Ojrzeń, dnia  12.03.2012r.

INW. 6220.2.2012

 

                        ZAWIADOMIENIE-  OBWIESZCZENIE

 

         Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)i art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 199), zawiadamiam strony postępowania, iż z wniosku Gminy Ojrzeń,07.03.2012r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Bronisławie od km 0+000,00 do km 1+048,41, na działkach nr: 37, 56/2, 57, 100, 99, 98, 96/4, 95/3, 95/2, 95/6, 94/4, 93/4, 92, 91, 90, 89/1, 88, 87/1, 87/2, 86, 85/3, 85/4, 85/2, 84/3, 84/2, 84/4, 79/3, 79/1, 79/2, 80, 55/1, w obrębie ewidencyjnym nr 3 Bronisławie, Gmina Ojrzeń

       Przedmiotem inwestycji jest wykonanie nawierzchni jezdni szerokości 5,00 m o dwustronnym daszkowym spadku z chodnikiem obustronnym szerokości zmiennej na odcinku od km 0+000 do km 0+073, nawierzchni szerokości 5,00 m z obustronnymi poboczami po 1,00 m i lewostronnym rowem drogowym na odcinkach od km 0+073 do km 0+614,31 i od km 0+689,83 do km 1+048,41 oraz nawierzchni szeroko0ści 5,00 m z obustronnymi poboczami po 1,00 m bez rowów drogowych na odcinku od km 0+614,32 do km 0+689,83 wykonaniu rowu krytego, zjazdów i oznakowania. W przedmiotowej sprawie, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Ojrzeń. Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień jest:

- ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie,

- ze względu na ochronę środowiska – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.

    Ze względu na prawo udziału społeczeństwa, w postępowaniu dotyczącym oceny oddziaływania na środowisko (wynikające z art. 79 wyżej cytowanej ustawy) zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, oraz możliwością składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy w Ojrzeniu, pokój nr 15 i godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Powyższe zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ojrzeń, na tablicy ogłoszeń w m. Bronisławie oraz poprzez jego zamieszczenie na stronie internetowej www.ojrzen.pl/bip/.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-03-13 11:42:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-13 11:42:32
  • Liczba odsłon: 354
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1024764]

przewiń do góry