Ojrzeń, dnia 01.03.2010 r.

OŚ.7624-20/09

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

   Wójta Gminy Ojrzeń

 

      Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. N. Nr 199, poz. 1227)

Wójt Gminy Ojrzeń

informuje

 

że dnia 01.03.2010 r. została wydana decyzja nr 2/10 znak OŚ.7624 20/09 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.

Przebudowa drogi powiatowej nr 12219W  Ojrzeń -Kałki-Malużyn - przejście przez m. Luberadz w km. 5+100 do 6+050”, na terenie działki nr ewid. 472/1.

 

Postępowanie było prowadzone z wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w  Ciechanowie.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania sie z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem organów opiniujących, w siedzibie tutejszego Urzędu w Ojrzeniu przy ul. Ciechanowskiej 27, pok. nr 15, I piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. od godz. 900  do 1500,  w terminie 14 dni od ukazania sie niniejszego ogłoszenia.

Strona może dokonać tych czynności osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika.

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-03 11:30:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-03 11:30:45
  • Liczba odsłon: 342
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1023100]

przewiń do góry