiera porozumienia określające zakres i sposób wykonywania wspólnych zadań.

 

Rozdział III

Organizacja i zadania organów sołectwa

§ 7. 1. Organami sołectwa są:

  1)  zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy;

  2)  sołtys jako organ wykonawczy.

2. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.

  1)  Rada sołecka składa się z 4 osób w tym sołtysa.

  2)  Przewodniczącym rady sołeckiej jest sołtys.

§ 8. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata i kończy się z momentem wyboru nowych organów.

§ 9. 1. Zebranie wiejskie, sołtys oraz rada sołecka działają na podstawie obowiązujących przepisów, w tym postanowień:

  1)  statutu gminy;

  2)  niniejszego statutu.

2. Organy sołectwa zobowiązane są dbać o przestrzeganie zasad jawności i dostępu do informacji publicznej.

3. Sołtys, co najmniej raz w roku, obowiązany jest składać na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swojej działalności oraz z działalności rady sołeckiej.

§ 10. 1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego oraz innych istotnych dla sołectwa sprawach, obejmujących zadania sołectwa określone w statucie.

2. Do wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego należy:

  1)  wybór i odwoływanie sołtysa i rady sołeckiej;

  2)  dokonywanie okresowych ocen działalności sołtysa i rady sołeckiej;

  3)  określenie przeznaczenia środków finansowych przydzielonych w budżecie gminy do dyspozycji sołectwa;

  4)  wyrażenie stanowiska sołectwa w przypadku wystąpienia organu gminy o wyrażenie takiego stanowiska lub konsultację;

  5)  opiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie odnoszącym się do sołectwa;

  6)  przyjmowanie, rozpatrywanie lub odrzucanie sprawozdań komisji powoływanych na zebraniu wiejskim.

§ 11. 1. Zebranie wiejskie konsultuje w zakresie dotyczącym sołectwa, w przypadku przedstawienia przez Radę, projekty uchwał Rady w sprawach:

  1)  utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów mieszkalnych, urządzeń komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleń planu wydatków z budżetu gminy;

  2)  utrzymania porządku na terenie wsi;

  3)  gospodarki wodno - ściekowej oraz gospodarki odpadami;

  4)  dróg gminnych, w tym oświetlenia.

§ 12. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy sprawowanie kontroli nad działalnością sołtysa i rady sołeckiej.

§ 13. 1. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego zwołania stale zamieszkują na terenie sołectwa i posiadają czynne prawo wyborcze w wyborach do rady gminy.

2. W przypadku, gdy przewodniczący zebrania wiejskiego, poweźmie wątpliwość, czy dana osoba przybyła na zebranie wiejskie jest uprawniona do brania w nim udziału, może zażądać okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość lub udzielenia wyjaśnień.

§ 14. Uprawnienie do udziału w zebraniu wiejskim obejmuje prawa:

  1)  inicjatywy uchwałodawczej;

  2)  udziału w dyskusji nad porządkiem obrad;

  3)  zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi;

  4)  żądania utrwalenia w protokole własnych czynności i zgłoszonych wniosków i wypowiedzi;

  5)  udziału w głosowaniu;

  6)  zgłaszania kandydatur i kandydowania w wybieralnych organach sołectwa.

§ 15. 1. Zebrania wiejskie zwoływane są przez sołtysa, z zastrzeżeniem ust. 6, 7.

2. Zebrania wiejskie odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

3. Sołtys zwołuje zebranie wiejskie:

  1)  z własnej inicjatywy;

  2)  na żądanie organów gminy (Rady i Wójta), wskazujące cel zwołania zebrania wiejskiego;

  3)  na pisemny wniosek co najmniej 14 uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim mieszkańców sołectwa, wskazujący cel zwołania zebrania oraz osobę, którą należy powiadomić o terminie i miejscu zwołania zebrania;

4. Na żądanie i wniosek, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3 sołtys jest zobowiązany do zwołania zebrania wiejskiego.

5. Zebranie wiejskie powinno zostać zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania lub wniosku, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, chyba że w żądaniu lub wniosku zaproponowano termin późniejszy. Termin 14 dni, o którym mowa wyżej dotyczy terminu odbycia zebrania.

6. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej oraz zebranie wiejskie, którego nie zwoła sołtys na wniosek organu gminy w terminie określonym w ust. 5 zwołuje Wójt.

7. W przypadku dłuższej nieobecności sołtysa zebranie wiejskie zwołuje upoważniony przez radę sołecką członek tej rady.

§ 16. 1. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje się do wiadomości publicznej poprzez rozplakatowanie na terenie sołectwa, co najmniej na 5 dni przed terminem zwołania zebrania.

2. O terminie i miejscu zebrania powiadamia się odrębnie organy gminy oraz osobę reprezentującą mieszkańców, którzy złożyli wniosek o jego zwołanie.

§ 17. 1. Obradom zebrania wiejskiego przewodniczy osoba wybrana przez zebranie wiejskie.

2. Zebranie otwiera sołtys, który zarządza wybór przewodniczącego zebrania.

3. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez sołtysa. Projekt porządku obrad podlega konsultacji z radą sołecką.

4. Obrady zebrania są protokołowane. Protokoły i uchwały podpisuje przewodniczący zebrania i protokolant.

5. Osoby uprawnione do udziału w zebraniu wiejskim odnotowują swoją obecność w liście obecności wyłożonej do podpisu w miejscu, w którym odbywa się zebranie. Lista obecności jest załącznikiem do protokołu zebrania i służy do stwierdzania prawomocności obrad.

§ 18. 1. Sołtys przekazuje uchwały podjęte na zebraniu wraz z protokołem zebrania Wójtowi Gminy w terminie 7 dni od dnia odbycia zebrania.

2. Wójt, w zależności od treści uchwały, załatwia uchwałę we własnym zakresie lub przekazuje uchwałę do rozpatrzenia Radzie.

3. W zależności od treści uchwały o sposobie załatwienia uchwały Wójt informuje zebranie wiejskie bezpośrednio lub za pośrednictwem sołtysa.

§ 19. 1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa oraz gdy mieszkańcy sołectwa zostali poinformowani o zwołaniu i terminie zebrania w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego statutu.

2. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze się wymagana liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie obejmujące ten sam porządek zwołuje się w drugim terminie; w tym przypadku do ważności zebrania wymagana jest obecność uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa w liczbie co najmniej połowy liczby określonej w ust. 1.

§ 20. 1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów co oznacza, że przechodzi kandydatura lub wniosek, które uzyskały większą liczbę głosów - osób uprawnionych i uczestniczących w zebraniu - "za" niż głosów "przeciw".

2. Zebranie wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania w konkretnej sprawie, na wniosek co najmniej 1/4 uprawnionych do głosowania, obecnych na zebraniu.

Sołtys

§ 21. 1. Do zadań sołtysa należy zarządzanie bieżącymi sprawami sołectwa, realizacja uchwał zebrania wiejskiego oraz wykonywanie czynności określonych niniejszym statutem.

2. Do sołtysa należy w szczególności:

  1)  reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;

  2)  zwoływanie zebrań wiejskich;

  3)  zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej i przewodniczenie jej obradom;

  4)  wykonywanie uchwał organów gminy w zakresie dotyczącym sołectwa;

  5)  kierowanie wykonywaniem uchwał rady sołeckiej;

  6)  utrzymywanie stałego kontaktu z organami gminy;

  7)  kierowanie akcją pomocy w sołectwie w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych, w tym realizacja zarządzeń Wójta wydanych w powyższym zakresie;

  8)  uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez Wójta;

  9)  uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy poświęconych realizacji spraw ogólnogminnych, w przypadku wystąpienia przez radnych o udział w takim spotkaniu;

10)  informowanie ogółu mieszkańców o wszystkich ważnych dla sołectwa sprawach;

11)  udział w sesjach Rady i posiedzeniach komisji Rady, na zasadach określonych w Statucie Gminy;

12)  organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców sołectwa;

13)  sprawowanie zwykłego zarządu i administrowanie tymi składnikami mienia (w tym środkami finansowymi), które Rada przekazała do dyspozycji sołectwom;

14)  opiniowanie w zakresie wskazanym przez Wójta wniosków o udzielanie ulg i zwolnień z podatków i opłat stanowiących dochody gminy;

15)  występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców;

16)  sporządzanie rozliczeń m.in. z działalności finansowej i gospodarczej sołectwa;

17)  wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów.

3. Przy wykonywaniu zadań określonych w ust. 2 pkt 12 i 14 sołtys zasięga opinii rady sołeckiej.

4. Sołtys załatwia także indywidualne sprawy z zakresu administracji publicznej w granicach upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy odrębną uchwałą, za co pobiera wynagrodzenie na zasadach ustalonych przez Radę Gminy.

5. Na zebraniach wiejskich sołtys przedkłada informacje o swojej działalności.

6. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny.

7. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

 

§ 22. Sołtys - jako przewodniczący rady sołeckiej:

  1)  kieruje pracą rady sołeckiej;

  2)  zapewnia sporządzenie protokołów z posiedzeń rady sołeckiej;

  3)  składa informacje o działalności rady sołeckiej na zebraniach wiejskich.

§ 23. Do zadań rady sołeckiej należy pełnienie funkcji pomocniczo-doradczej sołtysa oraz wspomaganie jego działań, w tym:

  1)  przygotowanie zebrań wiejskich oraz opracowywanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwał w sprawach będących przedmiotem zebrania;

  2)  zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;

  3)  sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa;

  4)  inicjowanie działań na rzecz rozwoju sołectwa;

  5)  opiniowanie zakupu sprzętu i wyposażenia mienia gminnego;

  6)  inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich (sołeckich) w dziedzinie kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku;

  7)  konsultacja spraw przedstawionych przez sołtysa zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 24. 1. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb.

2. Posiedzenia rady sołeckiej zwołuje sołtys, który przewodniczy tym posiedzeniom.

3. O terminie posiedzenia rady sołeckiej sołtys zawiadamia radnych i członków rady sołeckiej.

4. Na posiedzenie rady sołeckiej sołtys zaprasza radnych Gminy z terenu sołectwa.

Rozdział IV

Zasady i tryb wyboru organów sołectwa

§ 25. 1. Zebranie wiejskie wybiera sołtysa i radę sołecką na okres kadencji odpowiadający kadencji Rady.

2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej winno odbyć się w terminie 6 miesięcy od upływu kadencji rady gminy.

3. Sołtys i rada sołecka wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

4. Wybór sołtysa odbywa się bezwzględną większością głosów, co oznacza, że przechodzi ta kandydatura, która uzyskała co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów.

5. Głosowanie tajne odbywa się za pomocą kart do głosowania, opieczętowanych pieczątką Urzędu Gminy, zawierającą wykaz zarejestrowanych kandydatów lub nazwisko kandydata, poprzez postawienie znaku X przy nazwisku kandydata, za którym opowiada się głosujący. Karta bez postawionego znaku X lub z większą niż jeden ilością znaków X jest nieważna.

§ 26. 1. Wybory sołtysa, rady sołeckiej przeprowadzane są w terminie i miejscu określonym zarządzeniem Wójta, które podlega podaniu do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, poprzez rozplakatowanie na terenie sołectwa.

2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1 określa ponadto porządek obrad zebrania wiejskiego, obejmujący w szczególności wybór sołtysa i rady sołeckiej.

3. Obradom zebrania wyborczego przewodniczy osoba wybrana przez zebranie wiejskie.

4. Obsługę kancelaryjną zebrania zapewnia Wójt za pośrednictwem Urzędu Gminy.

§ 27. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej wymagana jest osobista obecność co najmniej 10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.

2. W przypadku braku quorum, wybory przeprowadza się w nowym terminie, niezależnie od ilości uprawnionych do głosowania obecnych na zebraniu wiejskim. Nowy termin ustala się w tym samym dniu, co termin pierwszy, pół godziny później.

§ 28. 1. W celu przeprowadzania wyboru sołtysa, członków rady sołeckiej, zebranie wiejskie powołuje spośród uprawnionych uczestników zebrania minimum 3 - osobową komisję skrutacyjną.

2. Komisja skrutacyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego, który kieruje pracami komisji.

3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

  1)  rejestrowanie kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej;

  2)  obliczanie głosów oddawanych na poszczególne kandydatury;

  3)  sporządzenie protokołu, ustalenie i podanie do wiadomości zebrania wiejskiego wyniku głosowania i wyborów.

4. Protokół głosowania podpisują wszyscy członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.

5. Członkowie komisji nie mogą kandydować na stanowisko sołtysa ani do rady sołeckiej.

§ 29. 1. W pierwszej kolejności przeprowadza się zgłaszanie kandydatów oraz głosowanie w celu wyboru sołtysa.

2. W drugiej kolejności przeprowadza się zgłaszanie kandydatów oraz głosowanie w celu wyboru pozostałych członków rady sołeckiej.

§ 30. 1. Kandydatury na stanowisko sołtysa oraz do rady sołeckiej mogą zgłaszać osobiście stali mieszkańcy, uczestniczący w zebraniu wiejskim. Zgłoszenie kandydata odbywa się ustnie w trakcie zebrania wiejskiego.

2. Uprawnieni do kandydowania są wyłącznie stali mieszkańcy, uczestniczący w zebraniu wiejskim.

3. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie zgłoszonych kandydatów, z zachowaniem zasad określonych w ust. 1 i ust. 2.

4. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona w trakcie obrad.

§ 31. 1. Po zarejestrowaniu przez komisję skrutacyjną wszystkich nazwisk kandydatów zgłoszonych przez uprawnionych uczestników zebrania wiejskiego, zebranie wiejskie zamyka listę kandydatur na stanowisko sołtysa oraz do rady sołeckiej. Wniosek o zamknięcie listy kandydatów przewodniczący zebrania poddaje pod głosowanie zebrania wiejskiego.

2. Po zamknięciu listy kandydatów przewodniczący zebrania podaje pod głosowanie wszystkie zarejestrowane kandydatury umieszczone na liście w kolejności w jakiej zostały zgłoszone.

§ 32. 1. Na stanowisko sołtysa zostaje wybrany kandydat, który uzyskał bezwzględną większość głosów uprawnionych do głosowania uczestników zebrania.

2. Na członków rady sołeckiej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów.

3. W przypadku równej liczby głosów głosowanie zostaje powtórzone z tym, że w wyborach biorą udział kandydaci, którzy uzyskali największą i równą liczbę głosów.

4. Przepisy § 35 ust. 2 stosuje się przy wyborach komisji, o których mowa w niniejszym statucie.

5. Przejęcie obowiązków przez nowo wybranego sołtysa następuje w ciągu trzech dni od daty wyboru, a przekazanie pieczęci w dniu wyboru.

Rozdział V

Zasady i tryb odwoływania sołtysa i rady sołeckiej

§ 33. 1. Odwołanie sołtysa i rady sołeckiej lub jej poszczególnych członków przed upływem kadencji stanowi wyłączną kompetencję zebrania wiejskiego i może nastąpić w przypadkach określonych w niniejszym statucie, na podstawie uchwały zebrania wiejskiego podjętej bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym przy zachowaniu quorum wymaganego dla wyboru tych organów.

§ 34. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie odwołani przed upływem kadencji.

2. Zebranie wiejskie może odwołać sołtysa, radę sołecką lub poszczególnych jej członków jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, w tym naruszają postanowienia statutu.

3. Zebranie wiejskie odwołuje sołtysa lub członka rady sołeckiej jeżeli dopuścił się przestępstwa, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu.

§ 35. 1. Zebrania wiejskie w celu ewentualnego odwołania sołtysa bądź rady sołeckiej (całego składu) zwołuje Wójt, ustalając zarządzeniem miejsce i termin (dzień, godzinę) zebrania. W zarządzeniu podaje się składającego wniosek o odwołanie.

2. Zebrania wiejskie w celu ewentualnego odwołania poszczególnych członków rady sołeckiej (z wyjątkiem sołtysa - przewodniczącego rady sołeckiej) zwołuje sołtys, podając w ogłoszeniu o zwołaniu zebrania składającego wniosek o odwołanie członka (członków) rady sołeckiej.

3. Wnioski o odwołanie sołtysa lub rady sołeckiej kierowane są do Wójta, natomiast wnioski o odwołanie poszczególnych członków rady sołeckiej kierowane są do sołtysa, z zastrzeżeniem ust. 4 - 5.

4. O odwołanie sołtysa, rady sołeckiej oraz poszczególnych jej członków może wystąpić z zastrzeżeniem ust. 5 i 6:

  1)  Rada Gminy;

  2)   Wójt;

  3)  grupa mieszkańców gminy uprawnionych do głosowania, w liczbie odpowiadającej - 20% uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, a w przypadku gdy wniosek o odwołanie dotyczy rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków - 10%.

5. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje się biegu.

6. Bieg nadaje się wyłącznie wnioskom o odwołanie sołtysa, rady sołeckiej, lub jej członków:

  1)  zawierającym zarzuty nie wywiązywania się przez sołtysa lub członków rady sołeckiej z obowiązków statutowych;

  2)  zawierającym zarzuty nie respektowania (nie wykonywania) przez sołtysa lub członków rady sołeckiej uchwał zebrania wiejskiego;

  3)  wskazującym na dopuszczenie się czynów dyskwalifikujących w opinii społecznej.

7. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba że osoba zainteresowana skutecznie zawiadomiona nie wzięła udziału w zebraniu wiejskim bez usprawiedliwionych przyczyn lub wyraziła zgodę na piśmie na zaoczne głosowanie nad jej odwołaniem.

8. Odwołanie może nastąpić po wysłuchaniu przez zebranie wiejskie wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanego, chyba że występują okoliczności określone w ust. 7.

§ 36. 1. Zebranie wiejskie zwołane w sprawie odwołania sołtysa, rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków, powołuje spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania komisję skrutacyjną, powierzając jej obowiązki przeprowadzenia głosowania. Do powoływania i zasad działania tej komisji mają odpowiednie zastosowanie przepisy dotyczące komisji skrutacyjnej określone w rozdziale IV niniejszego statutu.

2. Uchwały zebrania wiejskiego w sprawach określonych w ust. 1 podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa.

§ 37. 1. Sołtys, bądź członek rady sołeckiej może złożyć rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Złożenie rezygnacji przez sołtysa, radę sołecką lub poszczególnych jej członków a także odwołanie sołtysa, rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków, zobowiązuje odpowiednio Wójta i sołtysa do zarządzenia wyborów uzupełniających.

3. Przepisy paragrafu stosuje się odpowiednio do powołanej przez zebranie wiejskie Komisji Rewizyjnej.

 

Rozdział VI

Mienie i gospodarka finansowa Sołectwa

 

§ 38. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie określonym Statutem.

2. Mienie komunalne, którym zarządza Sołectwo może być użytkowane przez organizacje społeczne lub stowarzyszenia odpłatnie lub nieodpłatnie za zgodą właściwych organów gminy.

3. Mienie komunalne może być wydzierżawione osobom trzecim za zgodą właściwych organów gminy.

§ 39. 1. Przekazanie sołectwu mienia komunalnego do korzystania lub korzystania i zarządu następuje na podstawie uchwały Rady oraz protokołu przekazania sporządzanego przez Wójta oraz sołtysa.

§ 40. 1. Dotychczasowe prawa Sołectwa do zarządu i korzystania z mienia nie mogą być uszczuplone przez Radę Gminy bez zgody Zebrania Wiejskiego.

2. Wszystkie przysługujące dotychczas mieszkańcom wsi prawa własności, użytkowania lub inne prawa rzeczowe i majątkowe pozostają nienaruszone.

§ 41. 1. Rada Gminy może przekazać Sołectwu niektóre składniki mienia komunalnego w zarząd.

2. Sołectwo zarządzając przekazanym mu majątkiem, zgodnie z jego przeznaczeniem może czerpać z niego dochody.

§ 42. Wszelkie składniki mienia komunalnego, którymi zarządza Sołectwo, podlegają szczególnej ochronie przed niszczeniem i utratą, co wiąże się z obowiązkiem zachowania szczególnej staranności ze strony osób uczestniczących w zarządzaniu tym mieniem.

§ 43. 1. Środki uzyskane w wyniku zarządu mieniem komunalnym przez Sołectwo mogą być użyte na cele niezbędne dla Sołectwa, jak np.: budowę i remont (modernizację) budynków użyteczności publicznej, dróg wiejskich, wodociągów, kanalizacji, obiektów sportowych, remont maszyn i urządzeń powszechnego użytkowania oraz na inne ważne cele.

2. Sołectwo może korzystać również ze środków finansowych wydzielonych przez Radę Gminy w budżecie Gminy.

3. O kierunkach przeznaczenia i racjonalnego wykorzystania środków finansowych, o których mowa w ust. 1 i 2, decyduje Zebranie Wiejskie.

§ 44. 1. Gospodarka finansowa Sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy w/g określonych zasad.

2. Gromadzenie i wydatkowanie środków finansowych sołectwa odbywa się za pośrednictwem rachunku bankowego gminy.

Rozdział VII

Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów Sołectwa

§ 45. Nadzór wewnętrzny nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

§ 46. Organami nadzoru i kontroli nad działalnością sołectwa jest Rada Gminy oraz w jej imieniu Komisja Rewizyjna Rady.

§ 47. 1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień oraz okazania dokumentów dotyczących funkcjonowania sołectwa a także uczestniczenia w posiedzeniach jego organów.

2. Do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 organy nadzoru mogą delegować swych przedstawicieli.

§ 48. Organy nadzoru sygnalizują sołectwu nieprawidłowości stwierdzone w ramach wykonywania nadzoru wewnętrznego oraz podejmują działania przewidziane prawem w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości.

§ 49. 1. Rada Gminy zleca, w miarę występujących potrzeb, przeprowadzenie przez Komisję Rewizyjną kontroli doraźnych:

1)      w zakresie gospodarowania mieniem i gospodarki finansowej – w tym gospodarowaniem dochodami osiąganymi z zarządu, przekazanym sołectwu mieniem komunalnym,

2)      działalności organów sołectwa.

§ 50. Uprawnienia organów nadzoru wewnętrznego nie naruszają obowiązujących przepisów dotyczących nadzoru nad działalnością organów samorządu gminnego.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 51. 1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada:

  1)  na wniosek Wójta;

  2)  z własnej inicjatywy;

  3)  na wniosek zebrania wiejskiego.

2. Przewodniczący Rady jest obowiązany włączyć uchwałę zebrania wiejskiego w sprawie zmiany statutu do porządku obrad sesji zwołanej bezpośrednio po złożeniu wniosku.

3. Statut i jego zmiany w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 uchwalane są po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa i po zaopiniowaniu przez zebranie wiejskie.

§ 52. 1. Na budynku, w którym mieszka Sołtys wywieszana jest tablica koloru czerwonego, litery białe z napisem „SOŁTYS”, oraz tablica do wywieszania ogłoszeń.

2. Sołtys legitymuje się zaświadczeniem wydanym przez Przewodniczącego Rady Gminy.

§ 53. W przypadkach spornych postanowienia statutu interpretuje wiążąco Rada.

§ 54. Sołtys udostępnia treść statutu do publicznego wglądu.

 

 

wersja do pobrania

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Adam Dejnakowski
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-01-26 19:31:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Adam Dejnakowski
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-01-26 19:31:11
  • Liczba odsłon: 708
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1098789]

przewiń do góry