Ojrzeń, dnia 14.05.2008 r.

OŚ.7624-10/08

 

 

ZAWIADOMIENIE-  OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających.

 

     Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), oraz w związku z art. 32, 46 a i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 129, poz.902 ze zm.), Wójt Gminy Ojrzeń zawiadamia, że w dniu 08.04.2008 r.. na wniosek pełnomocnika strony p. Stanisława Gastoła, reprezentującego inwestora Andrzeja Goździkowskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech kurników przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych o łącznej obsadzie 75 000 szt., na terenie działki oznaczonej nr ewid. 31, położonej w m. Kownaty Borowe gmina Ojrzeń.

    Do wniosku inwestor dołączył raport oddziaływania na środowisko.

    Informuję, więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

     Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 129 poz.902 z póżn. zm.), oraz § 2 ust. 1 pkt 43 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 257, poz. 2573 z późn. zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

         Marszałek Województwa Mazowieckiego,

         Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Warszawie

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem oraz treścią raportu mogą zapoznać się z posiadanym materiałem dowodowym w siedzibie Urzędy Gminy Ojrzeń ul. Ciechanowska 27, pokój nr 24, w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-05-14 09:31:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-14 09:31:01
  • Liczba odsłon: 336
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1024933]

przewiń do góry