Ojrzeń, dnia  23.01.2012r.

INW. 6220.1.2012

 

 

ZAWIADOMIENIE-  OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

         Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 199), informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającej na zwiększeniu obsady początkowej brojlerów z 40 000 szt/budynek na 44 000 szt/budynek, na Fermie Drobiu w miejscowości Kownaty Borowe w gminie Ojrzeń, w powiecie ciechanowskim, w granicach działki o nr ew. 31, w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wyżej wymienionej inwestycji.

       Przedmiotem inwestycji jest zwiększenie obsady początkowej brojlerów z 40 000 szt/budynek na 44 000 szt/budynek, na Fermie Drobiu w miejscowości Kownaty Borowe w gminie Ojrzeń w granicach działki o nr ew. 31. Organem właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnienia jest:

- ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie,

- ze względu na ochronę środowiska – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.

    Ze względu na prawo udziału społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym oceny oddziaływania na środowisko (wynikające z art. 79 wyżej cytowanej ustawy) zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, raportem oddziaływania na środowisko oraz możliwością składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy w Ojrzeniu, pokój nr 15 i godzinach pracy urzędu.

    Zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych organu.

    Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Powyższe zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ojrzeń, na tablicy ogłoszeń w m. Kownaty Borowe oraz poprzez jego zamieszczenie na stronie internetowej www.ojrzen.pl/bip/.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-23 14:54:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-23 14:54:24
  • Liczba odsłon: 330
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1023070]

przewiń do góry