Zobacz podgałęzie

                                                                                     Ojrzeń, dnia  06.11.2014r.

INW. 6220.3.2014

 

 

                ZAWIADOMIENIE-  OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

         Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235), zawiadamiam, że na wniosek Pana Andrzeja Goździkowskiego w  imieniu którego działają pełnomocnicy: Pani Anna Kłosińska i Pani Anna Mihułka, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. Budowa i eksploatacja 15 kurników do ściołowego chowu drobiu – brojlera kurzego, o łącznej obsadzie 3150 DJP w obrębie Fermy Drobiu w m. Halinin gm. Ojrzeń, pow. Ciechanowski,  w granicach działek o nr ewid. 33/1, 31.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy w Ojrzeniu, natomiast organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie. Ze względu na prawo udziału społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym oceny oddziaływania na środowisko (wynikające z art. 79 wyżej cytowanej ustawy),  zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, raportem oddziaływania na środowisko oraz możliwością składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy w Ojrzeniu tj. do dnia 28 listopada 2014r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r, Nr 130, poz.1450 z późn. zm.). Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Raport wraz z niezbędną dokumentacją sprawy wyłożony jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Ojrzeniu ul. Ciechanowska 27, pokój nr 15, od poniedziałku do piątku w godzinach 900-1500.

    Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

    Wniosek ten został podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ojrzeń, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ojrzeń, miejscu planowanego przedsięwzięcia oraz doręczony stronom postępowania.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-11-06 12:28:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-06 12:28:41
  • Liczba odsłon: 554
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1023047]

przewiń do góry