Ojrzeń, 20.03.2012r.

INW.6733.4.2012

 

 

 

                  Z a w i a d o m i e n i e

 

       W  związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), w nawiązaniu do prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na rewaloryzacji parku na cele kultury(biblioteki gminnej, szkoły) kultury fizycznej i turystyki oraz usytuowanie obiektów o funkcji mieszkalnej jako kompleks zabudowy wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej dla działki oznaczonej nr ewid. 361/5, w ramach tworzenia zabudowy rekreacyjnej w miejscowości Luberadz gm. Ojrzeń, z wniosku Gminy Ojrzeń  z dnia 06.07.2011r. , 

 

z a w i a d a m i a m

 

że Gmina Ojrzeń, w dniu 29.02.2012r. ., wniosła dodatkowe pismo w w/wym. sprawie w którym to doszczegóławia swój wniosek wniesiony w dniu 06.07.2011r. Obecnie informuje się, że wydanie warunków dla celu publicznego powinno dotyczyć nie rewaloryzacji parku na cele kultury (biblioteki gminnej, szkoły) kultury fizycznej i turystyki oraz usytuowanie obiektów o funkcji mieszkalnej jako kompleks zabudowy wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej dla działki oznaczonej nr ewid. 361/5, w ramach tworzenia zabudowy rekreacyjnej w miejscowości Luberadz gm. Ojrzeń, a „Rewaloryzacji istniejącego zabytkowego parku w ramach tworzenia zabudowy usługowej, dla terenu działki nr ewid. 361/5 położonej w m. Luberadz gm. Ojrzeń.

 

      Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz o możliwości składania uwag, wyjaśnień, wniosków, zastrzeżeń, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy  Ojrzeń ul. Ciechanowska 27, pokój nr 15, od poniedziałku do piątku w godz. 9oo do 1500.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-04-26 09:13:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-26 09:13:57
  • Liczba odsłon: 403
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1098645]

przewiń do góry