Ojrzeń, 07.09.2012 r.

INW.6220.3.2012



O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Ojrzeń


Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. N. Nr 199, poz. 1227)


Wójt Gminy Ojrzeń

informuje

że w dniu 07.09.2012r., wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji 10 kurników do ściołowego chowu drobiu – brojlera kurzego o obsadzie początkowej 44 000szt./kurnik/cykl, łącznej wydajności 440 000 szt/cykl (1760DJP) oraz 2 640 000 szt/rok w obrębie Fermy Drobiu p. Andrzeja Goździkowskiego w miejscowości Kownaty Borowe w gminie Ojrzeń, w powiecie ciechanowskim, w granicach działek o nr ew.29 i 30,

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy w Ojrzeniu, przy ul. Ciechanowskiej 27, pok. Nr 15.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, ul. Rzeczkowska 6, za pośrednictwem Wójta Gminy Ojrzeń, w terminie 14 dni od daty doręczenia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.



Powyższe zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ojrzeń, na tablicy ogłoszeń w m. Kownaty Borowe

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-09-07 13:37:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-07 13:37:48
  • Liczba odsłon: 344
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1024670]

przewiń do góry